Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir opplæring i sosialpsykologiske forskningsmetoder. Sentrale tema er forholdet mellom problemstillinger, operasjonalisering av teoretisk begreper, gjennomføring av en empirisk undersøkelse, analyser av data, samt relevante forskningsetiske spørsmål. Prosjektet vil i de fleste tilfeller baseres på data fra spørreskjema som enten allerede foreligger eller som prosjektgruppen samler inn, men renere eksperimentelle studier kan forekomme. Prosjektarbeidet avsluttes med rapportering av forskningsresultatene til resten av kullet på en plenumsdag. Nødvendige forutsetninger for kvantitative analyser vil være dekket i undervisning PSYC3101 – Kvantitativ metode II (nedlagt)

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

 • Vise kjennskap til empiriske studier i sosialpsykologien
 • Vise kritisk forståelse av slike empiriske studier
 • Forstå hvordan en sosialpsykologisk problemstilling kan utvikles. Det kan dreie seg om teori-, metode-, eller fenomen-genererte problemstillinger
 • Forstå hensikten med og betydningen av et forskningsdesign
 • Vise innsikt i hvilke elementer som inngår i en forskningsrapport
 • Forstå mulige etiske implikasjoner av et forskningsopplegg

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

 • Formulere og grunngi et spørsmål eller påstand (problemstilling) som kan undersøkes empirisk
 • Med utgangspunkt i problemstilling formulere spesifikke forventninger til empiriske resultater (hypoteser)
 • Begrunne valg av forskningsdesign i forhold til aktuell problemstilling
 • Begrunne og gjennomføre relevante kvantitative analyser av et empirisk materiale
 • Fremføre argumenter og konklusjoner med basis i empirisk dokumentasjon
 • Utarbeide en forskningsrapport
 • Vurdere og diskutere mulige etiske implikasjoner av et forskningsopplegg

Generell kompetanse
Du skal kunne:

 • Vurdere om forskningslitteratur innfrir krav til adekvat begrunnelse, relevant metode og etikk
 • Ha etablert grunnleggende ferdigheter når det gjelder selvstendig gjennomføring av et sosialpsykologisk forskningsprosjekt

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner på semester 1, 2, 3, og 4.

Undervisning

Emnedeltakerne blir fordelt på 4 grupper. Obligatorisk gruppearbeid i 27 timer seminarundervisning (9 ganger 3 timer)  vil knytte seg til litteraturgjennomgang og presentasjon, praktisk arbeid i tilknytning til metode, datainnsamling, analyse, samt forberedelse av prosjektpresentasjon.

For at obligatorisk aktivitet skal godkjennes må samtlige elementer samlet være godkjent. Dersom den obligatoriske aktiviteten inneholder obligatorisk deltakelse vil den obligatoriske aktiviteten ikke bli godkjent dersom fraværet overskrider 15%. Det vil si at dersom fraværet overskrider 4 timer, vil ikke oppmøtet bli godkjent.

Se her for informasjon om obligatorisk aktivitet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Gruppepresentasjon

Hjelpemidler

Presentasjon ved hjelp av PowerPoint eller lign. I fullt utstyrt auditorium.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres imidlertid samtidig som neste ordinære eksamen semesteret etter.

Det er altså kun hensiktsmessig å søke om utsatt eksamen dersom det at du ikke tar eksamen i inneværende semester vil kunne komme til å få konsekvenser for forkunnskapskravene. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Emnet legges ned. Undervisning siste gang høsten 2020.

Eksamen

Vår og høst

Eksamen siste gang høsten 2020.

Undervisningsspråk

Norsk