STV4020F – Grunnlagsproblemer i deskriptiv og normativ statsvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Formålet er å gi studentene opplæring i semantikk og kunnskapsteori (epistemologi), og oppøvelse i semantisk og kunnskapsteoretisk refleksjon. Emnet har to deler: beskrivende statsvitenskap (tolkning og forklaring) og normativ statsvitenskap (beslutningsteori og etisk teori). Studentene lærer å kjenne krav til meningsdannelse i alminnelighet og forskning og utredning i særdeleshet. De tilegner seg ferdigheter som trengs for å gjennomføre eget, og vurdere andres, forsknings- og utredningsarbeid.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal få kunnskap om deskriptiv statsvitenskap:

 • semantikk: hva som skal til for at utsagn har beskrivende innhold, og hva som skal til for at et utsagn er sant
 • direkte og indirekte empirisk begrunnelse: hva som skal til for at perseptuell informasjon utgjør empirisk belegg, hva induktiv- og abduktiv slutning er, og hva påliteligheten til slike slutninger kommer an på
 • tolkning
 • klassifisering og forklaring
 • det ontologiske grunnlaget for deskriptiv statsvitenskap

Du skal få kunnskap om normativ statsvitenskap:

 • prinsipper for praktisk rasjonalitet (især beslutning under usikkerhet)
 • kriterier på etisk kvalitet (især riktigheten av handlinger og institusjoner)
 • begrunnelse av normative utsagn
 • det ontologiske grunnlaget for normativ analyse

Ferdigheter

Du kan:

 • presisere deskriptive og normative utsagn
 • begrunne deskriptive og normative utsagn
 • vurdere hvorvidt empirisk informasjon utgjør belegg
 • tolke tekster og andre ytringer
 • trekke induktiv og abduktiv slutning
 • vurdere rasjonaliteten til beslutninger
 • vurdere riktigheten av handlinger og institusjoner
 • avsløre intellektuell bløff og obskurantisme

Generell kompetanse

Du er i stand til å:

 • gjennomføre en deskriptiv eller normativ undersøkelse på en måte som lever opp til semantiske og epistemologiske krav til forskning og utredning
 • vurdere hvorvidt en foreliggende undersøkelse lever opp til disse kravene
 • gi andre en innføring i elementær semantikk og kunnskapsteori

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på STV4020A – Forskningsmetode og statistikk og vi anbefaler at du har tatt dette eller et tilsvarende emne.

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

3-timers skoleeksamen og hjemmeoppgave.

Semesteroppgaven skal:

Ved vurdering gis skoleeksamen større vekt enn semesteroppgaven. For å bestå emnet, må semesteroppgaven og skoleeksamen være bestått i samme semester som undervisningen gis. Det gis én samlet bokstavkarakter.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2020

Eksamen

Høst 2020

Undervisningsspråk

Norsk