STV1200 – Internasjonal politikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Internasjonal politikk er et hovedområde innen faget statsvitenskap. Innføringsemnet STV1200 har en firedelt struktur.

 • Det første emneområdet er en generell innføring i egenskaper ved det internasjonale statssystemet.
 • Det andre tar for seg målsetninger og virkemidler i utformingen av staters utenrikspolitikk. Her vil hovedvekten av de empiriske illustrasjonene være knyttet til norsk utenrikspolitikk.
 • Under det tredje emneområdet diskuteres ulike økonomiske og politiske konfliktrelasjoner mellom stater.
 • Det fjerde emneområdet omhandler ulike samarbeidsformer mellom stater med vekt på internasjonale institusjoners rolle i å bilegge konflikter og fremme samarbeid.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal:

 • bli kjent med grunntrekkene i statssystemet og forhold som kan bidra til endring eller stabilitet i dette systemet
 • lære om hvordan den enkelte stat utformer sin politikk overfor andre stater
 • få innsikt i makt-, konflikt- og samarbeidsaspekter ved forholdet mellom stater
 • bli kjent med oppbygningen av internasjonale organisasjoner som FN, EU og NATO og hvordan slike organisasjoner under gitte betingelser kan påvirke staters atferd
 • få en innføring i internasjonal politisk økonomi, bl. a. om det internasjonale handels-, valuta- og finanssystemet
 • bli kjent med sentrale problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, migrasjon og internasjonalt samarbeid om klima- og helseutfordringer

Ferdigheter

Du skal:

 • kunne definere og bruke sentrale begreper innen internasjonal politikk
 • kunne sammenlikne ulike saksområder langs dimensjoner som konflikt, samarbeid og integrasjon, og forklare eventuelle forskjeller mellom disse
 • kunne vurdere betydningen av andre aktører enn stater (som transnasjonale selskaper og miljøorganisasjoner), herunder hvordan de påvirker internasjonal politikk
 • kunne beskrive viktige internasjonale samarbeidsordninger, forklare måten de virker på og påpeke styrker og svakheter i deres struktur

Generell kompetanse

Du får trening i å:

 • anvende teoretisk og begrepsmessig kunnskap om internasjonal politikk
 • sammenlikne ulike tilnærminger
 • vurdere andres framstillinger og analyser

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Forelesninger.

I dette emnet blir det gjort opptak av forelesninger. Opptakene blir tekstet før de blir lagt ut i timeplan. Det vil ta noe tid før videoer blir tilgjengelig for studenter etter forelesning. Forelesingsopptakene egner seg derfor best til repetisjon før eksamen, og ikke som erstatning for oppmøte på fysiske forelesninger.  

Eksamen

Fire timers skoleeksamen

 

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

SV-info