Pensum/læringskrav

Bøker

Røiseland, A., og S. I. Vabo. (2016): Styring og samstyring – governance på norsk (2. utgave). Oslo: Fagbokforlaget. Kapittel 1, 2 og 4. 95 SIDER

Howlett, M. (2011) Designing public policies. Principles and instruments (2. utgave). Abingdon: Routledge. Kap. 2, 4-9 112 SIDER

Tilgjengelig i kompendium som kjøpes hos Kopiutsalget, Akademika

Baldersheim, H. og L. Rose (2016) “Territorielle styringsstrukturer og –reformer i europeisk perspektiv”. Kap. 13 i Klausen, J. E., J. Askim, og S. I. Vabo (red) Kommunereform i perspektiv. Oslo: Fagbokforlaget. (s. 251-274). 22 sider

Cairney, Paul (2012): Understanding Public Policy: Theories and Issues. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Kap. 5, Rationality and incrementalism (s. 94-110) 16 sider

Cairney, Paul (2012): Understanding Public Policy: Theories and Issues. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Kap. 9, Punctuated equilibrium (s. 175-199) 24 sider

Christiansen, Peter Munk, Partick Emmenegger og Michael Baggesen Klitgaard (2015):  Interessegruppeforklaringer på offentlig politick. Kap. 4 i Green-Pedersen, Jensen og Nannestad, (red) (2015) Offentlig politik. København: Hans Reitzels forlag (2. utg.) (s. 69-90) 21 sider

Delaporte, Caroline (2015). Transfer og diffusjon af ideer og policy. Kap 10 i Green-Pedersen, Jensen og Nannestad, (red) (2015) Offentlig politik. København: Hans Reitzels forlag (2. utg.). (s.203-219). 16 sider

Hansen, T. (2016) Det kollektive grunnlaget for individuell velstand. En innføring i offentlig politikk og økonomi. Oslo: Cappelen Damm. Kap. 1-2 (s. 13-48) 36 sider

Heinelt, H., og N.-K. Hlepas (2006). "Typologies of Local Government Systems." Kap 2 i The European Mayor. Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy., edited by H. Bäck, H. Heinelt og A. Magnier, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. (s. 21-42) 21 sider

Kingdon, J. W. (1984). Agendas, alternatives and public policies. Boston: Little, Brown and company. Kap 9, Wrapping Things Up (s. 205-218) 14 sider

Kjellberg. F. og M. Reitan (1995). “Typoligiseringer av offentlig politikk”, kap. 4 i F. Kjellberg og M. Reitan, Studiet av offentlig politick. En innføring. Oslo: Tano (s. 97-130) 34 SIDER

Klausen, J. E., J. Askim, og S. I. Vabo, red. (2016): Kommunereform i perspektiv. Oslo: Fagbokforlaget. Kap. 8, Kommunereform og endringsteori (s. 135-157) 23 sider

Torfing, J. (2006). Introduction: Democratic Network Governance. Kap. 1 i M. Marcussen & J. Torfing (Eds.), Democratic Network Governance in Europe. Basingstoke: Palgrave-Macmillian. (Side 1 – 22) 21 sider

Rose, R. (1993). Lesson-drawing in public policy: a guide to learning across time and space. Chatham, N.J: Chatham House. Kap. 6 (s. 78-84) (Ikke hele kapittelet) 6 sider

Nedlastbare tidsskriftsartikler, bøker og andre nedlastbare tekster

Tidsskriftartikler som has i abonnement ved Universitetsbiblioteket er tilgjengelige gjennom Universitetsbibliotekets database for tidsskrifter. Du må da ha tilgang til og være logget på UiO-systemet. Gratisressurser er tilgjengelige over Internett. Det er ulike måter å søke opp en artikkel på. Søk på tittel, tidsskrift eller forfatter. Dersom du har problemer med å finne den søkbare litteraturen kan du henvende deg til biblioteket.

Dolowitz, David P., og David Marsh. 2000. "Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy‐Making."  Governance 13 (1):5-23. doi: 10.1111/0952-1895.00121. 18 sider

Head, B. W. & J. Alford (2015). Wicked Problems: Implications for Public Policy and Management.  Administration & Society 47(6) 711–739.

Howlett, Michael og Andrea Migone (2011). "Charles Lindblom is alive and well and living in punctuated equilibrium land”, Policy and Society 30(1): 53-62. 9 sider

Klijn, E.-H. (2008). Governance and Governance Networks in Europe: An assessment of ten years of research on the theme. Public Management Review, 10(4), 505-525. doi:10.1080/14719030802263954 20 sider

Sørensen, Eva, og Jacob Torfing. 2011. "Enhancing Collaborative Innovation in the Public Sector."  Administration & Society 43 (8):842-868. doi: 10.1177/0095399711418768. 26 sider

Yoo, Jae Won, og Seok Eun Kim. 2012. Understanding the mixture of governance modes in Korean local governments: an empirical analysis.  Public Administration 90 (3):816-828. doi: 10.1111/j.1467-9299.2011.02015.x. 13 sider

 

Anbefalt litteratur (ikke pensum)

Askim, J., J. E. Klausen og S. I. Vabo (2016). Kommunereformen og dens alternativer (kap. 14) i , i Klausen, J. E., J. Askim, og S. I. Vabo, (red). Kommunereform i perspektiv. Oslo: Fagbokforlaget. (s. 275-290). 15 sider

Askim, J., K. Kolltveit og R. G. Røe (2017). En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. Oslo: Universitetsforlaget (200s)

Holmen, Ann Karin Tennås, og Gro S. Hanssen. 2013. Styring av og ledelse i kommunale nettverk/partnerskap, Rapport IRIS - 20134/215. Stavanger: IRIS.

Howlett, M. (2011) Designing public policies. Principles and instruments (2. utgave). Abingdon: Routledge. Kap. 3

Klausen, J. E., J. Askim, og S. I. Vabo, red. (2016): Kommunereform i perspektiv. Oslo: Fagbokforlaget. Kap. 14, Kommunereformen og dens alternativer (s. 275-290) 15s.

Lindblom, C. (1959) The science of "muddling through”. Public administration review 19 (2):79-88.

Lowi, T. (1972). “Four systems of policy, politics and choice”, Public Administration Review, Vol. 32, s. 298-310 (12s.)

Rittel, H.W.J. og M. M. Webber (1973). “Dilemmas in the General Theory of Planning”. Policy Sciences 4(2), s. 155-169. (19 s.)

Walker, J. (1969). The diffusion of innovations among the American states. American political science review, 63(3), 880-899.

 

Publisert 9. mai 2017 16:46 - Sist endret 29. aug. 2017 10:07