PSYC6504 – Intervensjoner og endringsprosesser i psykodynamisk terapi.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en videregående opplæring i sentrale terapeutiske begreper, endringsprinsipper og intervensjonsformer innenfor psykodynamisk tradisjon. Tidligere opplæring i diagnostikk videreføres med sikte på å utforme behandlingsopplegg tilpasset den enkeltes problemområde og personlighetsstruktur. I undervisningen anvendes autentisk kasuistisk materiale som illustrerer diagnostiske vurderinger og terapeutiske problemstillinger. Med utgangspunkt i opptak fra avsluttede terapier gjennomføres mikroanalyser av den terapeutiske dialog. Funn fra psykoterapiforskning presenteres sammen med sentrale psykodynamiske teorier, metoder og intervensjoner. Kurset er knyttet til praktikum ved DT-klinikken.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:
• Ha en forståelse av grunnleggende virkningsprinsipper i dynamisk psykoterapi og den rolle terapeuten har i å bevirke endring.
• Forstå og artikulere rasjonale for ulike terapeutiske intervensjoner knyttet til ulike pasientproblematikk.
• Integrere teori og praksis, det vil si kunne knytte terapeutiske begreper til kliniske fenomener.
• Vurdere endringsprosesser innen enkelttimer og gjennom terapiforløp.

Ferdighetsmål
Du skal kunne:
• Skape en trygg terapeutisk relasjon
• Vise mestring av sentrale psykodynamiske intervensjoner i forhold til ulik pasientproblematikk.
• Vise ferdigheter i forhold til håndtering av ulike former for overføring og motstand
• Evaluere terapiprosessen i samarbeid med veileder og med pasienten.

Generell kompetanse
Du skal kunne:
• Reflektere over terapeutiske utfordringer og valg i en terapiprosess.
• Forstå endringsmekanismer i den terapeutiske prosessen.
• Oppøve en fordypende refleksjon rundt den terapeutiske relasjonen.

Opptak og adgangsregulering

Fordypningsemne som er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsstudiet i psykologi.

Emnet må tas på 11. eller 12. semester. Studenter som tar praktikum (PSYC6300) ved klinikk for dynamtisk terapi (DT) har fortrinnsrett på emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. til og med 10. semester av profesjonsstudiet i psykologi.

Undervisning

Seminarundervisning 3 timer per uke i 10 uker.

Obligatorisk oppmøte (85%) på seminarundervisningen

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på 11. og 12. semester av profesjonsstudiet i psykologi.

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig i 3 semestre.

Eksamen

Refleksjonsnotat knyttet til ett av to mulige tema i seminaret. Det er ikke fritt valg, da studentene må fordele seg jevnt på de to mulige temaene. Dette avklares i starten av kurset.

Les også om innleveringsoppgaver og kildebruk på fakultetets nettsider.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamen skal besvares på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få mer tid på eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Vår og høst

Første gang høsten 2008

Eksamen

Vår og høst

Første gang høsten 2008

Undervisningsspråk

Norsk