STV2400 2015H

SAMFUNNSVITENSKAPELIG EMBETSEKSAMEN HØST 2015

­­­­­­Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

STV2400 - Offentlig politikk og administrasjon 2 (fordypningsemne)

4 timer

 

 

Både del 1 og del 2 skal besvares. Hver del teller 50 prosent, men ved tvil om karakter vektlegges del 2 mest.

Del 1: Besvar tre (3) av følgende spørsmål:

 1. Nevn tre indikatorer på lokal autonomi
   
 2. Hvilke fem faktorer kan påvirke valget av politiske virkemidler?
   
 3. Hva slags politisk-administrative regioner finner vi i dagens Norge?

   

 4. Innenfor agendasettingsteori skilles det mellom uformell og formell agenda. Forklar forskjellen.
   
 5. Forklar hva som ligger i begrepet oppmerksomhetssykluser (issue-attention cycles).

 

Del 2: Besvar én (1)av følgende essayoppgaver:

New Public Management: Hva betyr “New Public Management” (NPM), og hva er hovedtrekkene i NPM? Gi eksempler på organiseringsformer i kommunesektoren som er inspirert av NPM, og drøft nærmere hvordan ett av disse eksemplene avspeiler hovedtrekkene i NPM.
 

Kommunesammenslåing: Hva er regjeringens viktigste begrunnelser for den pågående kommunereformen? Redegjør for hvilke problemer kommunesammenslåing kan tenkes å løse, og hvilke eventuelle uønskede effekter som kan inntreffe. Drøft hvordan andre typer av reformer kan fungere som alternativer til kommunesammenslåing.
 

Teorier om agendasetting: Forklar hva som ligger i skillet mellom konvergenstesen og ressursavhengighetstesen innenfor teorier om agendasetting. Drøft deretter om vi skal forvente at velferdspolitikken i europeiske land vil bli likere i årene som kommer.
 

Publisert 8. nov. 2017 17:30 - Sist endret 8. nov. 2017 17:30