Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet strekker seg over et helt semester, fra begynnelsen av januar til slutten av juni (tilsvarende 5 - 5,5 måneder). I denne perioden jobber du med datainnsamling som skal danne grunnlaget for masteroppgaven. Etter feltarbeidet skal du også levere en feltrapport. Avlagt eksamen i SOSANT4200 – Feltarbeid (nedlagt), er et forkunnskapskrav for opptak til SOSANT4090 – Masteroppgaven, SOSANT4300 – Skriveseminar (nedlagt) og SOSANT4400 – Litteraturseminar (nedlagt).

Hva lærer du?

Kunnskap

  • Særskilt god oversikt over den etnografiske regionen du gjør feltarbeid i
  • Inngående kunnskap om kvalitativ forskningsmetode med fokus på deltakende observasjon, tolkningsmuligheter og analyse av sosial samhandling
  • Erfaringsbasert kunnskap om og forståelse for forskningsprosessen

Ferdighet

  • Praktisk erfaring med prosjektledelse og datainnsamling
  • Gjennomføring av et selvstendig forskningsprosjekt
  • Anvende og reflektere over sentrale metodiske og teoretiske redskaper for innsamling, produksjon og analyse av ulike typer data
  • Omarbeide feltarbeidsmateriale til data, og data til analytisk tekst på en etisk forsvarlig måte

Generell kompetanse

  • Du skal lære å respektere vitenskapelige verdier som åpenhet, rasjonalitet og presisjon og klare å skille mellom forskningsbasert kunnskap, betydningen av analytiske modellvalg, praksisbasert kunnskap og ”synsing”.
  • Etisk bevissthet om problemer som kan oppstå gjennom forskning og bruk av forskningsresultater.
  • Du tilegner deg grunnregler for redelighet i forskning og annet faglig arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det er et forkunnskapskrav at du har avlagt eksamen i SOSANT4110 – Teori og metode (nedlagt) og SOSANT4120 – Prosjektutvikling (nedlagt), eller eventuelt SOSANT4010 – Metode og prosjektbeskrivelse (nedlagt) og SOSANT4100 – Nyere antropologisk teori (nedlagt).

Undervisning

Feltarbeidet baserer seg på SOSANT4110 – Teori og metode (nedlagt) og SOSANT4120 – Prosjektutvikling (nedlagt). Det gis ingen egen undervisning i emnet.

Eksamen

Feltrapport.

Vurderingen består av en feltrapport som leveres etter feltarbeidet. Feltrapporten vurderes av veileder etter karakterskalaen Bestått/ Ikke bestått. Eksamen i SOSANT4200 – Feltarbeid (nedlagt) (feltrapport) skal leveres første virkedag etter 1. august.

Studenter som ikke består må levere på nytt i september.

Studenter som har fått innvilget permisjon for vårsemesteret etter søknad til instituttet innen 1. februar/1. september, leverer eksamen i SOSANT4200 – Feltarbeid (nedlagt) (feltrapport) i januar.

Ved manglende innlevering av SOSANT4200 – Feltarbeid (nedlagt) (feltrapport) uten at det foreligger innvilget permisjon, er neste mulighet for innlevering påfølgende august.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Eksamensresultater vil være tilgjengelige i StudentWeb.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Om feltarbeid i utlandet

Alle studenter som skal på feltarbeid i utlandet må sette seg inn i UiOs råd for sikkerhet i utlandet.

Dere må også sette dere inn i brosjyren Trygg i utlandet

Praktiske forberedelser

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk