Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnets overordnede perspektiv er psykologen i samfunnet, og det gis en innføring i lover, forskrifter og fagetiske retningslinjer som regulerer psykologers yrkesutøvelse. Emnet gir også et perspektiv på den historiske utviklingen av psykologi som profesjonsfag og psykologens status og rolle i samfunnet. Det blir gitt undervisning om hvilke krav som stilles til psykologprofesjonen slik disse er nedfelt i bl.a. standarder for norsk psykologutdanning og psykologers rettigheter og plikter i henhold til lover og forskrifter.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:
• Redegjøre for de nye helselovene og hvordan psykologens virke reguleres av lovverket. Pasientrettigheter, rettsikkerhet/tvang, journalforskriften og krav om individuell plan er sentrale i denne sammenheng.
• Redegjøre for de etiske retningslinjene og hvilke fagetiske dilemmaer psykologer møter i sin yrkesutøvelse.

Ferdighetsmål
Du skal kunne:
• Anvende kunnskap fra gjeldende lovverk for å ivareta pasientenes rettigheter og psykologens profesjonsansvar.
• Vise evne til å reflektere over og håndtere fagetiske dilemmaer som kan oppstå i forbindelse med psykologens yrkesutøvelse ut fra gjeldende psykologietikk.

Generell kompetanse
• Forståelse av lovverkets betydning.
• Utvikle en fagetisk og profesjonsbevisst holdning til psykologisk teori og metode samt profesjonens rolle i samfunnet.
• Kunne reflektere over fagetiske dilemmaer.
• Utvikle respekt, åpenhet og toleranse og forstå betydningen av kulturell variasjon.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsprogrammet i psykologi på 11. semester.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Emnet består av obligatoriske forelesninger og seminarundervisning.

Til sammen ca. 25 timer forelesninger.
Studentene blir delt inn i 4 seminargrupper, 2 timer i uken i 6 uker.

Forelesninger og seminar er obligatorisk. Det er tillatt med 15% fravær, det vil si 4 timer fra forelesningsrekken og 2 timer fra seminar. Det er ikke mulig å kompensere for dette kravet på annet vis enn å ta hele obligatorisk aktivitet på nytt, selv ved gyldig dokumentert grunn fra lege.

Se her for informasjon om obligatorisk aktivitet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig i 3 semestre.

Eksamen

Eksamen er arbeidskrav og deltakelse i seminaret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres imidlertid samtidig som neste ordinære eksamen semesteret etter. Alternativt kan man på samme grunnlag søke om utsatt frist på innlevering.

Det er altså kun hensiktsmessig å søke om utsatt eksamen dersom det at du ikke tar eksamen i inneværende semester vil kunne komme til å få konsekvenser for forkunnskapskravene. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Studenter som har strøket på eksamen og studenter som ønsker å forbedre sin opprinnelige karakter, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men må ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Undervisning
Vår og høst

Første gang høst 2008

Eksamen
Vår og høst

Første gang høsten 2008

Undervisningsspråk
Norsk