Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Hovedpraksis skal sikre at du, gjennom 5 måneders fulltids klinisk praksis, tilegner deg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i rollen som klinisk psykolog i arbeid med mennesker i ulike livsfaser som opplever ulike psykologiske vansker. Arbeidsoppgavene skal være både av undersøkende og behandlende karakter og innbefatter muntlig og skriftlig formidling samt tverrfaglig samarbeid. Praksis veiledes av psykolog med minst 2 års godkjent veiledning etter autorisasjon, i de fleste tilfeller er veileder spesialist i klinisk psykologi. Praksisplasser omfatter behandlingsinstitusjoner blant annet innenfor følgende områder: Psykisk helsevern for Barn og Unge, Distrikts Psykiatrisk Senter (voksne; poliklinikk og døgnavdeling), rus, nevropsykologisk enhet, familievernkontor og enkelte forhåndsgodkjente tiltak i kommunen.

Hovedpraksisplasser fordeles av psykologisk institutt.
Praksisperiodens varighet:
Vårsemesteret: ca. 15. januar – 15. juni (uke 3 - uke 24)
Høstsemesteret: ca. 15. august – 15. januar (uke 33 - uke 3)
Fordelingen foregår i mars og oktober
Hovedpraksis er 37,5 timers uke

Det er utarbeidet en veileder som sendes praksisstedene hvert semester.
Se forøvrig egen avtale om hovedpraksis.

Hva lærer du?

Etter endt hovedpraksis skal studente ha tilegnet seg:

Kunnskapsmål
Du skal kunne:
• Utvikle kunnskap om og forståelse for varierte og sentrale kliniske arbeidsmåter innen arbeidsfeltet. Det kan innbefatte utredning, diagnostikk, behandling, journalføring, utarbeidelse av individuelle planer, henvisninger, epikriser, deltakelse ved suicidvurdering, øyeblikkelig hjelp etc.
• Fortolke, begrunne og diskutere faglige problemstillinger i forhold til de kliniske oppgavene.
• Forstå samhandlingen mellom pasient og terapeut.
• Ha forståelse for individuelle, sosiale, kulturelle, utviklingsmessige og biologiske forhold av betydning for utredning og behandling.

Ferdighetsmål
Du skal:
• Utvikle ferdigheter i undersøkelse og behandling av klienter og samarbeid med kolleger. Anledning til både å observere andres arbeid og utføre selvstendig klinisk arbeid under regelmessig veiledning anses som viktig i denne sammenhengen.
• Anvende teori og vitenskapelig tenkemåte til å begrunne faglige valg på en selvstendig og reflektert måte, slik som valg av undersøkelsesmetoder og former for tiltak.
• Utvikle egne terapeutiske ferdigheter, innsikt i eget reaksjonsmønster, egen faglig styrke og begrensning, samt opparbeide forståelse for viktigheten av å holde seg faglig oppdatert.
• Formidle faglige problemstillinger, forståelse og konklusjoner skriftlig og muntlig til både pasienter og fagpersoner.

Generell kompetanse
Du skal:
• Respektere alle pasienters integritet, verdighet og autonomi. Det inkluderer bevissthet om kultursensitivitet.
• Fremtre med profesjonell holdning og på måter som bygger på kunnskap om allmenne og fagspesifikke verdier, etiske retningslinjer, teorier og forskningsbasert kunnskap.
• Ha respekt for utøvelsen av yrket som klinisk psykolog, godt forankret i fagetiske retningslinjer og aktuelt lovverk.
• Evaluere egen person i profesjonell saammenheng, spesielt med hensyn til holdninger, styrker og begrensninger samt ferdigheter i kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med oppptak på 10. semester på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. til og med 9. semester må være bestått før man får begynne på PSYC5400 – Hovedpraksis (nedlagt).

Undervisning

Praksistider for  vårsemester er uke 3 til og med uke 24 og høstsemester uke 33 til uke 3. Vanlig 37 ½ times arbeidsuke. Studenten kan ta fri mellom jul og nyttår og i påskeuken. Annet fravær godkjennes ikke. Sykdomsfravær i over en uke må straks meldes fra til PSI. Fravær skal kompenseres.
Studenten møter til en 3-timers praksissamling i løpet av semesteret.

  • Fra og med våren 2011 er det obligatorisk med hovedpraksisforberedende seminar (7 t) i slutten av semesteret før man tar hovedpraksis. Seminaret vil stå på timeplanen til PSYC5304 - Utredning, tilstander og behandling av barn, men vil også være å finne på programmets infomøtenettside
  • Studenter bør følge PSYC6100 - Hovedoppgaveforberedende seminar dette semesteret som forberedelse til hovedoppgaven i 11. semester. Se emnesiden til hovedoppgaven for informasjon om hovedoppgavestudieløpet samt tid- og stedinformasjon: PSYC6100. Husk at det er ditt ansvar å informere praksisstedet ditt i god tid om når du vil være borte fra praksisstedet på dette seminaret!

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig i 3 semestre.

Eksamen

Midtveis- og avsluttende evaluering. Praksisrapport.

Det skal være en midtveis evaluering og en avsluttende evaluering av hovedpraksis, den siste med skriftlig tilbakemelding til instituttet. Evalueringene skal skje gjennom samtale mellom student og veileder der de går igjennom hva slags oppgaver studenten har utført, hvordan studentens arbeid har vært, hva som er studentens sterke sider og hva hun/han bør arbeide videre med. Som en forberedelse til sluttevalueringen fyller studenten ut et en praksisrapport som danner utgangspunkt for samtalen mellom student og veileder. Praksisrapporten inneholder både en evalueringsdel som praksisstedet fyller ut og studentens rapportdel. Etter samtalen supplerer studenten praksisrapporten, og praksislærer krysser av i evalueringsdelen. Praksislærer returnerer deretter skjemaet til Psykologisk institutt innen 8 virkedager etter endt praksis.

I tillegg bygger vurderingen på at studenten er funnet skikket til å utføre det arbeidet denne har vært satt til jfr. bestemmelser om skikkethetsvurdering.

Se mer om innleveringsoppgaver og kildebruk

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Orienteringsmøtene for hovedpraksis: Medio oktober for vårsemesteret og medio mars for høstsemesteret.

Liste over aktuelle praksisplasser sendes ut i forkant av fordelingsmøtet, sammen med utførlige prosedyrer for fordelingen.

Valg av praksisplasser foregår i tiden rundt orienteringsmøtet, med siste frist i etterkant av møtet.

Det er utarbeidet en veileder som sendes praksisstedene hvert semester.

Fakta om emnet

Studiepoeng
30
Nivå
Master
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk