PSYC2102 – Eksperimentalpsykologisk metode II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Eksperimentet er en av de basale metodetilnærmingene innen psykologi og ved siden av longitudinelle design den eneste som kan karakteriseres som kausal. Hensikten med kurset er å lære deg å forstå og resonnere omkring eksperimentet som metode. Du skal lære om forholdet mellom teoretiske variabler og målevariabler og kunne knytte teoretiske problemstillinger til eksperimentelle design.
Tematisk skal prosjektet ligge innenfor forskningsfeltet kognitiv og nevrovitenskap og inkluderer gjennomføring av et eksperiment. Du skal bidra i planleggingen av design, rekruttere forsøkspersoner, samle inn og analysere data, og til slutt presentere forskningsprosjektet muntlig og skriftlig.
Problemstillingene som studeres og metodene som brukes skal være egnet til å belyse temaer innen både kognitiv og nevropsykologi/ nevrovitenskap. Både planlegging, datainnsamling, gjennomføring, analyse og skriftlig presentasjon skal gjennomføres.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

 • Gjøre rede for utvalgte eksperimentelle metoder og vise kunnskap om hvordan data samles inn, analyseres og fortolkes innen kognitiv nevropsykologi

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

 • Utarbeide et eksperimentelt design for testing av hypoteser
 • Planlegge en empirisk studie, inkludert forskningsetiske vurderinger
 • Benytte utvalgte statistiske analysemetoder brukt til å teste en spesifikk hypotese (f.eks t-tester, variansanalyse, korrelasjonsanalyse, regresjonsanalyse)
 • Tolke data knyttet til en spesifikk problemstilling
 • Fremlegge av resultater muntlig i konferanseform
 • Gi skriftlig fremlegging av et fullt forskningsprosjekt

Generell kompetanse
Du skal:

 • Utarbeide spesifikke hypoteser knyttet til en problemstilling
 • Ha forståelse for sammenhengen mellom teoretiske variabler og målevariabler
 • Ha kunnskap om hvordan nevrovitenskapelige data innhentes, analyseres og tolkes
 • Ha kjennskap til styrker og svakheter ved ulike nevrovitenskapelige metoder
 • Få praktisk erfaring med en empirisk forskningsprosess

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner på semester 1 og 2.

Undervisning

Seminar 28 timer.
Det er obligatorisk oppmøte på seminarer.

Gruppearbeid uten lærer 3 timer 8 ganger, samlet 24 timer.

For at obligatorisk aktivitet skal godkjennes må samtlige elementer samlet være godkjent. Dersom den obligatoriske aktiviteten inneholder obligatorisk deltakelse vil den obligatoriske aktiviteten ikke bli godkjent dersom fraværet overskrider 15%. Det vil si at dersom fraværet overskrider 4 timer, vil ikke oppmøtet bli godkjent.

Se her for informasjon om obligatorisk aktivitet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Bestått obligatorisk aktivitet er gyldig i 3 semestre.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Gruppepresentasjon og individuell prosjektapport.

Innlevering av avsluttende individuell prosjektrapport, 3 sider inkl. referanser og figurer (1.5 i linjeavstand, 12 pkt Times New Roman, normale marger).

Eksamensspråk

Det er lov til å besvare eksamen på skandinaviske språk eller på engelsk. Oppgaveteksten blir gitt på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres imidlertid samtidig som neste ordinære eksamen semesteret etter.

Det er altså kun hensiktsmessig å søke om utsatt eksamen dersom det at du ikke tar eksamen i inneværende semester vil kunne komme til å få konsekvenser for forkunnskapskravene. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk