Pensum/læringskrav

Bøker

Klausen, J. E., J. Askim, and S. I. Vabo, red. 2016. Kommunereform i perspektiv. Oslo: Fagbokforlaget.

Røiseland, A., and S. I. Vabo. 2016. Styring og samstyring – governance på norsk (2. utgave). Oslo: Fagbokforlaget.

Tilgjengelig i kompendium som kjøpes hos Kopiutsalget, Akademika

Denters, B., and L. E. Rose. 2005. "Towards Local Governance?" Kap. 15 i B. Denters and L. E. Rose (red) Comparing Local Governance. Trends and Developments. Basingstoke: Palgrave, s. 246-262. (18s)

Green-Pedersen, Jensen og Nannestad, (red) (2015) Offentlig politik. København: Hans Reitzels forlag (2. utg.), Kapittel 1: Hvad er offentlig politik?, av C. Jensen, C. (2015) s. 13-34 (21 s.)

Green-Pedersen, Jensen og Nannestad, (red) (2015) Offentlig politik. København: Hans Reitzels forlag (2. utg.), Kapittel 4 Interessegruppeforklaringer på offentlig politikk av Peter Munk Christiansen, Partick Emmenegger og Michael Baggesen Klitgaard. (s. 69-90) (21s)

Heinelt, H., and N.-K. Hlepas. 2006. "Typologies of Local Government Systems." Kap 2 i The European Mayor. Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy., edited by H. Bäck, H. Heinelt and A. Magnier, 21-42. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. (21 s)

Hermansen, T. (2015). En bedre styrt stat? Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 5: Underliggende organer. Utviklingstrekk og utfordringer, s. 101-128 (28 s.)

John, Peter (2012a). Analyzing public policy. London: Routledge. Kap. 2 Stages, s. 17-28 (11 sider).

John, Peter (2012b). Analyzing public policy. London: Routledge. Kap. 4 Groups and networks (s. 57-80) (23 sider).

Sabatier, Paul A., and Christopher M. Weible. 2014. Theories of the policy process. 3rd ed. ed. Boulder, Colo: Westview Press. Kapittel 2: Ambiguity and Multiple Streams av Nikolaos Zafariadis (s.25-58) (25s. + ref)

Sabatier, Paul A., and Christopher M. Weible. 2014. Theories of the policy process. 3rd ed. ed. Boulder, Colo: Westview Press. Kapittel 3: Punctuated Equilibrium Theory av Frank R. Baumgartner, Bryyyan D. Jones og Peter B. Mortensen (s.59-103) (32s. + ref)

Salamon, L. (2002) (red.) The tools of government. A guide to the new governance. Oxford: Oxford University Press. Kapittel 1: The new governance and the tools of public action: An introduction av L. Salamon, s. 1-47 (47 s.)

Salamon, L. (2002) (red.) The tools of government. A guide to the new governance. Oxford: Oxford University Press. Kapittel 19: The politics of tool choice av B. G. Peters, s. 552-564 (12 s.)

Teles, Filipe. 2016. "In Search of Efficiency in Local Governance: Size and Alternatives." Kap. 3 i Local Governance and Inter-Municipal Cooperation, edited by Filipe Teles, 32-49. Basingstoke: Palgrave. (17. s)

Nedlastbare tidsskriftsartikler, bøker og andre nedlastbare tekster

Tidsskriftartikler som has i abonnement ved Universitetsbiblioteket er tilgjengelige gjennom Universitetsbibliotekets database for tidsskrifter. Du må da ha tilgang til og være logget på UiO-systemet. Gratisressurser er tilgjengelige over Internett. Det er ulike måter å søke opp en artikkel på. Søk på tittel, tidsskrift eller forfatter. Dersom du har problemer med å finne den søkbare litteraturen kan du henvende deg til biblioteket.

Head og Alford (2015) “Wicked Problem: Implications for Public Policy and Management”, Administration & Society 47(6): 711-739. (28 s.)

Hofstad, H. og J. Torfing (2015): 'Collaborative innovation as a tool for environmental, economic and social sustainability in regional governance', Scandinavian Journal of Public Administration, 19(4): 49-70.(21 s.)

Hood, C. (2002) “The risk game and the blame game”, Government and Opposition, 37(1): 15-37 (22 s).

Howlett, Michael og Andrea Migone (2011). "Charles Lindblom is alive and well and living in punctuated equilibrium land”, Policy and Society 30(1): 53-62. (9 s.)

Power, M. (1996) The audit explosion. London: Demos, s. 1-37 (38 s). [Open access]

Rittel, H.W.J. og Melvin, M.M. (1973). “Dilemmas in the General Theory of Planning”. Policy Sciences 4(2), s. 155-169. (19 s.)

Stoker, Gerry. 2011. "Was Local Governance Such a Good Idea? A Global Comparative Perspective." Public Administration 89 (1):15.

Anbefalt litteratur (ikke pensum)

Askim J., H. Baldersheim, J. E. Klausen, H. Renå, E. Smith og H. Zeiner (2013): Hvordan påvirker det statlige tilsynet kommunene og det lokale selvstyret? NIBR-rapport 2013:20 (tilgjengelig på nett)

Green-Pedersen, Christoffer (2015) “Dagsordenteori og offentlig politik”, kap. 8 i Green-Pedersen, Jensen og Nannestad (red) Offentlig politik, København: Hans Reitzels forlag (2. Utg), s. 159-176 (17s)

Holmen, Ann Karin Tennås, og Gro S. Hanssen. 2013. Styring av og ledelse i kommunale nettverk/partnerskap, Rapport IRIS - 20134/215. Stavanger: IRIS.

Johansson, Vicki & Stig Montin (2014) What if performance accountability mechanisms engender distrust?, Urban Research & Practice, 7(2): 213-227 (14 s.).

Lindblom, C. 1959. "The science of "muddling through"." Public administration review 19 (2):79-88.

Lowi, T. (1972). “Four systems of policy, politics and choice”, Public Administration Review, Vol. 32, s. 298-310 (12s.)

NOU 2003: 19 Makt og demokrati, kap. 6, «Rettsorganene overtar politikken», s. 30-32 (3 s.).

 

Publisert 1. juni 2016 18:32 - Sist endret 22. aug. 2016 15:56