Kort om emnet

Dette emnet skal gjøre deg bedre kjent med aktuell faglitteratur i forskningsfronten såvel som klassiske verker. Det er også mulig at dette vil bli knyttet opp til pågående forskning ved instituttet.

Hva lærer du?

Kunnskap

  • Inngående kunnskap om kulturelle og sosiale prosesser i et sammenliknende perspektiv
  • Faglige innsikt på tvers av regionale, tematiske og analytiske spesialiseringer
  • Dypere kunnskap om fagets teoretiske og metodiske fundament

Ferdigheter

  • Muntlig formidling av teoretiske perspektiver
  • Øvelse i faglige diskusjoner
  • Drøfte og sammenligne ulike metoder og teorier for innsamling, analyse og formidling av data
  • Trent i å analysere, formidle og presentere andres forskningsresultater i forhold til eget forskningsmateriale

Generell kompetanse

  • Respekt for vitenskapelige verdier som etterrettelighet, en undersøkende holdning til kunnskap, og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger
  • Etisk bevissthet om problemer som kan oppstå gjennom forskning og bruk av forskningsresultater
  • Du tilegner deg grunnregler for redelighet i forskning og annet faglig arbeid

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Det gis obligatoriske seminarer der studentene bidrar med skriftlige innlegg både høst- og vårsemesteret. Undervisningen gis på norsk og/eller engelsk.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom dokumentert av lege kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Alle studentene skal bidra med innlegg på seminaret og kommentarer til andres innlegg. Emnet har i tillegg obligatorisk deltakelse.

Innlegg og kommentar vurderes etter karakterskalaen bestått/ ikke bestått.

Obligatorisk deltakelse må godkjennes. Minstekravet for å få godkjent etter to semester er deltagelse på minimum 18 av 24 timer à 45 minutter. De 24 timene er medregnet forelesningene. Ved fremvisning av gyldig legeerklæring kan det tillates fravær ved 10 av 24 timer.

Les også Fakultetets felles retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Karakterskala

Eksamensresultater vil være tilgjengelige i StudentWeb.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Merk: Emnet går for siste gang høst 2019 - vår 2020

Eksamen

Hver vår

Merk: Siste eksamen vår 2020

Undervisningsspråk

Norsk