Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emner tilbyr en fordypning innenfor området Oceania. Emnet gir en dypere innsikt i problemstillinger fra emnet SOSANT 1100 – Regional etnografi: Jordens folk og kulturelt mangfold. Området Oceania omfatter de melanesiske, mikronesiske og polynesiske øysamfunnene i Stillehavet, fra Påskeøya i øst til Papua Ny Guinea i vest. Stillehavet er det største havområdet i verden, og området er preget av kulturell homogenitet så vel som mangfold. De polynesiske samfunn fungerte tidlig som drømmebilder av paradisiske tilstander for europeiske oppdagelsesreisende, og de melanesiske samfunnene representerte mørkere sider av de reisendes fantasier om ville mennesker. I Norge er området kjent gjennom sjøfareres beretninger, og spesielt gjennom Thor Heyerdahls vandringsteorier som han søkte å prøve ut med sin Kon-Tiki flåteferd. Kurset gir innsikt i kultur- og samfunnsforhold i området i dag, og etnografien fra området er særlig egnet til å belyse generelle antropologiske perspektiver på modernitet, migrasjon og identitetspolitikk. Nyere perspektiver på rituelt liv og kommunikasjon viser hvordan ulike lokalsamfunn, i rurale så vel som urbane kontekster utformer sine liv i forhold til gamle tradisjoner og globale krefter.

Hva lærer du?

Store deler av den klassiske antropologien er basert på studier av stillehavssamfunn. Nyere teoretisk banebrytende studier har også sin opprinnelse i denne regionen. Kurset gir en generell innføring i de trekk ved stillehavssamfunn som har vært med på å gjøre den klassiske antropologien til en viktig disiplin innenfor humanistisk orientert samfunnsvitenskap. Videre gir kurset innsikt i et område hvor folk kan sies å dyrke ulike former for sosialitet. Denne sosiale orienteringen, sett i møtet med globale politiske og økonomiske prosesser, gir et unikt innblikk i problemfeltet identitetspolitikk, som har gyldighet i store deler av verden.

Ferdighetsmål:
Bevisstgjøring av forskjeller og likheter mellom globale prosesser og regional variasjon. En forståelse av forholdet mellom klassisk antropologi og nyere teorier. Kunnskap om fjerde-verdens status, identitetspolitikk, inkludert etiske problemer forbundet med etnisitetsstudier. Evne til å fremstille og diskutere disse problemstillingene i skriftlig form.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

"Privatister": http://www.sv.uio.no/studier/studietilbud/privatist/privatister.html har adgang til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det er ingen krav om at bestemte eksamener være avlagt før du kan ta dette emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på SOSANT1100 – Regional etnografi: Jordens folk og kulturelt mangfold (nedlagt) og det forventes at studentene har kompetanse tilsvarende dette emnet.

Overlappende emner

SOSANT11xx gir 5 sp reduksjon mot SOSANT1101, men man kan søke om å få beholde sp dersom man tar en annen regionalfordypning enn man hadde fra før.

Undervisning

Det gis forelesninger over et halvt semester.

De som har meldt seg på seminargrupper skal møte opp første gang for å beholde plassen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Gyldig undervisningsopptak i inneværende eller tidligere semestre (eller oppmelding til eksamen som privatist) er et krav for å avlegge eksamen i henhold til §7.1.3 Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Vurderingen består av en tre timers skoleeksamen etter avsluttet undervisning i slutten av semesteret.

Privatister har samme eksamensform som ordinære studenter.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Eksamensresultater vil være tilgjengelige i StudentWeb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En student kan fremstille seg til eksamen i dette emnet inntil tre ganger. Studenten anses å ha fremstilt seg til eksamen dersom hun/han ikke har trukket eksamensmeldingen sin i StudentWeb innen en gitt frist.

NB! Eksamen gis kun når det tilbys undervisning i emnet (med ujevne mellomrom).

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Det tas forbehold om endringer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2008

Emnet gis med ujevne mellomrom

Eksamen

Eksamen arrangeres samme semester som det gis undervisning

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info