Dette emnet er nedlagt

SOSANT2760 – Emosjoner i et krysskulturelt perspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emosjoner er en grunnleggende del av menneskelivet. Både personers selvopplevelse og sosiale relasjoner formes i stor grad gjennom emosjoner. Men hva er emosjoner? Hva er forholdet mellom tanke og følelse? Er emosjoner gjenkjennbare på tvers av kulturer? Hvilken innsikt kan det antropologiske studiet av emosjoner gi i slike og tilliggende spørsmål? Hva vet vi om hvordan emosjoner oppleves og uttrykkes i forskjellige kulturer? Hvilke metodiske og teoretiske grep kan vi ta for å prøve å forstå hverandre som både forskjellige og like? Hvor går grensene for variasjon?
Dette er blant de spørsmål kurset vil ta opp. Gjennom et bredt spekter av empiriske studier fra ulike deler av verden skal vi studere forholdet mellom fattigdom og morskjærlighet; mellom sorg, sinne og helse; mellom romantisk kjærlighet, makt og kultur; mellom gråt og kjønn; krenkelse og selvopplevelse; skam og vanære; smerte og stolthet. I hvilken grad og på hvilken måte kan empati være et verktøy til innsikt? Hvilke andre metodiske innfallsvinkler kan vi bruke? Hva er forholdet mellom språk og opplevelse, mellom emosjonsord og emosjonsopplevelse? Til syvende og sist: Har vi mennesker samme typer følelser uavhengig av kultur? Eller preger kultur den basale opplevelsen av oss selv og andre?
Kurset bygger på ulike antropologiske tilnærminger til studiet av emosjon og et nyansert utvalg av empiriske studier.

Hva lærer du?

Å tenke nytt om emosjoner som sorg, sinne, kjærlighet og skam; å forstå samspillet mellom kulturell påvirkning og følelsmessig opplevelse; å analysere forholdet mellom samunnsstruktur, kjønn og emosjon. Du lærer om ulike former for rasjonalitet, konstituering av selv og person, og makt og avmakt ved å gå ”tett på” emosjoner og se hva de gjør med mennesker og hvilke interesser de fremmer. For emosjoner er ikke noe som bare ”er”: de virker også på verden og er selv påvirkelige. Gjennom emosjoner får vi et nøkkelinntak til levd erfaring.
Du vil videre lære at skillet mellom tanke og følelse, eller kognisjon og emosjon, som ofte trekkes i vår del av verden, oppfattes ganske annerledes i mange andre deler av verden. Her ser man på tanke og følelse som del av én prosess. Dette har vidtrekkende implikasjoner for selvopplevelse og sosiale relasjoner, og for menneskers evne til å tackle livets utfordringer.
Det antropologiske studier av emosjoner vil gi deg dyp innsikt i omfattende sider ved menneskelivet og gjøre deg bedre rustet til å forstå medmennesker i en flerkulturell og global verden.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er mulig å søke om å få ta privatisteksamen i dette emnet. Privatister avlegger ordinær eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det er et krav at studenter avlegger eksamen i SOSANT1000 - Innføring i sosialantropologi senest samme semester som de avlegger eksamen i SOSANT2760 Emosjoner i et krysskulturelt perspektiv. Det vil si at det er mulig, men ikke anbefalt, å avlegge SOSANT1000 - Innføring i sosialantropologi samme semester som SOSANT2760 Emosjoner i et krysskulturelt perspektiv. Karakteren for SOSANT2760 Emosjoner i et krysskulturelt perspektiv vil være sperret inntil eksamen i SOSANT1000 - Innføring i sosialantropologi er avlagt.

Undervisning

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Hjemmeoppgave.

Gyldig undervisningsopptak i inneværende eller tidligere semestre (eller oppmelding til eksamen som privatist) er et krav for å avlegge eksamen i henhold til §7.1.3 Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Vurderingen består av en hjemmeoppgave etter endt undervisning.

Privatister har samme eksamensform som ordinære studenter.

Enhver eksamensbesvarelse ved Universitetet i Oslo kan bli gjenstand for ordtelling og kontrolleres for plagiering og fusk, for eksempel ved bruk av plagieringskontrollverktøyet Ephorus.

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

 

Periodisk emnerapport høsten 2010

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2011

Emnet undervises med ujevne mellomrom.

Eksamen

Eksamen arrangeres samme semester som det gis undervisning.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info