Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi deg en forståelse av grunnleggende begreper og tilnærminger til psykologisk testteori. Emnet vil også legge vekt på såkalt ”statistisk kontroll” i ikke-eksperimentelle design gjennom bruk av multippel lineær regresjonsanalyse. Det forutsettes at du kjenner til enkel lineær regresjonsanalyse fra PSYC1100 - Innføring i metode eller tilsvarende emne.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

 • Ha inngående kjennskap til psykologisk testteori
 • Kjenne til prinsippene bak operasjonalisering av latente variabler og formative begrep
 • Vite hva ”klassisk målingsteori” er og gjøre rede for ulike design for estimering av reliabilitet
 • Beskrive og diskutere validitet i forbindelse med målinger
 • Vite hvordan man kan undersøke uni- og multidimensjonalitet i måleinstrumenter. Her vil bruk av faktoranalyse være sentralt
 • Forklare prinsippene som ligger bak estimering av faktorladninger, kriterier for å bestemme antall faktorer, rotering av faktorer, tolkning av faktorer og hvordan man lager faktorskårer
 • Diskutere kausalitet og ikke-eksperimentell forskning, herunder kunne gjøre rede for begrep som spuriøsitet, supressoreffekter og statistisk kontroll. Medierings- og modereringseffekter er også sentralt
 • Beskrive prinsippene bak multippel lineær regresjonsanalyse og gjøre rede for begrepene forklart varians, ustandardiserte og standardiserte regresjonskoeffisienter, signifikanstesting i regresjonsanalyse og forutsetninger for multippel lineær regresjonsanalyse

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

 • Estimere realibilitet til måleskalaer med ulike design
 • Kunne bergene standardfeil til målinger
 • Gjennomføre og formidle resultatene fra multippel lineær regresjonsanalyse
 • Gjennomføre og formidle resultatene fra medierings- og modereringsanalyser

Du vil tilegne deg disse ferdighetene gjennom SPSS-øvinger.

Generell kompetanse

Emnet vil gi deg kompetanse til å beherske psykologfaglige uttrykksformer knyttet til psykologiske måleinstrumenter. Du vil tilegne deg kompetanse til å kunne kritisk evaluere psykologiske måleinstrumenter. Videre vil du kunne kritisk analysere og formidle relevant forskning knyttet til det å trekke "kausale" slutniger på grunnlag av ikke-eksperimentelle design.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Det blir gitt en forelesningsrekke (8 dobbelttimer). Videre vil det være 10 timer med øvinger på PC-stue. Emnet har en obligatorisk oppgave som må være godkjent før man får ta eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de tre neste semestrene emnet tilbys.

Informasjon om bytte av seminargruppe

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Under eksamen vil du ha tilgang på en enkel elektronisk kalkulator

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr ikke utsatt eksamen i dette emnet. Vi gjør unntak for studenter som venter barn.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info