PSY9208 – Forskningsseminar; Klinisk psykologisk forskning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Et løpende forskningsseminar i regi av en forskningsgruppe ved Psykologisk institutt som møtes regelmessig og har et program som bestemmes for hvert semester. Seminaret er beregnet på stipendiater og forskere innen klinisk psykologisk forskningsgruppe.

Hver kandidat som deltar på PhD-programmet ved Psykologisk institutt må velge seg 1 forskningsseminar og følge dette (obligatorisk del av programmet).

Hva lærer du?

Relevante teoretiske tilnærminger vil være:

  • Psykologiske teorier for personlig integrasjon
  • Teorier for psykologisk utvikling gjennom personlig endring, endring i interpersonlige relasjoner, samt endring i sosiale systemer.
  • Teorier og modeller for psykologiske tiltak og behandlingsmåter - behandlingseffekter og endringsprosesser.

Nærmere spesifisering og utvalg av teori skjer på grunnlag av de behov og interesser som følger av deltakernes forskningsprosjekter. Hvert møte blir knyttet til minst ett prosjekt. Arbeidet med deltakernes prosjekter skal også belyse metodiske muligheter, beslutninger og begrunnelser. Metodisk fokus er ulike former for dokumentasjon av undersøkelsesresultater og for generalisering av kunnskap fra den enkelte undersøkelse.

Opptak og adgangsregulering

For at seminaret skal bli mest mulig effektivt som formidlingssted, og dessuten tydelig relevant for deltakernes arbeid med sine prosjekter, er det nødvendig at alle deltakere på forhånd orienterer hverandre om de prosjekter som inngår i gruppen, og som seminarmøtene vil trekke veksler på. Dette skjer ved at alle som vil delta, gir en beskrivelse av sitt prosjekt i form av korte svar på noen spørsmål om teoretiske inspirasjonskilder, og om undersøkelsesdesign og metodiske fremgangsmåter. Svar på spørsmålene skal være kortfattet - ikke bruk mer enn tre sider totalt. (Skjema for utfylling). Svaret sendes seminarleder senest 3. januar i vårsemesteret eller 2. august i høstsemesteret og fungerer da som påmelding til seminaret.
Alle som er påmeldt vil få tilsendt prosjektbeskrivelser fra de øvrige deltakere.

Påmelding:
Du kan melde deg til emnet i studentweb - må da melde deg til PSY9208A først (1 semester) og samtidig sende mail om påmelding til seminarleder med CC forskningskonsulent Sverre Gustavsen

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til Ph.d.-programmet.

Undervisning

Se semestersiden til emnet for informasjon om tid og sted for undervisningen.

 

Eksamen

Krav: Aktiv deltakelse med framleggelse kreves, og det kreves kontinuerlig deltakelse over minst 3 semestre.

Uttelling: 5 studiepoeng etter å ha fulgt seminaret i tre semestre. I studentweb vil det komme opp 4 ulike koder tilknyttet seminaret:

920X - A: deltagelse 1. semester
920X - B: deltagelse 2. semester
920X - C: deltagelse 3. semester
920X - P: presentasjon/paper samt midtveisevaluering

Alle elementer må være godkjent av seminarleder for at kandidat oppnår 5 SP (ECTS).

For instituttets praktisering av midtveisevaluering, se lenke her: Midtveisevaluering

For Fakultetets retningslinjer, se lenke her: Retningslinjer

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Godkjent deltakelse og presentasjon i seminarene.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk