STV1540 2015H

SAMFUNNSVITENSKAPELIG EMBETSEKSAMEN HØST 2015

­­­­­­Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

STV1540 Innvandring og integreringspolitikk

4 timer

 

Begge eksamensdeler må besvares. Du skal svare på tre av fem spørsmål i del 1, og én av to essayoppgaver i del 2. Del 1 teller 40% og del 2 teller 60%.

Del 1 (40%)

Besvar kort tre av spørsmålene under:        

a) Beskriv kravene til statsborgerskap i Norge, Sverige og Danmark

b) Hva er multikulturalisme? I hvilke land finner vi dette særlig?

c) Hva er transnasjonalitet? Skisser kort noen konsekvenser for integreringsprosessen.

d) Det er hevdet at innvandring fører til at velferdsstaten er kommet under press. Gi en kort drøfting av denne påstanden.

e) Skisser kort de viktigste argumentene for og imot dobbelt statsborgerskap.

 

Del 2 (60%)

Velg én av oppgavene nedenfor

a) Gjør først rede for ulike teorier om migrasjon. Drøft så sterke og svake sider ved teoriene når en skal forklare ulike former for innvandring.

b) Flyktningestrømmen til Norge har økt kraftig i det siste og myndighetene vurderer innstramningstiltak. Ta utgangspunkt i pensum-artikkelen til Gibney (1999) om liberale staters ansvar for flyktninger. Gjør rede for normative teorier som behandles der og begrunnelsene de gir for og mot en liberal flyktningpolitikk. Relater teoriene til den norske debatten.

 

Publisert 26. okt. 2016 16:52