Dette emnet er nedlagt

PSY9100 – Forskningsmetodologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset i sin helhet vil gi en gjennomgang av kvalitativ og kvantitativ metodologi, samt at forskningsmiljøer vil presentere ulike forskningsdesign konkretisert ved eksempler fra aktuell forskning ved instituttet (anvendt forskningsmetodologi). Aktuelle design innen anvendt forskningsmetodologi kan være eksperimentell design, kvalitativ prosessanalyse, survey/korrelasjonsstudier, intervensjonsstudier, longitudinelle studier, epidemiologiske studier. De ulike design som presenteres vil bli vurdert og analysert av en metodelærer.


Fom 2011 heter dette emnet PSY9101 (fellesdel med anvendt) og kandidat må velge mellom å ta enten PSY9102 - kvantitativ spesialisering, eller PSY9103 - Kvalitativ spesialisering.

Pga tekniske utfordringer er det imidlertid timeplanen på denne siden under høst 2011 som gjelder høst 2011.
Kurset organiseres på følgende måte:

  • 2 dager kvalitativ metodologi (felles for alle)
  • 2 dager kvantitativ metodologi (felles for alle)
  • 3 dager anvendt forskningsmetodologi (felles for alle)
  • 2 dager spesialisering i ENTEN kvalitativ metodologi ELLER kvantitativ metodologi (deltakerne følger den retningen som er mest aktuelt for sitt prosjekt).

Påmelding:
For å melde deg på, må du sende mail til vera.ostensen@psykologi.uio.no innen 29/6 hvor du også spesifiserer hvilken spesialisering du ønsker.

Hva lærer du?

Kvantitativ metodologi

a) skal gi et bredt metodologisk grunnlag for å vurdere forskningsstrategier i eget prosjekt.
b) vil vektlegge hvordan valget av forskningsstragier optimalt bør inneholde avveininger i forhold til problemstilling, designproblemer, målingsproblemer og bruk av statistiske modeller, og
c) vil derfor vektlegge en simultan betraktning av de nevnte komponenter i forskningsprosesssen.
Ytterligere spesiell skolering i delkomponenter av forskningsprosessen forutsettes tilegnet gjennom andre kurstilbud på doktorgradsprogrammet og/eller individuell veiledning.

Undervisningen vil bestå av forelesninger over relevante metodologiske tema, diskusjoner og videre arbeid med metodologiske problem innen eget prosjekt. I tidsrommet mellom undervisningsdagene forutsettes deltakerne å arbeide med metodologiske problemer innen eget prosjekt som kan leveres inn i form av et paper.

Litteratur:
Se under "Forhåndsarbeid". Pensum er foreløpig og kan bli revidert i tråd med de erfaringer vi gjør i kurset. Ytterligere litteratur vil bli anbefalt i forhold til individuelle behov.

Forhåndsarbeid: Det forutsettes at deltakerne leverer inn en kortfattet presentasjon av eget prosjekt (3-4 sider på engelsk eller norsk) hvor det fokuseres på problemstilling, målingsproblemer, designproblemer og bruk av statistiske modeller så langt dette kan avklares. Denne prosjektbeskrivelsen må sendes kursleder Knut A. Hagtvet på e-post: k.a.hagtvet@psykologi.uio.no før kurset begynner og senest 9. august 2011.
Følgende referanser leses i forkant av kurset:
Shadish, W.R. , Cook, T.D., & Campbell , D.T. (2002) Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Houghton Mifflin , Boston, New York. Chap.1-3 (pp. 1- 102)
John, O.P., & Benet-Martinez,V. (2000). Measurement: Reliability, Construct validation, and Scale Construction. In Reis, H.T., & Judd, Ch. pscyhology. Chap. 13 (pp. 339-369) Cambridge Univ. Press.

Krav: Denne kursdelen godkjennes ved at en kortfattet presentasjon av metodologiske problemer i eget prosjekt er sendt kursleder innen fristen som er satt under forhåndsarbeid, samt at fraværet ikke overstiger 25 %. De som ønsker å levere paper i denne spesialiseringen, må levere en akseptabel diskusjon av metodologiske problem innen eget prosjekt til kursleder innen en gitt frist som gis i undervisningen. Se krav til hjemmeoppgavene øverst på siden.

Kvalitativ metodologi

Language of instruction: English

Course content: This course offers students an approach to qualitative research that encourages critical thinking about methodological issues in general. The course will focus on both the epistemological and the practical aspects of working with qualitative data, and it will include work on a range of methodological approaches. The course will follow as closely as possible what the participants are doing in their doctoral study.

The course will be organised around the following 'core' issues:

• Epistemological issues: Research as knowledge production.
• Methodological and theoretical frameworks for working with words.
• Research ethics; the researcher / researched relationship; gender, subjectivity and reflexivity.
• Approaches to working with qualitative data, eg thematic analysis, grounded theory, narrative analysis, discourse analysis.
• Presentation of qualitative data analysis: Writing up, dissemination and publication.

Learning outcomes: By the end of the course, the students will have a better understanding of:
• when to use qualitative methods, mixed methods, or quantitative methods
• how to articulate reasons for choosing a particular qualitative methodological approach
• working with qualitative data
• writing up qualitative psychological research for publication

Reqired Reading: Before attending the course, please select and read TWO of the following articles or chapters:

Mason, J. (2002). Qualitative Researching. London: Sage. Chapter 2 ('Designing Qualitative Research') or Chapter 3 ('Data sources, methods and approaches')
Nafstad, H. E. (2005). Assumptions and values in the production of knowledge. In S. Robinson & C. Kataluski (Eds.), Values in higher education. Vale of Glamorgan: Aureus & the University of Leeds.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Willig, C. (2003). Discourse Analysis. In J. Smith (Ed.), Qualitative Psychology: A Practical Guide to Methods. London: Sage

Note: Additional details about the required course attendance, the course assignment, and further suggested reading will be given out during class.

Anvendt metodologi

Formålet med denne delen er å gi et innblikk i metodologiske utfordringer innenfor forskjellige forskningsområder innenfor psykologien. Kurset skal bidra til bredde i kunnskaper og innsikt utover det spesifikke forskningsområdet som hver enkelt driver aktivt med i sin forskning.

Undervisningen vil bestå av forelesninger omkring metodologiske temaer i egen forskning gitt av aktive forskere innenfor ulike områder innenfor psykologien. Foredragene skal tjene som innledning til refleksjon og diskusjon av metodologiske utfordringer og løsninger innenfor de forskningsområdene som forelesningene har tatt opp.

Krav: For å få godkjent denne kursdelen, kan ikke fraværet overstige 25% og hjemmeoppgave (paper) må være godkjent. Temaet for oppgaven kan være en drøfting av og for begrunnelse av viktige valg som er gjort i utformingen og/eller gjennomføringen av eget prosjekt. Et annet mulig tema er å redegjøre for teoretisk, praktisk og klinisk kunnskap som ditt prosjekt kan bidra til. Hjemmeoppgaven sendes kursleder Knut Inge Fostervold innen en gitt frist. Innleveringsoppgaven bedømmes som bestått/ikke-bestått.

Opptak og adgangsregulering

Påmelding:
For å melde deg på, må du sende mail til vera.ostensen@psykologi.uio.no innen 29/6 hvor du også spesifiserer hvilken spesialisering du ønsker.

Deltakere: Maks 30 deltakere på fellesdelene. Kvalitativ spesialisering: maks 15 deltakere. Søkere som følger andre doktorgradsprogram kan søke om deltakelse, men kan ikke påregne å få plass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle deltakere må være tatt opp på et ph.d.-program enten ved UiO eller eksternt. Søkere som følger eksterne ph.d.-programmer kan søke om deltakelse, men kan ikke påregne å få plass.

Undervisning

Timeplanen for emnet finner du på emnets semesterside.

Eksamen

Studiepoengsuttelling:
6 studiepoeng (SP) for ordinært kurs. (Kandidater tatt opp i programmet før 13.11.08 har mulighet til å oppnå flere studiepoeng for dette kurset. Se hva du må gjøre for å få 8 eller 10 studiepoeng

Krav: Godkjent oppmøte og 2 godkjente hjemmeoppgaver. Den ene hjemmeoppgaven leveres i kvalitativ eller kvantitativ spesialisering, den andre innen anvendt metodologi. Det er også obligatorisk forarbeid på flere av kursdelene.

Krav til hjemmeoppgavene: Oppgavene skal leveres innen de frister som er bestemt for hver enkelt kursdel. Hjemmeoppgaven i kvalitativ og kvantitativ spesialisering skal skrives på norsk eller engelsk, være på 10-15 sider (+ referanseliste i APA-format), 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg på begge sider, font 12 og med nummererte sider.

For høst 2011 gjelder: i Anvendt metodologi - 15 oktober, i Kvantitativ spesialisering - 1. oktober.

Fraværsregler: Det er oppmøteplikt på kurset. Det kan likevel godtas inntil 25% fravær på kurset i sin helhet, men fraværet kan ikke overstige 25% innenfor noen av kursets tre deler. Kursleder bør orienteres om fraværet i forkant.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

6

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Fra 2012 vil emnet kun gå én gang i året og da på ny struktur - med ny emnekode

Eksamen

Fra 2012 vil emnet kun gå én gang i året og da på ny struktur - med ny emnekode

Undervisningsspråk

Norsk men kvalitativ metodologi undervises på engelsk.