Dette emnet er nedlagt

STV1530 – Folkemord og politisk massevold i det 20. århundrets politikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Undervisning og eksamen i STV1530 - Folkemord og politisk massevold i det 20. århundrets politikk ble gitt for siste gang våren 2015.

Mennesket synes å være den eneste art i dyreriket som er i stand til å utrydde andre fullt og helt. Hvorfor? Hva er ondskap? Er overgriperne moralske dyr og sadister, eller ordinære mennesker? Hvem er ofre? Kan begrepet 'skyld' på noen måte knyttes til dem?

Dette emnet har som siktemål å gi en innføring i de hypoteser og teorier som har vært fremmet for å forstå årsakene til folkemord og politisk betinget massevold i det 20. århundre. Det dreier seg her om et sivilisasjonsproblem som mange trodde ville forsvinne etter annen verdenskrig. Tiden etter kommunismens fall har vist at det ikke er tilfelle. Fortsatt er folkemord en uutryddelig del av internasjonal politikk.

Emnet er bevisst tverrfaglig. Vi vil drøfte både historiske, sosiologiske, økonomiske, juridiske, teologiske og antropologiske tilnærminger til problemet massevold, her forstått som massiv vold utøvd primært utenom de rene krigshandlinger. Men særlig vil de politiske sider ved slike massive og systematiske menneskerettighetsbrudd stå i fokus.

Hvilke regimer vil mest sannsynlig gi opphav til slike overgrep? Hva er forholdet ideologier/folkemord? Krig/overgrep mot sivile ikke-stridende? Kultur/folkemord? Type økonomi/folkemord? Koloniarvens betydning? Finnes det ulike kategorier folkemord? Hva kan det internasjonale samfunn – om en slik term i det hele tatt gir mening - gjøre? Hva er FNs rolle?

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal:

  • Kunne gjenkjenne hva som kjennetegner regimer som har stått bak folkemord og politisk massevold
  • Kjenne til de hypoteser og teorier som har vært fremmet for å forstå årsakene til folkemord og politisk massevold i det 20. århundre

Ferdigheter

Du skal:

  • Evne å drøfte ulike innfallsvinkler til problemet massive menneskerettighetsovergrep og kunne redegjøre for gjeldende konvensjoner og analysere de moralske sider ved politisk handling på individ- og kollektivnivå

Generell kompetanse

Du skal:

  • Styrke din evne til å analysere de moralske sider ved politisk handling på individ- og kollektivnivå

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Undervisning

Det er to forelesninger i uka gjennom hele semesteret, og enkelte ganger filmvisning etter undervisning. Forelesningene er undervist av Bernt Hagtvet.

Godkjent kvalifiseringsoppgave er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Detaljert informasjon blir presentert i begynnelsen av semesteret. Dersom du tidligere har fått godkjent kvalifiseringsoppgave trenger du ikke levere denne på nytt.

Våren 2014 begynner undervisningen torsdag 30.1 og fredag 31.1.

Lørdag 1.12 kl 1015 i Aud 1 ES vises Claude Lanzmanns film om nazistenes massedrap på Europas jøder, "Shoah", innledning ved Bernt Hagtvet. Det forventes at alle som tar 1530 har sett Shoah.

I forbindelse med forelesningene vil det bli invitert spesialister som tar for seg ulike aspekter ved historisk forekommende folkemord, fra massedrapene på herero-folket i Sørvest-Afrika i 1904 over nazistenes Endlösung fra 1939 til 45 til dagens problematikk. Det vil bli holdt en rekke ekstraforelesninger og arrangert filmframvisninger. Særlig fokus vil bli satt på rettsoppgjør etter folkemord. Spesialforelesninger vil dreie seg bl.a. om Eichmann-saken, om renhetsforestilinger innen totalitære ideologier, om det pågående SS-prosjektet på Holocaust-senteret (Villa Grande), o.l. Alt vil bli annonsert på forelesningene.
Studentene oppfordres til å følge med på arrangementer ved Villa Grande på Bygdøy (HL-senteret for studier av folkemord og livssynsminoriteter). Avhengig av interesse kan det også bli arrangert en studietur til Berlin (egenfinansiert).

E-læringsverktøyet Fronter benyttes som en del av undervisningsopplegget.

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen på fire timer.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad med begrunnelse om engelsk oppgavetekst rettes til instituttet senest tre uker før eksamensdato. Mottar du ikke svar på søknaden innen tre virkedager bør du kontakte instituttet og forsikre deg om at søknaden er mottatt. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse for karakter i dette emnet

Be om begrunnelse for karakter på utsatt eksamen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2015

Eksamen

Vår 2015

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info