Dette emnet er nedlagt

PSYC6505 – Forståelse og endring i aktiv psykoterapi – SKT

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en videregående opplæring i terapeutisk forståelse forankret i et overordnet fenomenologisk, systemisk og ressursorientert perspektiv på psykiske lidelser. Funn fra psykoterapiforskning presenteres sammen med sentrale terapeutiske metoder, teorier og modeller. Utgangspunktet er et integrativt perspektiv på psykoterapi med fokus på den enkelte klient. Emnet bygger på tidligere kurs i relasjonskompetanse, psykoterapiteori og psykoterapiforskning. Kurset er knyttet til praktikum ved SKT-klinikken.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:
• Ha en forståelse av grunnleggende perspektiver på forholdet mellom psykiske reaksjoner, mestring og endring i psykoterapi, herunder integrere kunnskap om den sosiale virkeligheten klienten er en del av.
• Gjøre rede for og drøfte rasjonale for valg av ulike terapeutiske intervensjoner
• Forstå sentrale elementer ved den terapeutiske relasjonen

Ferdighetsmål
Du skal kunne:
• Vise mestring av sentrale terapeutiske intervensjoner i forhold til ulike klientgrupper.
• Skape en trygg terapeutisk relasjon
• Vise ferdigheter i metakommunikasjon ved fastlåsthet, alliansedannelse og alliansebrudd.
• Evaluere terapiprosessen i samarbeid med klienten.
• Ta i bruk terapeutiske virkemidler som fokuserer på klientens muligheter og ressurser.

Generell kompetanse
Du skal kunne:
• Reflektere over terapeutiske valg i en terapiprosess.
• Øke forståelsen av endringsbevirkende faktorer i den terapeutiske prosessen.
• Oppøve en fordypende refleksjon rundt den terapeutiske relasjonen.
• Øke bevisstgjøring om ivaretakelse av terapeuten.

Opptak og adgangsregulering

Fordypningsemne som er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsstudiet i psykologi.

Emnet må tas på 11. eller 12. semester. Studenter som tar praktikum (PSYC6300) ved klinikk for systemisk-kognitiv terapi (SKT) har fortrinnsrett på emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. til og med 10. semester av profesjonsstudiet i psykologi.

Undervisning

Seminarundervisning 3 timer per uke i 10 uker. Obligatorisk oppmøteplikt (85%) på seminaret.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på 11. og 12. semester av profesjonsstudiet i psykologi.

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig i 3 semestre.

Eksamen

Arbeidskrav og deltakelse i seminar: Muntlig presentasjon i løpet av kurset.

Eksamensspråk

Eksamen skal besvares på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres imidlertid samtidig som neste ordinære eksamen semesteret etter.

Det er altså kun hensiktsmessig å søke om utsatt eksamen dersom det at du ikke tar eksamen i inneværende semester vil kunne komme til å få konsekvenser for forkunnskapskravene. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Studenter som har strøket på eksamen og studenter som ønsker å forbedre sin opprinnelige karakter, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men må ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Vår og høst

Gikk siste gang høsten 2014

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk