STV2400 2016H

SAMFUNNSVITENSKAPELIG EMBETSEKSAMEN HØST 2016

­­­­­­Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

STV2400 - Offentlig politikk og administrasjon 2 (fordypningsemne)

4 timer

 

 

Både del 1 og del 2 skal besvares. Hver del teller 50 prosent, men ved tvil om karakter vektlegges del 2 mest.

Del 1: Besvar tre (3) av følgende spørsmål:

  1. Hva er de viktigste kjennetegnene på et «wicked problem»?

 

  1. Hva er de viktigste forskjellene mellom de to gruppene av nasjonale kommunesystemer som kalles «Franco» og «Nord-Europeiske»?

 

  1. Hva betyr «inkrementalisme»?

 

  1. Hva ligger i uttrykket «control of controls», hentet fra Power?

 

  1. Hva ligger i begrepet «coerciveness», hentet fra Salamons behandling av virkemidler?

 

Del 2: Besvar én (1) av følgende essayoppgaver:

Politisk monopol: Hva er et politisk monopol? Gjør rede for hvordan slike monopoler er bygget opp, og gi empiriske eksempler. Drøft hva som skal til for å oppnå politisk endring i en sektor med sterke politiske monopoler.

Samstyring: Hva vil det si at offentlige myndigheter utøver politisk styring gjennom «samstyring»? Gjør rede for hvordan samstyring skiller seg fra hierarkisk styring og styring gjennom markedene, og gi gjerne empiriske illustrasjoner. Drøft eventuelle problematiske sider ved politisk styring gjennom samstyring.

Blame game: Hva ligger i Hoods begrep «blame game»? Diskuter følgende påstand: Desentraliseringsbølgen i norsk sentralforvaltning skyldes politikernes ønske om å unngå skyld for negative hendelser

Publisert 6. nov. 2017 13:11 - Sist endret 6. nov. 2017 13:11