Pensum/læringskrav

Sjekk pensumlisten for avsluttende eksamen for det semesteret du startet på PSYC6300 - Praktikum!

Pensum til avsluttende eksamen

Vi gjør oppmerksom på at den muntlige eksaminasjonen vil ta utgangspunkt i eksamensoppgaven man har skrevet. Det totale sideantallet for avsluttende eksamen på 2000 til 2500 sider fordeles slik:

1. Tidligere relevant pensum som er felles:

a) Ferdighetskursene: (PSYC4302, PSYC5301, PSYC5300/PSYC5304 del II) - 1200 sider;

b) PSYC6301: Etikk, rolle og profesjon - ca. 200 sider;

2. Spesifikt pensum for de ulike klinikkene: PSYC6300 - Praktikum (se nedenfor) som også inkluderer utdrag fra pensum på fordypningsemnene som hører til hver klinikk - 750 sider;

Totalt ca. 2250 sider

Pensum til avsluttende eksamen fra PSYC6301:

Haldor Øvreiede: Fagetikk i psykologisk arbeid. Kap 1, 2, 3, 10 og 11

Deler fra blandingskompendium: PSYC6301 - Etikk, rolle og profesjon:

Ohnstad, B og Befring, AK: Helsepersonelloven med kommentarer:

Kap. 5: "Taushetsplikt og opplysningsrett"; Kap. 6: "Opplysningsplikter" - 54 sider

Syse,A: Pasientrettighetsloven med kommentarer: Kap.4: "Samtykke til helsehjelp" - 44 sider "Etiske prinsipper for nordiske psykologer" - 13 sider

Til sammen ca. 230 sider

Spesifikt pensum for de ulike klinikkene:

PSYC6300: Pensum til klinikk for barne- og familieterapi

Shirk, S.R. & Russell, R.L. (1996). :Change processes in child psycho- Therapy. Revitalizing treatment and research._ NY: Guildford Press.

Chapter 1: "The domain of child psychotherapy". (5-43).

Chapter 5: "Interpersonal change processes". (155-184).

Chapter 6: "Emotional change processes". (185-225).

Chapter 7: "Cognitive change processes". (226-258). 143 sider

Haavind, H. & Øvreeide, H. (red) (2007). Barn og unge i psykoterapi.

Bind I: Samspill og utviklingsforståelse. Oslo: Gyldendal akademisk.

• Kap. 1. Mæhle, M. "Nyere utviklingspsykologi som ramme og forutsetning for klinisk arbeid med barn". • Kap. 4. Sundet, R. "Psykoterapi uten problem" • Kap. 8. Haaland, K.R. "Skilsmisse og nye familiestrukturer fra et barneperspektiv" 96 sider.

Bind II: Terapeutiske fremgangsmåter og forandring.

• Kap. 7. Grova, B. "Kognitive metoder i terapi med barn og ungdom". • Kap. 9. Hjermann, R. "Psykologisk hjelp til ungdom med krigsopplevelser" 49 sider.

Shirk, S.R. & Karver, M. (2003). Prediction of treatment outcome from relationship variables in child and adolescent therapy: A meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71. (452-464). 13 sider

Stoltenberg, S.M.K. (2007). Kasusbeskrivelser og forandringsprosesser i terapi med barn: Bidrag til en kunnskapsbasert klinisk praksis. Tidskrift for Norsk psykologforening, 44. (11-16). 6 sider

Wachtel, E.F. (2004). Treating troubled children and their families. NY: Guildford Press. Kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 210 sider

Totalt 464 sider

Benum, Kirsten (2003). Møte med den som er alene og redd. Ressursorientert arbeid med fokus på etablering av trygghet og beskyttelse etter langvarige traumer. I: Anstorp, T., Hovland, B. A. og Torp, E. Fra skam til verdighet. Oslo: Universitetsforlaget. (135-160) 25 sider

Dybdahl, R., Christie, H. J. & Eid, J. (2006). Psykososialt arbeid med barn og familier som er asylsøkere og flyktninger i Norge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. (1300-1308) 9 sider

Dyregrov, A. & Raundalen, M. (2002). Det første møtet: Intervjuing av barn med krigstraumer. I H. Rønnestad & A. Lippe (red), Det kliniske intervjuet. Oslo: Gyldendal Akademiske. (586-609). 24 sider

Hawton, K. &Fortune, S. (2008). Suicidal behavior and deliberate self-harm. In: M.Rutter et al (2008). Rutter’s Child and Adolescent Psychiatry. Oxford: Blackwell Science (648-662) 15 sider

Jensen, T. K. (2007) Hvordan kan vi forstå og hjelpe barn som har vært utsatt for traumer? I H. Øvreeide & H. Haavind, Barn og unge i psykoterapi, bind I: samspill og forståelse. Oslo: Gyldendal Akademiske. (294- 327). 34 sider

Jensen, T. K., Gulbrandsen, W., Mossige, S., Reichelt, S., & Tjersland, O. A. (2005). Reporting possible sexual abuse: A qualitative study on children’s perspectives and the context for disclosure. Child Abuse & Neglect. 29, 1395-1413. 19 sider

Johnsen, A. (2000).Sammen eller alene – en både- og tilnærming i arbeidet med spiseforstyrrelser. I: A.Johnsen, R.Sundet,V.Wie Torsteinsson (red). Samspill og selvopplevelse.Oslo, Universitetsforlaget. (152 – 163) 12 sider

Marvin,R.,Cooper,G.,Hoffman,K. & Powell,B. (2002). The Circle of Security project: Attachment-based intervention with caregiver–pre-school child dyads. Attachment & Human Development,4, (107–124) 17 sider

Moe, V., Moe, R.G. & Smith, L. (2007). Utviklingsmessige og relasjonelle problemer hos sped- og småbarn. I:H.Haavind & H Øvreeide (red) Barn og unge i psykoterapi. Bind 1: Samspill og utviklingsforståelse. Oslo: Gyldendal akademiske. (168-201) 34 sider

Sundet, R (2000). Selvopplevelse og samspill som metafor for terapi med ungdom. I: A.Johnsen, R.Sundet,V.Wie Torsteinsson (red). Samspill og selvopplevelse.Oslo, Universitetsforlaget. (122 – 139) 28 sider

Øverland, S (2006). Selvskading. En praktisk tilnærming. Fagbokforlaget Kap. 3. Klinisk beskrivelse av selvskading, s. 61-78 17 sider Kap. 9. Behandling i institusjon. (202-211) 9 sider Øverlien, C. (2007). Barn som upplever pappas våld mot mamma - vad säger forskningen? Nordisk sosialt arbeid, 27(4), 238-250. 13 sider Totalt 246 sider

Anbefalt tilleggslitteratur:Cleve, E. (2005). En stor og en liten er borte. Kriseterapi med en to år gammel gutt. Oslo: Gyldendal Akademisk. (Lettlest, engasjerende og svært illustrerende kasusbeskrivelse time for time av en korttidsterapi).

Engel, S. (1999). The stories children tell. Making sense of the narratives of childhood. NY: W.H. Freeman and Company. (Engasjerende og informativ om barns fortellinger).

White, M. & Morgan, A. (2006). Narrative therapy with children and their families. Australia: Dulwich Centre

Publications……………………………………… 136 sider

PSYC6300: Pensum til klinikk for systemisk og kognitiv terapi

Pensumpunkt markert K fins i kompendium

Allen, J.G. & Fonagy, P. Red. (2006): Handbook of Mentalization- Based Treatment. Wiley: England. Kap. 1, Mentalizing in Practice.

Axelsen, E. D. (2007). Psykoterapi og Bestialitetens Historie. Kap. 4, 5 og 6. Oslo: Gyldendal akademisk.

K Benum, Kirsten.: "Kap. 2: Når tilknytningen blir traumatisert. En psykologisk forståelse av relasjonstraumer og dissosiasjon", i (Red) Anstorp, T. et al. Dissosiasjon og relasjonstraumer. Integrering av det splittede jeg 2006 ss. 22-42.

K Berge, Torkil & Pallesen, Ståle., "Kap. 22: Søvnproblemer" i (Red) Berge, T. & Repål, A. _Håndbok i kognitiv terapi. 2008 ss. 557-589

K Berge, Torkil: "Kap. 13: Kurs i mestrin av depresjon - forebygging av tilbakefall" i (Red) Berge, T. & Repål, A. _Håndbok i kognitiv terapi. 2008 ss. 319-348

Greenberg, L.S. & S.C. Paivo (2003): Working with emotions in psychotherapy. New York: Guilford. Del. I. Theoretical framework. II: Intervention framework.

K Haaland, K. R. LØFT og narrativer I profesjonelle samtaler. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 3 og 5.

K Kåver, A. og Nilsonne, Å. (2005). Dialektisk atferdsterapi ved emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 10,11, 12 og 13.

K Polster, E. og Polster, M. (1974). Gestalt therapy integrated. Contours of Theory and Practice. New York: Vintage books. Kap.8.

Safran, J. D., & Muran, J. C. (2000). Negotiating the therapeutic alliance. A relational treatment guide. New York: Guilford. Kapittel 4.

K Steele, Kathy, et al.: "Kap. 7: Faseorientert behandling av kompleks traumatisering. Arbeid med dissosiasjon og traumerelaterte forbier", i (Red) Anstorp, T, Benum, K & Jakobsen, M (2006): Dissosiasjon og relasjonstraumer. Integrering av et splittet jeg 2006. ss.105-121

K Stenmark, H. (2008): Posttraumatisk stressforstyrrelse. I: Berge, T. og Repaal , A. red. Håndbok i kognitiv terapi. Oslo: Gyldendal Akademisk.

500 sider. Revidert 20. januar 2009

PSYC6300: Pensum for klinikk for psykodynamisk terapi

I alt 740 sider Arkowitz, H., & Engle, D. (2007). "Understanding and working with resistant ambivalence in psychotherapy. An integrative approach". I: Hofmann, S.T. & J. Weinberger (red.): The Art and Science of Psychotherapy (171–209). New York: Routledge. (38 s.).

Bouchard, M.A.; Target, M., Lecours, S., Fonagy, P., Tremblay, L.M., Schachter, A., & Stein, H. (2008). "Mentalization in adult attachment narratives: Reflective functioning, mental states, and affect elaboration compared". Psychoanalytic Psychology. Vol 25(1), 47-66. (19 s).

Elliott, R., Watson, J.C., Goldman, R.N., & Greenberg, L.S. (2004). Client micro processes: "What process-experiential therapists listen for". I: Elliott, R., Watson, J.C., Goldman, R.N., & Greenberg, L. S. Learning emotion-focused therapy: The process-experiential approach to change (53-71). Washington, DC: American Psychological Association. (18 s).

Greenberg, L. (2008). "Emotion and cognition in psychotherapy: The transforming power of affect". Canadian Psychology/Psychologie canadienne. Vol 49(1), 49-59. (10 s).

Jurist, E. L. (2005). "Mentalized affectivity". Psychoanalytic Psychology. Vol 22(3), 426-444. (18 s).

Lichtenberg, J. (2005). Craft and Spirit. A guide to the exploratory psychotherapies. Hillsdale, NJ: The Analytic Press. (189 s.)

Monsen, J.T., (1996). "Affektenes rolle i psykoterapeutisk teori og teknikk II: Om selvutvikling og mangelfull integrasjon av følelser - noen implikasjoner for psykoterapi?" Tidsskrift for norsk psykologforening, 33, 952-960. (8 s).

Monsen, K., & Monsen J.T. (2000). "Chronic pain and psychodynamic body therapy. A controlled outcome study". Psychotherapy, 37, 257-269. (12 s).

Monsen, K., Monsen, J.T., Havik, O., & Svartberg, M. (2002). "Chronic pain patients: Patterns of change in interpersonal problems, pain intensity and depression/anxiety". Psychotherapy Research, 12, 339- 354. (15 s).

Pachankis, J.E., & Goldfried, M.R. (2007). "An integrative, principle-based approach to psychotherapy". I: Hofmann, S.T., & Weinberger, J. (red.): The Art and Science of Psychotherapy, (49–68). New York: Routledge. (19 s.).

Ruiz-Cordell, K.D., & Safran, J.D. (2007). "Alliance ruptures: Theory, Research, and practice". I: Hofman, S.G., & Weinberger, J. (Ed.): The Art and Science of Psychotherapy, (155– 170). New York: Routledge, Taylor & Francis Group. (15 s.).

Stolorow, R.D. (1992). "Closing the gap between theory and practice with better psychoanalytic theory". Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training. Vol. 29(2), 159-166. (7 s).

Stolorow, R.D. et al. (1987). "Affects and Self objects". I: Psychoanalytic Treatment: An intersubjective Approach. Analytic Press, 66 – 87. (21 s).

Wachtel, P.L. (2008). Relational theory and the practice of psychotherapy. The Guildford Press, N.Y. (Hele boken, 325 s.).

Weinberger, J., & Rasco, C. (2007). "Empirically supported common factors". I: Hofman, S.T., & Weinberger, J. (Eds.). The art and science of psychotherapy (103-129). New York: Routledge. (26 s.).

PSYC6300: Pensum for klinikk for nevropsykologi

Bremner JD, Vermetten E, Afzal N, Vythilingam M (2004). Deficits in verbal declarative memory function in women with childhood sexual abuse-related posttraumatic stress disorder. The Journal of Nervous and Mental Disease, 192, 10, 643-649.

Cabeza R, Jacques P St (2007). Functional neuroimaging of autobiographical memory. Trends in Cognitive Sciences, 11, 5, 219-227.

Gracey F, Palmer S, Rous B, Psaila K, Shaw K, O`Dell J, Mohamad S (2008). "Feeling part of things": Personal construction of identity after brain injury. Neuropsychological Rehabilitation, 18, 5/6, 627-650.

Gross, JJ, Thompson RA (2007). Chapter 1. Emotion regulation. Conceptual foundations. In Gross JJ (red). Handbook of emotion regulation. Guilford Publications.

Higgins E.T (1987). Selv-discrepancy: A theory relating self and affect. Psychological Review, 94, 3, 319-340.

Kennedy M R T, Coelho C, Turkstra L, Ylvisaker M, Solhberg McKay M, Yorkston K, Chiou H-H, Kan, P-F (2008). Intervention for executive functions after traumatic brain injury: A systematic review, meta-analysis and clinical recommendations. Neuropsychological Rehabilitation, 18, 3, 257-299.

Kortte KB, Wegener ST, Chwalisz K (2003). Anosognosia and denial: Their relationship to coping and depression in acquired brain injury. Rehabilitation Psychology, 48, 3, 131-136.

Landrø NI, Andersson S (2008). Nevropsykologiske aspekter ved stemningslidelser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 45, 1098-1107.

Maguire EA (2001). Neuroimaging studies of autobiographical event memory. The Royal Society, 356, 1441-1451.

Ochsner KN, Gross JJ (2007). Chapter 5. The neural architecture of emotion regulation. In Gross JJ (red). Handbook of emotion regulation. Guilford Publications.

Wilson, B, Gracey, F, Evans JJ og Bateman A (red.) 2009: Neuropsychological Rehabilitation, theory, models, therapy and outcome. Cambridge University Press, 2009. (368 sider).

(Ylvisaker, Feeney, T (2000). Reconstruction of identity after brain injury. Brain Injury 1, 12-28.)

Publisert 23. okt. 2009 09:46 - Sist endret 18. feb. 2010 12:21