Pensum/læringskrav

Artikler merket med "k" er samlet i kompendier som kan kjøpes i Kopiutsalget på Akademika

2.1 Organisasjonsteoretiske perspektiver på forvaltningsutvikling og endring

Olsen, Johan P. (1992): "Analyzing Institutional Dynamics" i Staatswissenschaften und Staatspraxis 2. , s. 247-271 . -K-.

Sahlin-Andersson, Kjerstin og Lars Engwall (2002) : "Carriers, Flows, and sources of Management Knowledge" i Sahlin-Andersson, Kjerstin og Lars Engwall (red.): The Expansion of Management Knowledge, Stanford: Stanford University Press. ISBN: -K-.

2.2 Omstilling i offentlig sektor

Christensen, Tom, Amund Lie og Per Lægreid (2007): "Still fragmented government or reassertion of the centre?" i Christensen, Tom og Per Lægreid (red.): Transcending New Public Management, Ashgate.-K-

Christensen, Tom og Lægreid, Per (2001): "New Public Management i norsk statsforvaltning" i B.S. Tranøy og Ø.Østerud (red.): Den fragmenterte staten. , Oslo: Gyldendal Akademisk. -K-.

Peters, B. Guy (2001): The Future of Governing. Four Emerging Models. , Lawrence: University of Kansas Press. Kap. 1-7 og 9.

2.3 Politiske og administrative lederroller

Strand, Torodd (2007): Ledelse, organisasjon og kultur, Bergen: Fagbokforlaget, 2 utg.

Kap. 8: Ledelsesbetingelser: Nasjonale kulturer -K-

Kap. 10: Organisasjonsform som ledelsesbetingelser -K-

2.4 Forvaltningskultur og reform i et komparativt perspektiv

Pollitt, Christopher og Geert Bouckaert (2004): Public Management Reform. A comparative analysis, Oxford University Press, second edition.

Kap. 3: Many houses: types of politico-adminstrative regime -K-

Kap. 4: Trajectories of moderniization and reform -K-

2.5 Multi-level governance

Egeberg, Morten (2000): "Mot en europeisk union? Den organisatoriske dimensjonen" i Nordisk Administrativt Tidsskrift, 81. s. 297-305 -K-.

Sahlin-Andersson, K. (2001): "National, International and Transnational Construction of New Public Management" i T. Christensen og P. Lægreid (red.): New Public Management. The Transformation of Ideas and Practice, Aldershot: Ashgate . -K- .

Trondal, Jarle og Veggeland, Frode (1999): "Norske myndigheter og EØS: Mellom utenrikspolitikk og innenrikspolitikk" i Sosiologi i dag, 3. s. 57-78 -K-.

2.6 Offentlig politikk som studieobjekt

Kjellberg, Francesco og Reitan, Marit (1995): Studiet av offentlig politikk. En innføring, Oslo: Tano.

Kap. 1: Offentlig politikk som studieobjekt

2.7 Hvorfor vokser offentlig sektor? Hva er drivkreftene og motkreftene?

Kjellberg, Francesco og Reitan, Marit (1995): Studiet av offentlig politikk. En innføring, Oslo: Tano.

Kap. 2: Studiet av offentlige finanser

Kap. 3: Offentlig politikk og interesseformidling

2.8 Iverksetting av offentlig politikk: Hvor styrbar?

Kjellberg, Francesco og Reitan, Marit (1995): Studiet av offentlig politikk. En innføring, Oslo: Tano.

Kap. 5: Om gjennomføringen av offentlige tiltak

2.9 Velferdspolitikk: Hva er alternativene? Er privatisering svaret?

Blomqvist, Paula og Rothstein, Bo (2000): Välferdsstatens nya ansikt, Stockholm: Agora.

Kap. 2. Välfärdsstaten under omvandling

Kap. 3. Marknadsstyrning i skolan – internationella erfarenheter

Kap. 4. Marknadsstyrning i sjukvården – internationella erfarenheter

2.10 Kan offentlig sektor lære? Kunnskapsproduksjon og evaluering

Kjellberg, Francesco og Reitan, Marit (1995): Studiet av offentlig politikk. En innføring, Oslo: Tano.

Kap. 6: Studiet av offentlig politikk og praktisk handling

Vedung, Evert (1998): Utvärdering i politik och förvaltning, Lund: Studentlitteratur.

Kap. 1: Den mångtydiga utvärderingen

Kap. 2: Utvärdering i fas- och flerskiktsmodellen

Kap. 4: Utvärderingsmodeller

Kap. 5: Åttapunktsprogrammet för utvärdering

Kap. 6: Varför görs utvärderingar?

Publisert 24. apr. 2007 21:08 - Sist endret 21. aug. 2007 13:15