SOSANT4090 – Masteroppgaven

Kort om emnet

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig produkt som studenten leverer i masterprogrammets siste semester.

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Erfaringsbasert kunnskap om og forståelse for forskningsprosessen
 • Inngående kunnskap om å knytte egenproduserte data til analytiske problemstillinger innenfor sosialantropologisk teori i et sammenliknende perspektiv.
 • Anvende og reflektere over sentrale metodiske og teoretiske redskaper for analyse av ulike typer data

Ferdigheter

 • Fullføre og presentere et selvstendig vitenskapelig arbeid på en etisk forsvarlig måte
 • Integrere egne undersøkelser med vitenskapelig og analytisk tenkning, og hvordan resultatene fra undersøkelsen skal formuleres for å møte vitenskapelige kriterier
 • Analysere, formidle og presentere sosiale og kulturelle fenomener i skriftlig form
 • Finne frem til og sette deg inn i relevant faglitteratur
 • Du vil gjennom dette arbeidet tilegne deg formidlingskompetanse

Generell kompetanse

 • Du skal lære å respektere vitenskapelige verdier som åpenhet, rasjonalitet og presisjon og klare å skille mellom forskningsbasert kunnskap, betydningen av analytiske modellvalg, praksisbasert kunnskap og ”synsing”
 • Etisk bevissthet om problemer som kan oppstå gjennom forskning og bruk av forskningsresultater
 • Du tilegner deg grunnregler for redelighet i forskning og annet faglig arbeid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det er et forkunnskapskrav at du har avlagt  SOSANT4200 – Feltarbeid (nedlagt) samt SOSANT4110 – Teori og metode (nedlagt) og SOSANT4120 – Prosjektutvikling (nedlagt), eller eventuelt SOSANT4010 – Metode og prosjektbeskrivelse (nedlagt) og SOSANT4100 – Nyere antropologisk teori (nedlagt).

I tillegg må SOSANT4300 – Skriveseminar og SOSANT4400 – Litteraturseminar avlegges i samme semester som masteroppgaven leveres eller de må være avlagt tidligere.

Undervisning

Alle får et definert antall timer med individuell veiledning i forbindelse med skriving av masteroppgaven. Det gis ikke veiledning utover 4 semestre. Se også Retningslinjer for veiledning på masterprogrammet i sosialantropologi

SOSANT4090 – Masteroppgaven skal avlegges i 3. og 4. semester, med start på høstsemesteret og eksamen på vårsemesteret. Kun studenter som har fått innvilget permisjon etter søknad til instituttet innen 1. februar/1. september vil kunne begynne på emnet på vårsemesteret.

Eksamen

Avsluttende mastergradseksamen består av masteroppgave og justerende muntlig eksaminasjon.

Masteroppgaven

Masteroppgaven vurderes etter karakterskalaen A-F. Karakteren kan justeres opp eller ned én bokstavkarakter på muntlig eksamen som kun avholdes dersom oppgaven bestås.

Eksamenskommisjonen består av to sensorer, hvorav minst én ekstern.

Masterprogrammet er normert til to år der studentene leverer masteroppgave og går opp til avsluttende muntlig eksamen i slutten av sitt fjerde semester.

Avsluttende mastergradseksamen/innlevering av masteroppgaven arrangeres to ganger i året. Informasjon om dato for innlevering av masteroppgaven ligger på den aktuelle semestersiden.

Studenter som skal levere masteroppgave må levere et meldeskjema til instituttet. Dato for innlevering av meldeskjema blir lagt ut på semestersiden.

Krav til masteroppgaven

Omfanget på masteroppgaven skal være på 35 000 ord (+/- 10 prosent) inkludert fotnoter (referanser og appendix kommer i tillegg). Se også Standard for skriving av masteroppgaver Masteroppgaver som faller utenfor oppgitt lengde avvises administrativt.

Bruk av egne tidligere arbeider i masteroppgaven

Egne tidligere arbeider kan brukes i masteroppgaven forutsatt at de ikke har vært brukt til tidligere eksamener eller inngår i tidligere oppnådde grader. Dersom de tidligere arbeidene har vært offentliggjort, skal de henvises til som andre kilder og det skal i oppgaven gjøres rede for hvordan de er brukt.

For masteroppgaver, som for andre eksamensarbeider, er regelen at samme arbeid ikke kan brukes til mer enn en eksamen eller prøve. Det gjelder enten oppgaven tidligere er brukt ved Universitetet i Oslo eller ved andre institusjoner i inn- eller utland og det gjelder også bruk av deler av tidligere oppgaver. Brudd på denne bestemmelsen kan bli ansett som fusk. Unntak er prosjektbeskrivelsen som er en del av SOSANT4120 – Prosjektutvikling (nedlagt) og feltrapporten som leveres etter SOSANT4200 – Feltarbeid (nedlagt) . Dersom det er ønskelig kan deler av disse integreres inn i masteroppgaven, men det forutsetter at det brukes kildehenvisning. Årsaken til dette er at prosjektbeskrivelsen regnes som en forberedelse til masteroppgaven, og at feltrapporten regnes som et første forsøk på å komme igang med skriveprosessen etter endt feltarbed. Et annet unntak er bachelor-essay (SOSANT3090 – Bacheloressay) fordi dette emnet anbefales å bruke som forberedelse til masterprosjektet.

Forbudet mot gjenbruk av arbeider som er brukt til andre eksamener, er ikke til hinder for at en kan bygge videre på ideer fra disse arbeidene eller at en kan bruke materiale som ble samlet inn i den forbindelsen. En kan også bruke resultater fra tidligere arbeider. Det er adgang til å sitere utdrag fra egne tidligere eksamensarbeider, men bare i samme utstrekning som det er tillatt å sitere fra andres arbeider. All bruk av tidligere arbeider skal gjøres rede for med kildehenvisninger.

Noen ganger kan det være nyttig for dokumentasjonen at deler av et tidligere arbeid blir tatt med som et vedlegg til oppgaven. Det må i så fall gå tydelig fram at dette er et tidligere arbeid. Uansett skal omfanget av det nye arbeidet som er gjort svare til det antall studiepoeng som masteroppgaven er normert til og det er det nye arbeidet som skal vurderes av sensorene.

Trykking og levering

Muntlig eksamen

Tid og sted for muntlig eksamen, samt om hvem som er sensorer, vil bli lagt ut informasjon om på semestersiden.

Før muntlig eksamen avholder sensorene et sensurmøte der veileder er til stede for å belyse uklarheter og besvare spørsmål sensorene måtte ha. Veileder forlater sensurmøtet før karakter på masteroppgaven settes. Han/hun deltar ikke på muntlig eksamen som normalt avholdes rett etter sensurmøtet og varer omlag en time. Karakteren på masteroppgaven skal foreligge før muntlig eksamen starter, men studenten kan be om å ikke få vite karakteren. Den endelige karakteren i emnet, settes rett etter avsluttet muntlig eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Masteroppgaven kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren på masteroppgaven skal foreligge før muntlig eksamen. Eksamenskommisjonen opplyser om karakteren rett før muntlig eksamen starter, men du kan be om å ikke få vite den før etterpå. Eksamenskommisjonen setter den endelige karakteren i emnet og informerer deg rett etter avsluttet muntlig eksamen. Endelig karakter vil være tilgjengelig i StudentWeb.

Begrunnelse og klage

På masteroppgaven får man begrunnelse for karakteren samtidig som man får opplyst endelig karakter i forbindelse med muntlig eksamen. Klagefrist er 3 uker etter at man har fått karakter og begrunnelse.

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som har fått et bestått resultat til eksamen kan ikke leveres på ny i bearbeidet form (Se §5.6.2 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO). Denne paragrafen trer i kraft fra og med våren 2006. Dette gjelder for studenter som er oppmeldt i SOSANT4090 – Masteroppgaven for første gang våren 2006 eller senere semester.

En masteroppgave som har fått et ikke-bestått eksamensresultat kan kun leveres på ny én gang, som et nytt eksamensforsøk. Oppgaven kan kun leveres på ny i bearbeidet form, og innen avtalt tidspunkt (Se §5.6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO).

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk