Dette emnet er nedlagt

STV1214 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Eksamen og undervisning i STV1214 ble gitt for siste gang høsten 2014.  Emnet er erstattet av fordypningsemnet STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk. Studenter kan ikke inkludere begge emnene i graden sin grunnet overlapp.

Dette emnet gir en innføring i hovedtrekkene ved internasjonalt samarbeid om miljø- og ressursforvaltning og gir analytiske verktøy til å forklare forskjeller i hva som oppnås. Internasjonale regimer står sentralt, herunder drivkrefter og hindringer for etablering og endring, samspillet mellom dem, og forhold som påvirker deres virkemåte og effektivitet. Emnet inngår i 40-gruppen i bachelorprogrammet i statsvitenskap og er relevant for en rekke andre studieprogrammer og studieretninger.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Studentene vil:

 • Forstå hvordan ressursutnytting og andre «menneskelige fotavtrykk» skaper internasjonale styringsutfordringer;
 • Utvikle innsikt i hvorfor effektivt internasjonalt samarbeid kan være vanskelig å få i stand og forhold som påvirker sjansen for å lykkes i å etablere nye regimer eller styrke de eksisterende;
 • Få oversikt over hvordan viktige internasjonale miljøregimer, som dem for klima, biodiversitet og forvaltning av levende ressurser, er bygget opp og hvordan de kan påvirke staters og næringsaktørers atferd eller fordelingen av kostnader og nytte;
 • Se sammenhengen mellom utformingen av regimer, organisasjoner og enkelttiltak (for eksempel en bestemt regulering) og de resultatene som kan forventes;
 • Forstå framveksten av markedsbaserte styringsordninger, som sertifisering innen skog- og fiskeriforvaltning, og av privat–offentlige partnerskap på miljøområdet;
 • Vinne innsikt i samspillet mellom internasjonale regimer på ulike saksfelter (som handel og miljø) eller nivåer (som globalt og regionalt);
 • Få kjennskap til de rollene innflytelsesrike aktører som USA og EU spiller i forhandlingsprosesser om internasjonal miljøpolitikk og forstå hvorfor disse rollene varierer fra ett saksfelt til et annet;
 • Lære om Norges roller og innflytelse innenfor viktige arenaer for internasjonal miljø- og ressursforvaltning, bl.a. i nordområdene men også på europeisk og globalt nivå;
 • Forstå hvordan miljøproblemer og knapphet på naturressurser kan bli kilder til voldelig konflikt mellom stater.

Ferdigheter

Studentene vil:

 • Kunne diagnostisere ulike miljø- og ressursforvaltnings-problemer (eksempelvis, hvor «lette» er de å løse?);
 • Kunne evaluere ulike samarbeidsordninger som sikter mot å løse slike problemer (eksempelvis, hvor «effektive» er de?);
 • Kunne forklare forskjeller mellom institusjoner i utforming, effektivitet og fordelingsvirkninger;
 • Kunne gi begrunnede forslag til endringer i slike ordninger eller i måten de samspiller på;
 • Kunne kritisk gjennomgå andres analyser av eller anbefalinger rundt internasjonal miljø- og ressurspolitikk.

Generell kompetanse

Studentene vil:

 • Styrke evnen til etisk refleksjon omkring menneskelig virksomhet som påvirker ressurstilgang og miljøkvalitet;
 • Styrke evnen til å analysere og evaluere samarbeidsordninger på ulike nivåer;
 • Styrke evnen til kritisk vurdering av andres analyser og evalueringer av bestemte samarbeidsordninger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen gis ordinært i form av 10 forelesninger som går over hele semesteret. Alle studenter oppfordres til å arbeide med pensum og øvingsoppgaver i kollokvier.

Eksamen

Emnet har en 4 timers skoleeksamen, med en kombinasjon av korte kunnskapsprøvende spørsmål og én større oppgave som krever en mer inngående redegjørelse.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad med begrunnelse om engelsk oppgavetekst rettes til instituttet senest tre uker før eksamensdato. Mottar du ikke svar på søknaden innen tre virkedager bør du kontakte instituttet og forsikre deg om at søknaden er mottatt. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2014

Eksamen

Høst 2014

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info