Dette emnet er nedlagt

PSY4600 – Samfunn, helse og utvikling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet tar for seg perspektiv fra sosial- og helsepsykologi, utviklingspsykologi, og kultur- og samfunnspsykologi. Formålet med emnet er å gi masterstudentene et solid grunnlag i forskningsområdene og praksisen som er relevant for masterstudiene deres. Sentrale psykologiske temaer som nære relasjoner, emosjonsregulering og forebygging vil blir gjennomgått fra de ulike perspektivene, samt at det også vil bli forelesninger med et mer anvendt fokus fra de tre masterretningene.

Kurset vektlegger sterkt aktiv (og obligatorisk) deltakelse i seminarene, hvor studentene forventes å bidra med deres spesifikke fokus og kompetanse til konstruktive og målorienterte presentasjoner og diskusjoner.

Hva lærer du?

Formålet med emnet er å utvikle studentenes evner til å artikulere, diskutere og presentere akademiske idéer i en profesjonell sammenheng. Studenter som tar dette emnet vil utvikle ferdigheter i kritisk analyse og forståelse av paradigmene som underbygger psykologisk kunnskap. Emnet forbereder studentene på videre studier og forskning innen deres valgte studieretning.

Kunnskap:

  • Anvende teori og forskning for å undersøke og presentere et fenomen og kunne relatere denne kunnskapen til minst et av de følgende områder: Kultur- og samfunnspsykologi, helse-, sosial- og personlighetspsykologi eller utviklingspsykologi.

Ferdighet:

  • Analysere og diskutere et fenomen i en gruppe der ulike psykologiske fagretninger er representert.

Kompetanse:

  • Kunne kommunisere om faglige problemstillinger med andre fagfolk og allmennheten
  • Anvende kommunikasjonsteknikk i presentasjoner og møter
  • Vise en kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innen det psykologiske fagfeltet.

Opptak og adgangsregulering

Dette emnet er et obligatorisk emne i Masterprogrammet i psykologi, studieretning kultur- og samfunnspsykologi, helse-, sosial- og personlighetspsykologi samt utviklingspsykologi.

Kun studenter som er tatt opp til disse tre retningene får plass på dette emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad i psykologi eller bachelorgrad i kultur og kommunikasjon

Undervisning

Undervisningen er fordelt på forelesninger og seminarer. Det vil være 30 timer med forelesninger og 24 timer seminar. I tillegg kreves det at studentene må arbeide i grupper for å forberede presentasjoner til seminarene. Presentasjonene vil bli basert på ulike valgte temaer som følger forelesningene.

Deltakelse på seminarene er obligatorisk.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Hjemmeeksamen. 2 ukers frist for innlevering av oppgave om et gitt tema.

Husk at obligatorisk deltakelse på seminarer må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Noen av forelesningene vil bli holdt på engelsk.