Pensum/læringskrav

Artikler merket med "k" er samlet i kompendier som kan kjøpes i Kopiutsalget på Akademika

2.1 Organisasjonsteoretiske perspektiver på forvaltningsutvikling og endring

Lægreid, Per og Roness, Paul G. (1999): ”Administrative Reform as Organized Attention”, i M. Egeberg og P. Lægreid (red.): Organizing Political Institutions. Essays for Johan Olsen. Oslo: Universitetsforlaget. -k.

Olsen, Johan P. (1992): ”Analyzing Institutional Dynamics“, i Staatswissenschaften und Staatspraxis 2. s. 247-271 -k.

2.2 Omstilling i offentlig sektor: Har New Public Management alle svarene?

Christensen, Tom og Lægreid, Per (2001): ”New Public Management i norsk statsforvaltning”, i B.S. Tranøy og Ø.Østerud (red.): Den fragmenterte staten. Oslo: Gyldendal Akademisk. -k.

Peters, B. Guy (1996): The Future of Governing. Four Emerging Models, Lawrence: University of Kansas Press.

2.3 Politiske og administrative lederroller – perspektiver og erfaringer

Strand, Torodd (2001): Ledelse, organisasjon og kultur, Bergen: Fagbokforlaget.

Kap. 7: Ledelsesbetingelser: Nasjonale kulturer -k

Kap. 10: Ledelse i offentlige virksomheter -k

2.4 Forvaltningskultur og ledelse i et komparativt perspektiv

Page, Edward C. (1995): "Administering Europe" , i J. Hayward og E.C. Page (red.): Governing the New Europe. Durham: Duke University Press. -k.

Rouban, Luc (1995): “The Civil Service Culture and Administrative Reform”, i B.Guy Peters og D.J.Savoie (red.): Governance in a Changing Environment. Canadian Centre for Management Development. Montreal: McGill-Queen’s University Press. -k .

2.5 Multi-level governance

Egeberg, Morten (2000): "Mot en europeisk union? Den organisatoriske dimensjonen", Nordisk Administrativt Tidsskrift 81. s. 297-305 -k.

Sahlin-Andersson, K. (2001): "National, International and Transnational Construction of New Public Management", i T. Christensen og P. Lægreid (red.): New Public Management. The Transformation of Ideas and Practice. Aldershot: Ashgate -k .

Trondal, Jarle og Veggeland, Frode (1999): "Norske myndigheter og EØS: Mellom utenrikspolitikk og innenrikspolitikk", i Sosiologi i dag 3. s. 57-78 -k.

2.6 Offentlig politikk som studieobjekt

Kjellberg, Francesco og Reitan, Marit (1995): Studiet av offentlig politikk. En innføring, Oslo: Tano.

Kap. 1: Offentlig politikk som studieobjekt

2.7 Hvorfor vokser offentlig sektor? Hva er drivkreftene og motkreftene?

Kjellberg, Francesco og Reitan, Marit (1995): Studiet av offentlig politikk. En innføring, Oslo: Tano.

Kap. 2: Studiet av offentlige finanser

Kap. 3: Offentlig politikk og interesseformidling

2.8 Iverksetting av offentlig politikk: Hvor styrbar?

Kjellberg, Francesco og Reitan, Marit (1995): Studiet av offentlig politikk. En innføring, Oslo: Tano.

Kap. 5: Om gjennomføringen av offentlige tiltak

2.9 Velferdspolitikk: Hva er alternativene? Er privatisering svaret?

Blomqvist, Paula og Rothstein, Bo (2000): Välferdsstatens nya ansikt, Stockholm: Agora.

Kap. 2. Välfärdsstaten under omvandling

Kap. 3. Marknadsstyrning i skolan – internationella erfarenheter

Kap. 4. Marknadsstyrning i sjukvården – internationella erfarenheter

2.10 Kan offentlig sektor lære? Kunnskapsproduksjon og evaluering

Kjellberg, Francesco og Reitan, Marit (1995): Studiet av offentlig politikk. En innføring, Oslo: Tano.

Kap. 6: Studiet av offentlig politikk og praktisk handling

Vedung, Evert (1998): Utvärdering i politik och förvaltning, Lund: Studentlitteratur.

Kap. 1: Den mångtydiga utvärderingen

Kap. 2: Utvärdering i fas- och flerskiktsmodellen

Kap. 4: Utvärderingsmodeller

Kap. 5: Åttapunktsprogrammet för utvärdering

Kap. 6: Varför görs utvärderingar? 

Publisert 27. okt. 2003 17:14 - Sist endret 24. nov. 2003 14:23