Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en innføring i den antropologiske forskningsprosessen, fra de grunnleggende metodiske antagelsene forskningen bygger på til selve forskningsprosessen og metodene som benyttes. Både utvikling av problemstillinger, datainnsamlingsmetoder, notatteknikker og selve skriveprosessen blir gjennomgått. Det legges vekt på det særegne ved etnografisk metode, der både observasjoner og samtaler/intervjuer inngår i datainnsamlingen.

Studentene blir introdusert til utfordringene med etnografiske studier som ikke er bundet til sted, samt eksperimentelle former for formidling. Etiske problemstillinger og posisjonering i felten tas også opp. I tillegg undervises det i lesning av andres etnografi, særlig i form av monografier.

Kurset har en teoretisk og en praktisk komponent, og studentene vil få opplæring i etnografisk metode og analyse gjennom et minifeltarbeid, som skal utvikles til en etnografisk tekst.

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Kunnskap om de viktigste metodene i etnografisk forskning
 • Innsikt i forholdet mellom metode og teoriutvikling i antropologi
 • Kunnskap om sammenhengen mellom etnografisk metode og antropologiske tekster
 • Kjennskap til de viktigste etiske utfordringene og retningslinjene i etnografisk forskning
 • Kjennskap til andre måter å formidle etnografisk forskning på enn tekst, som utstillinger og film

Ferdigheter

 • Kjennskap til etnografisk metode gjennom praktiske øvelser
 • Teknikker for å ta notater fra observasjoner og samtaler, samt å utvikle dem til en etnografisk tekst
 • Evne til å identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til etnografisk forskning
 • Kompetanse til å skrive ut og systematisere etnografiske data

Generell kompetanse

 • Utvikle etisk bevissthet knyttet til antropologisk feltarbeid
 • Muntlig og skriftlig formidling av innsikter, styrker og svakheter knyttet til deltakende observasjon
 • Ha en reflektert holdning til forholdet mellom sosiale prosesser og presentasjon av disse gjennom tekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SOSANT1600 – Faghistorie og etnografisk metode (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer.

På seminarene blir studentene veiledet i gjennomføringen av praktiske metodeøvelser. Studentene skriver etnografiske skisser på grunnlag av metodeøvelsene.

Deltakelse i seminarundervisningen er obligatorisk. 80 prosent deltakelse i seminarene er nødvendig for å få godkjent emnet.

Ved søknad om fritak fra obligatoriske aktiviteter brukes samme kriterier som ved søknad om utsatt eksamen, dvs. dokumentert sykdom eller tilsvarende.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

Obligatoriske aktiviteter:

 • 80 prosent deltakelse i seminarundervisningen.
 • Feltøvelse med skriftlig rapport og muntlig fremlegging: alle skal gruppevis gjennomføre en obligatorisk feltøvelse, levere skriftlig rapport fra feltøvelsen i Canvas innen oppgitt frist og fremlegge rapporten muntlig i seminar. Øvelsen vurderes til godkjent/Ikke godkjent. Studentene får muntlig og skriftlig tilbakemelding på rapportene. 

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i inneværende semester.
Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.
Les om obligatoriske aktiviteter ved Det Samfunnsvitenskapelige fakultet.

Eksamen:

 • Skriftlig rapport fra godkjent obligatorisk feltøvelse.
 • Individuell oppgave der du besvarer ett av tre oppgitte spørsmål med utgangspunkt i pensum og godkjent feltøvelse.

Den skriftlige rapporten fra feltøvelsen kan tillegges vekt og bli utslagsgivende for karakteren når oppgaven ligger mellom to karakterer.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjente og eksamen bestått i samme semester for å bestå emnet.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Eksamensresultater vil være tilgjengelige i StudentWeb senest tre uker etter eksamen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. 
Du finner selv begrunnelsen din i Inspera.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info