Pensum/læringskrav

Artikler merket med "k" er samlet i kompendier som kan kjøpes i Kopiutsalget på Akademika

Du må være tilknyttet en UiO-maskin for å kunne laste ned tidsskriftartiklene

Askim, J., D.H. Claes, P.K. Mydske og B.S. Tranøy (2007): "Nettverksnæringer mellom offentlig forvaltning og privat marked", kap. 7 i D.H. Claes, A. Lie og P.K. Mydske, red., Nyliberalismen - Ideer og politisk virkelighet. Oslo: Universitetsforlaget. (19 s) k

Blomqvist, Paula og Rothstein, Bo (2000): Välferdsstatens nya ansikt, Stockholm: Agora. Kap 2-4 (125 s)

Bovens, M., P. ’T Hart og S. Kuipers (2006) ”The politics of policy evaluation”, kap. 15 i M. Moran, M. Rein og R.E. Goodin, eds., The Oxford Handbook of Public Policy. Oxford: Oxford University Press. (17 s). k

Christensen, T. og P. Lægreid (2007): “The whole-of-government approach to public sector reform”. Public Administration Review Volume 67. s. 1059-1066. Lenke

Christensen, T., P.Lægreid, P.G.Roness og K.A. Røvik (2009): Organisasjonsteori for offentlig sektor: Instrument, kultur, myte (2. utgave). Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1–4. (88 s)

Egeberg, Morten (2000): "Mot en europeisk union? Den organisatoriske dimensjonen" i Nordisk Administrativt Tidsskrift, 81. s. 297-305 (9 s) k

Esping-Andersen, G. (1990): Three worlds of welfare capitalism. Cambridge: Polity Press. Kap. 1 (26 s) k

Fløtten, T, A Grønningsæter, J.M, Hippe og J. Christensen (2007): ”Den reformerte velferdsstaten – en ny samfunnskontrakt”, kap. 3 i J. E. Dølvik, T. Fløtten, G. Hernes og J.M. Hippe, red. Hamskiftet, den norske modellen i endring, Oslo: Gyldendal Akademisk. (29 s) k

Freeman, R. (2006): ”Learning in Public Policy”, kap. 17 i M. Moran, M. Rein og R.E. Goodin, eds., The Oxford Handbook of Public Policy. Oxford: Oxford University Press. (21 s). k

Ikke pensum, kun tilleggslitteratur: Hacker, J.S. (2004): Privatizing Risk Without the Welfare State. Hidden Politics of Social Policy Retrenchment in the United States", i American Political Science Review, 98(2), ss. 243-260. k

Hacker, Jacob S. (2005). “Policy Drift: The Hidden Politics of the U.S. Welfare State.” Pp. 40-82 in W. Streeck and K. Thelen (eds.): Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies. Oxford: Oxford University Press. (Kommer i Fronter)

Hay, C. (2006): ”Globalization and Public Policy”, kap. 29 i M. Moran, M. Rein og R.E. Goodin, eds., The Oxford Handbook of Public Policy. Oxford: Oxford University Press. (19 s). k

Kumlin, S and B. Rothstein (2005): “Making and Breaking Social Capital: The Impact of Welfare-State Institutions”, Comparative Political Studies vol. 38(4): 339-365. (26 s) Lenke

Peters, B. Guy (2001): The Future of Governing. Four Emerging Models. Lawrence: University of Kansas Press. Kap. 1-7 og 9. (187 s)

Pierson, P. (1996): “The New Politics of the Welfare State”, i World Politics 48.2 (1996) 143-179 (36 s) Lenke

Pierson. P. (2000): “Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics”, The American Political Science Review, Vol. 94, No. 2 (Jun., 2000), pp. 251-267 (16 s) Lenke

Pollitt, Christopher og Geert Bouckaert (2004): Public Management Reform. A comparative analysis. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press. Kap. 1-4. (96 s)

Rothstein, Bo (1998) Just Institutions Matter: The Moral and Political Logic of the Universal Welfare State. Cambridge: Cambridge University Press. Kap 3-4 (58 s) k og Fronter

Røiseland, Asbjørn og Signy Irene Vabo (2008): Governance på norsk. Samstyring som empirisk og -analytisk fenomen. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift Nr 01, 2008. S. 86-107 (21 s) Lenke

Sahlin-Andersson, K. (2001): "National, International and Transnational Construction of New Public Management" i T. Christensen og P. Lægreid (red.): New Public Management. The Transformation of Ideas and Practice, Aldershot: Ashgate . (30 s). k

Sverdrup, U. (2007) ‘Implementation’. In Maarten Vink and Paolo Graziano (eds.) Europeanization: New Research Agendas. London: Palgrave Macmillan, pp. 197-211 (14 s) Fronter

Sætren, H. (2005) ‘Facts and Myths about Research on Public Policy Implementation: Out-of-Fashion, Allegedly Dead, But Still Very Much Alive and Relevant’, Policy Studies Journal 33 (4) , 559–582. (23 s) Lenke

Bent Sofus Tranøy og Espen Løken (2009): Rødgrønn politikk overfor delprivate selskaper: Aktiv retorikk møter passiviserende institusjoner. Vardøger 31-09. (Ligger i Fronter)

Winter, Søren (2003): “Implementation perspectives: Status and reconsideration”, kap. 10 i B.G. Peters and J. Pierre, red., The Handbook of Public Administration. London: Sage. (10s) k

Østerud, Ø. og J.H. Matlary (2007): "Nyliberal militærmakt", kap. 8 i D.H. Claes, A. Lie og P.K. Mydske, red., Nyliberalismen - Ideer og politisk virkelighet. Oslo: Universitetsforlaget. (14 s) k

Til sammen 984 s.

Publisert 2. apr. 2009 15:27 - Sist endret 7. sep. 2009 17:44