Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du har en klient/ familie / gruppe i behandling 1-2 ganger per uke. Undervisningen har form av klinisk seminar/ veiledning med 3 timer per uke. Denne form for læring er erfaringsbasert og skiller seg fra vanlig kunnskapslæring. Gjennom å handle i en reell klinisk situasjon, kombinert med intensiv veiledning og drøfting, får du en personlig forståelse av terapeutiske prosesser. Praktikum finner sted ved en av instituttets klinikker (Klinikk for dynamisk psykoterapi, Klinikk for systemisk og kognitiv terapi, Klinikk for barne- og familieterapi, Klinikk for nevropsykologi).

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

 • Øke integrasjonen av teori og praksis, det vil si vise forståelse av hva slags kliniske fenomener (observasjonsgrunnlag) de teoretiske modeller viser til
 • Vise klinisk relasjonskompetanse
 • Ha forståelse for hva slags psykiske prosesser som finner sted i mellommenneskelig kommunikasjon
 • Vise innsikt i betingelser for terapeutisk utvikling og endring

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

 • Lage en skriftlig utforming av kasusformulering (personlighetsbeskrivelse/ forståelse av den individuelle klienten og klientens symptomer)
 • Formulere terapeutiske problemstillinger og målsettinger
 • Begrunne rasjonale for ulike terapeutiske intervensjoner
 • Evaluere eget terapeutisk arbeid
 • Bære ansvaret som terapeut og håndtere rollen som profesjonell
 • Skrive journal i henhold til gjeldende forskrifter

Generell kompetanse

 • Møte pasienten med en profesjonell terapeutisk holdning
 • Vise respekt for pasienters integritet og autonomi
 • Ha toleranse for ulike typer av menneskelige problemer
 • Utvise sensitivitet og forståelse for mennesket i en kulturell kontekst
 • Ha forståelse av de etiske retningslinjer som regulerer terapi (taushetsplikt, psykologens ansvar for eget oppdrag osv.)
 • Ha innsikt i egne reaksjonsmønstre og faglig styrke og begrensning i forhold til terapeutrollen

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på 11. og 12. semester i profesjonsstudiet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. til og med 10. semester av profesjonsstudiet i psykologi må være bestått.

Undervisning

Studenten har en klient/ familie / gruppe i behandling 1-2 ganger per uke.
Obligatorisk aktivitet:

 • Oppmøte på klinisk seminar/ veiledning i 3 timer per uke.
 • Oppmøte på undervisningsklinikk/staff når egen gruppe har fremlegging.
 • Skriftlig utforming av kasusformulering
 • Skrive journal i henhold til gjeldende forskrifter

Praktikum finner sted ved en av instituttets klinikker (Klinikk for dynamisk psykoterapi, Klinikk for systemisk og kognitiv terapi, Klinikk for barne- og familieterapi, Klinikk for nevropsykologi).

For at obligatorisk aktivitet skal godkjennes må samtlige elementer samlet være godkjent. Dersom den obligatoriske aktiviteten inneholder obligatorisk deltakelse vil den obligatoriske aktiviteten ikke bli godkjent dersom fraværet overskrider 15%. Se her for informasjon om obligatorisk aktivitet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det er fra og med høsten 2010 muligheter for hospitering etter fastsatte regler

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig i 3 semestre.

Eksamen

 • Alle obligatoriske emner og fordypningsemner på programmet i henhold til den enkelte students utdanningsplan må være bestått for å kunne framstille seg til eksamen.
   
 • Alle emner må være fullført og bestått og hovedoppgaven - PSYC6100 må være levert før hjemmeeksamen utleveres. Dersom en programstudent får innvilget utsettelse på innlevering av hovedoppgaven på bakgrunn av søknad med legeerklæring eller annen gyldig dokumentasjon, kan det likevel innvilges at studenten får avlegge avsluttende eksamen før hovedoppgaven er innlevert dersom hovedoppgaven blir innlevert samme semester.
 • Eksamen i emnet er en 7-dagers oppgitt hjemmeoppgave med utgangspunkt i kasuistikk og en justerende muntlig eksamen.
 • Primært har den oppgitte eksamensoppgaven som mål å evaluere kandidatens kunnskap og innsikt innenfor klinisk psykologi, med spesiell vekt på temaer innen det enkelte fordypningsområdet.
 • Eksamensoppgaven formuleres slik at kandidaten gis mulighet for å ”dokumentere sine kunnskaper og forståelse av” anvendt psykologi i sin alminnelighet og spesielt dokumentere kunnskap fra sitt fordypningsområde.
 • Per i dag er det fire praktikum med ulikt pensum innen emnet PSYC6300. Det er derfor fire ulike eksamensoppgaver, men innenfor en felles overordnet ramme. Den skriftlige besvarelsen, som tar utgangspunkt i en kasusbeskrivelse, skal vise en integrert forståelse der kandidaten trekker inn relevant teori, forskning og etiske vurderinger.
 • Eksamensbesvarelsene skal ha en forside som følger fastsatte maler. Oppgaven skal være på minimum 15 og maksimum 20 sider (ekskl. litteraturliste), ha 1,5 i linjeavstand og følge APA-regler for marger, fonttype mm.
 • Den muntlige eksaminasjonen varer vanligvis i 30 minutter. Etterpå har kommisjonen 15 minutter til drøfting av kandidatens endelige karakter.

Se mer om innleveringsoppgaver og kildebruk

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

 • Det arrangeres ikke utsatt eksamen på emnet. Ved langtidssykdom må man vente til neste ordinære eksamen.
 • Utsatt innlevering av hjemmeeksamen grunnet sykdom, må dokumenteres og vil administreres på vanlig måte
 • Etter at man har fått skrevet ut vitnemål mister man studieretten og muligheten for å ta gå opp til denne eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk