Vertsinstitusjoner

Informasjon om vertsinstitusjonene oppdateres fortløpende, og blir ferdigstilt i løpet av november.

Våren 2019

Agenda

Tankesmien Agenda er en partipolitisk uavhengig tankesmie som bidrar til samfunnsanalyse og politikkutvikling for det moderne sentrum-venstre.

Enkeltindividets frihet forutsetter et bærekraftig samfunn med like muligheter, tillit og små forskjeller. Tankesmien Agenda skal styrke det offentlige ordskiftet gjennom kunnskapsformidling, utredninger, meningsutveksling og forslag til nye politiske løsninger som fremmer et slikt samfunn.

Tankesmien Agenda er en møteplass for fremtidsrettet politisk nytenkning i hele landet, hvor samfunnsengasjerte mennesker fra politikk, akademia, organisasjonsliv, næringsliv og media kan bidra med ulike oppfatninger og perspektiver.

Antall praksisplasser: 1

Mulige arbeidsoppgaver

 • Inngå i den daglige driften
 • Delta i produksjon av notater
 • Bidra med å arrangere åpne morgen-, og ettermiddagsmøter
 • Være med på felles morgenmøte og ukentlige produksjonsmøte
 • Bidra inn i formidlingsarbeid som kronikkskriving
 • Bruke sosiale medier for å nå ut med notatene/informere publikum om kommende arrangementer.
 • Agenda har erfaring med å gi praksistudenter egne prosjekter som de har ansvaret for, men det avhenger av omfang og kompleksistet om de vil gi studentene selvstendig prosjektansvar eller velge at de deltar i prosjekter med research, delansvar etc.

Utvelgelseskriterier

 • Engasjement for Agendas oppgave: å bringe mer fakta inn i den offentlige debatten, sørge for at vi diskuterer de viktige sakene og komme med nye politiske forslag. Det er en fordel å ha vært eller er politisk aktiv i organisasjonsarbeid.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne. Agendas arbeidsspråk er norsk, men studenten må også beherske engelsk godt muntlig og skriftlig.

Les mer om Agenda

Attac Norge

Attac Norge er en medlemsorganisasjon som jobber for å vise sammenhengene mellom dagens økonomiske system og global fattigdom.

Attac jobber for å spre informasjon om og belyse Norges rolle i den globale økonomien, gjennomsiktighet i politiske og økonomiske beslutninger, samt fremme sosiale og demokratiske løsninger i gjeldskriser. Attac jobber med temaområdene skatt, handel, gjeld og finans. I 2019 er global digital økonomi et satsingsområde.

I sekretariatet er vi t0 ansatte og én politisk leder som er lønnet tillitsvalgt. Vi holder til i Frivillighetshuset på Tøyen. 

Les mer om Attac

Antall praksisplasser: 1

Mulige arbeidsoppgaver

Studenten vil få én langsiktig researchoppgave i praksisperioden sammen med å inngå i driften av organisasjonen. Oppgaven er av analytisk karakter og vil være satt i sammenheng med organisasjonens tema- og arbeidsområder. Oppgaven innebærer research, analyse, tekstbearbeiding og skriftlig presentasjon på nett. Et aktuelt tema vi ønsker belyst er hvordan den fremvoksende globale digitale økonomien utfordrer demokratiets plass i samfunnet. Andre temaer knyttet til digital økonomi eller våre andre arbeidsområder kan også være aktuelle. Vi vil tilpasse oppgavens tema dersom studenten har andre interesseområder.

Arbeidsoppgaver som inngår i driften av organisasjonen utover analytisk oppgave:

 • Delta på og arrangere organisasjonens møter.
 • Bidra i strategisk utarbeiding av informasjonsvirksomheten og pressearbeidet i organisasjonen.
 • Presentasjonsarbeid.
 • Delta i den daglige driften av sekretariatet.
 • Arbeide med organisasjonens nettsider.

Utvelgelseskriterier

 • Interesse for noen av organisasjonens temaområder
 • Analytiske evner
 • Selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne

Ekstra dokumentasjon til søknaden

 • Karakterutskrift

Civita

 Civita arbeider vi for økt kunnskap og oppslutning om liberale verdier, institusjoner og løsninger i det norske samfunnet. Vårt mål er å fremme en samfunnsdebatt og utvikling basert på respekt for individets frihet og personlige ansvar.

Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter, og fungerer som et nettverk av personer med ulik politisk partitilhørighet og fra forskjellige deler av samfunnet (akademia, media, næringsliv, organisasjonsliv og politikk).

Den enkelte medarbeider er selv ansvarlig for alle utredninger, konklusjoner og anbefalinger. Disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelsen, styret eller Civitas bidragsytere.

Les mer om Civita

Antall praksisplasser: 2

Mulige arbeidsoppgaver

Praktikantene vil på lik linje med alle våre rundt 20 medarbeidere bidra i gjennomføringen av analyser og utredninger, vår deltagelse i samfunnsdebatten og vårt skoleringsarbeid gjennom møter og seminarer.

Utvelgelseskriterier

Faglige kvalifikasjoner basert på informasjon fra skriftlig søknad og vedlagt cv samt personlig interesse og egnethet basert på intervju.  

Geelmuyden Kiese

Perfekt informasjon finnes ikke. Derfor kan du alltid skaffe bedre informasjon, som vil gi bedre beslutninger. Det er grunntanken bak Geelmuyden Kiese.

Geelmuyden Kiese er Nordens største kommunikasjonsbyrå. Vi flytter makt og innflytelse i favør av våre kunder med strategisk og operativ kommunikasjon. Vi tror på kommunikasjon som et middel for å skape endring. Det krever innsikt, strategisk teft og kreativitet. Derfor jobber 150 medarbeidere med ulike mastergrader i Oslo, København, Stockholm og Bergen hele tiden for å kombinere kunnskap på nye måter. For å få folk til å se noe nytt, eller se gamle ting på nye måter. Slik kan kommunikasjon skape endring.

Vi søker mennesker med et sterkt samfunnsengasjement og en brennende interesse for kommunikasjon. Gode resultater og et stort engasjement utenfor lesesalen er vesentlig. Vi ser etter deg som deler våre kjerneverdier: offensivitet, sans for humor, integritet og åpenhet.

I praksisperioden vil du dele tiden mellom et hovedprosjekt du skal løse over 6 uker, og utfordringer du løser for våre kunder i team med gode kolleger. Du vil jobbe på team sammen med siviløkonomer, samfunnsøkonomer, sivilingeniører, litteraturvitere, statsvitere, sosiologer, journalister, markedsførere, medievitere, kreatører, IT-utviklere, filmskapere og grafikere.

Både statistiske, komparative og dokumentbaserte undersøkelser er relevant. Arbeidsoppgavene vil bli nærmere definert ut fra din profil og hva som er mest aktuelt når perioden starter. 

Les mer om Geelmuyden Kiese

Antall praksisplasser: 1

Mulige arbeidsoppgaver

 • Samfunnsanalyse:
  Geelmuyden Kiese gir råd til selskapers arbeid i kontaktflaten mellom bedrift og samfunn. Hvilke trender og faktorer vil påvirke bestemte bransjer eller saksområder?
 • Informasjonsinnhenting/analyse:
  Geelmuyden Kiese bistår kunder med analyser av problemstillinger relatert til politiske prosesser eller kundenes samfunnsansvar.

Utvelgelseskriterier

 • Gode analytiske evner
 • God skriftlig formuleringsevne
 • Interesse for kommunikasjon
 • Personlig egnethet
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju

Ekstra dokumentasjon til søknaden

 • Karakterutskrift fra bachelorstudiet
 • En tekst på en til to A4-sider som dokumenteter skriftlig formuleringsevne. Dette kan for eksempel være et sammendrag av bachelor- eller semesteroppgave, et leserbrev eller tekster forfattet gjennom politisk eller organisatorisk virke.
 • Eventuelle attester fra øvrige arbeidsforhold

Spekter

 

Arbeidsgiverforeningen Spekter ble etablert i 1993. Vi er i dag en av Norges ledende arbeidsgiverforeninger for private og offentlige eide virksomheter som til sammen har over 220.000 ansatte.

Våre medlemmer er virksomheter som bærer et utpreget samfunnsoppdrag, eller som gjennom sin forretningsdrift og sine leveranser bidrar til at andre løser sitt samfunnsoppdrag. Vi er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. Vi skaper skreddersømløsninger. Våre tariffavtaler og arbeidsgiverposisjoner bygges opp rundt den enkelte virksomhets utfordringer og mulighetsrom. Vi er en ubyråkratisk og høyt kvalifisert organisasjon. Dette gjør oss kjappe på foten, slik at vi raskt kan agere og bistå våre medlemmer. Vi vet at høy grad av tilgjengelighet verdsettes og styrker medlemstilhørigheten.

Les mer om oss på www.spekter.no

Antall praksisplasser: 2

Mulige arbeidsoppgaver

 • Inngå i den daglige driften
 • Delta i produksjon av notater og presentasjoner
 • Finne og analysere fakta
 • Bidra på gjennomføring av ulike arrangementer
 • Bidra inn i formidlingsarbeid som kronikkskriving, hjemmeside osv.
 • Det kan være aktuelt å gi praksisstudenter egne prosjekter som de har ansvaret for. Dette avhenger av timing, omfang og kompleksitet av pågående oppgaver og prosjekter. Aktuell deltakelse kan være selvstendig prosjektansvar eller velge at de deltar i prosjekter med research, delansvar o.l.
 • Andre utrednings- og analyseoppgaver knyttet til Spekters politiske arbeid. Aktuelle problemstillinger;
  • Hvordan tariffavtaler, partsrelasjonen og det organiserte arbeidslivet bør videreutvikles for å fungere byggende og offensivt i forhold til de store endringer som skjer, og derved understøtte virksomhetenes nødvendige omstilling, produktivitetsvekst og verdiskapning,
  • Hvordan det organiserte arbeidslivet vil være attraktivt for nyetablerte virksomheter og nye generasjoner av arbeidstakere i årene framover.

Det vil være fint om det angis om man har spesielle interesseområder innenfor Spekters arbeidsfelt.

Utvelgelseskriterier

 • Interesse for å lære mer partssamarbeid og den norske modellen
 • Interesse og engasjement for fornyelse av offentlig sektor
 • Analytiske evner
 • God fremstillingsevne
 • Beherske de vanligste windowsprogrammer (outlook, word, powerpoint, excel)

Ekstra dokumentasjon til søknaden

 • Karakterutskrift fra bachelorstudiet
 • Eventuelle attester fra øvrige arbeidsforhold

Venstre - Stortingsgruppen

Venstres stortingsgruppe er en av ni partigrupper på Stortinget. Vi har i denne perioden åtte stortingsrepresentanter. Venstre har medarbeidere i regjering, på Stortinget og på Venstres hus. Vår politikk er med på å forandre Norge, gjennom å satse på skolen, ta vare på miljøet og skape flere arbeidsplasser.

Les mer om Venstre her: https://www.venstre.no/

Antall praksisplasser: 2

Mulige arbeidsoppgaver

 • Gjennomgå forslag som er til behandling i Stortinget.
 • Bistå representantene med talepunkter og innlegg.
 • Utrede problemstillinger og utarbeide forslag til løsninger.
 • Arrangere møter med ulike organisasjoner og aktører.
 • Besvare henvendelser på e-post og sosiale medier.
 • Utarbeide nettsaker og avisinnlegg.

Utvelgelseskriterier

Faglige kvalifikasjoner basert på informasjon fra skriftlig søknad og vedlagt cv samt personlig interesse og egnethet basert på intervju. Medlemskap i Venstre er ikke en forutsetning, men kjennskap til Venstres politikk er en fordel. 

 

Folk og Forsvar

Folk og Forsvar er en paraplyorganisasjon for 60 landsomfattende organisasjoner, deriblant LO og NHO, opprettet etter enstemmig stortingsvedtak i 1951. Vi arbeider med å spre informasjon om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk slik Stortinget til enhver tid fastsetter den, og arrangerer en rekke kurs, konferanser og studieturer i inn- og utland. Magasinet Folk og Forsvar kommer ut to ganger i året, og vi distribuerer en stor mengde informasjons­materiell. Vi har også et månedlig nyhetsbrev og et eget sikkerhetspolitisk leksikon.

Antall praksisplasser: 2

Mulige arbeidsoppgaver

 • Oppdatering av aktuelle sikkerhetspolitiske artikler på våre nettsider
 • Oppdatering av vårt digitale sikkerhetspolitiske leksikon
 • Skrive saker til vårt månedlige nyhetsbrev om sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • Det vil være mulighet for å skrive en artikkel til vårt Magasin om et egenvalgt emne innen sikkerhets- og forsvarspolitikk, gjerne knyttet til planlagt masteroppgave
 • Bidrag til arrangering og gjennomføring av sikkerhetspolitiske seminar
 • Mulighet til å holde foredrag om et sikkerhetspolitisk tema og arrangere vårt rollespill «fred og konflikt» på videregående skole.
 • Bidrag til daglig drift og diverse administrativt arbeid må også påregnes

Utvelgelseskriterier

 • Interesse for sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • Gode skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Gode akademiske resultater og analytiske evner
 • Noe kjennskap til Forsvaret er en fordel

Ekstra dokumentasjon til søknaden

 • Karakterutskrift fra bachelorstudiet
 • CV

KS - Avdeling for lokaldemokrati, europapolitikk og internasjonalt arbeid

KS er kommunesektorens organisasjon, og alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer. Vår visjon er selvstendig og nyskapende kommunesektor. Vi arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne utvikle gode lokalsamfunn med lokalt tilpassede velferdstjenester. KS har som ambisjon å være en viktig utviklingspartner for våre medlemmer.

Les mer om KS

Antall praksisplasser: 1

Mulige arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er knyttet til avdeling for Lokaldemokrati, europapolitikk og internasjonalt arbeid. Studenten vil evaluere KS-prosjektet «Aktiv fritid for barn og unge».

KS har igangsatt et nettverk for kommuner og fylkeskommuner som skal sikre at flere barn og unge får tilbud om organiserte fritidsaktiviteter. Totalt er det 65 kommuner og fylkeskommuner som deltar, nettverket strekker seg fra juni 2018 og siste samling er i mars 2019.

Praksisstudenten vil delta på den siste felles samlingen i mars, og om mulig også på en av de regionale samlingene i januar/februar, samt reise til et utvalg kommuner.

Praksisstudenten vil kunne kvalitetssikre spørreundersøkelse til deltakerkommunene der de vurderer nettverket som helhet, og egeninnsats, samt analysere resultatene. Videre vil praksisstudenten få i oppdrag å intervjue 5-6 kommuner om hvordan kommunene har jobbet med å forankre arbeidet internt. Her vil studenten ha stor faglig frihet. I tillegg vil det være aktuelt at praksisstudenten gjennomfører tekstanalyse som sammenfatter kommunenes innspill om arbeidet i prosjektet.

Prosjektet skal resultere i en evalueringsrapport og en presentasjon i et lunsjseminar med presentasjon av funn og analyser. I tillegg kan det være aktuelt at studenten skriver artikler om prosjektet og jobber med hvordan resultatet fra prosjektet kan presenteres på en innovativ og fengende måte.

Utvelgelseskriterier

 • Vi søker en person som har lyst til å fortelle en historie ved hjelp av tallmateriale og intervjuer med kommuneansatte
 • Interesse for kommunal sektor og kunnskap om kommunal virksomhet
 • Kjennskap til verktøy for både kvantitativ og kvalitativ analyse
 • Interesse for god formidling av tall og analyser

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er den unge frivillighetens samarbeidsorgan i Norge. LNU representerer 96 frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner med til sammen over 400 000 medlemmer og over 11 000 lokallag.

Vi jobber med politisk påvirkning i spørsmål om frivillighetspolitikk og barn og unges medvirkning, forvalter over 160 millioner kroner i støtteordninger og tilbyr kurs og kompetanseopplegg til medlemsorganisasjonene. Vi er 20 ansatte og holder til på Frivillighetshuset på Tøyen.

Les mer om LNU

Antall praksisplasser: 1

Mulige arbeidsoppgaver

 • Delta i ukentlige strategimøter i politisk koordinering
 • Planlegge og gjennomføre kvantitative analyser om barne- og ungdomsorganisasjoner og LNUs nord/sør arbeid
 • Bidra med analyser og tekstutkast til LNUs presse- og lobbyarbeid
 • Skrive notater og rapporter om politiske spørsmål
 • Evaluere LNUs nord/sør arbeid
 • Formidlingsarbeid som foredrag ol.
 • Inngå i kontorets daglige drift

Utvelgelseskriterier

 • interesse for frivillig sektor og barn og unges demokratiske deltakelse
 • erfaring med politisk påvirkningsarbeid
 • sterke ferdigheter i kvantitativ metode
 • god formuleringsevne, skriftlig og muntlig

Ekstra dokumentasjon til søknaden

 •  karakterutskrift

Manifest tankesmie

Manifest tankesmie er hele venstresidens tankesmie. Vi skal sette dagsorden i norsk politikk gjennom et kunnskapsbasert, folkelig opplysningsarbeid. Det betyr at alt som står i våre publikasjoner skal være bunnsolid, samtidig som det formidles på en lettfattelig og engasjerende måte.
 
Manifest Tankesmie dokumenterer samfunnsproblemer, analyserer årsaker og lanserer løsninger som fremmer deltakelse, demokrati og rettferdighet. Vi er en liten stab med fem ansatte, og deler lokaler med Forlaget Manifest på Tøyen.

Les mer om Manifest

Antall praksisplasser: 1

Mulige arbeidsoppgaver

 • Research/skriving av pamfletter eller rapporter.
 • Annet formidlingsarbeid for eksempel gjennom kronikkskriving, sosiale medier, arrangementer etc.

Utvelgelseskriterier

 • Gjerne organisasjonserfaring eller skriveerfaring
 • Interesse for formidling
 • Kjennskap til Manifest Tankesmies politiske profil 

Valgdirektoratet

Valgdirektoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og har delegert ansvar for de statlige støtteoppgavene som tilbys kommuner og fylkeskommuner i den praktiske gjennomføringen av valg. Valgdirektoratet har som oppgave å sikre en korrekt og sikker valggjennomføring med tillit i befolkningen, sikre at velgerne har nødvendig informasjon om valg og at det er god tilgjengelighet ved valg. Valgdirektoratet er lokalisert i Tønsberg, og består av 30 ansatte med bakgrunn fra både IT-tekniske fag og samfunnsfag. Et lite, dynamisk og kompetansetungt miljø medfører en bred involvering i direktoratets oppgaveportefølje på tvers av fagområder og avdelinger, og mulighetene for å oppleve ulike problemstillinger tilhørende ulike fagområder er derfor mange.

Arbeidssted vil være i våre lokaler i Tønsberg.

Les mer om Valgdirektoratet her.

Antall praksisplasser: 2

Mulige arbeidsoppgaver

Høsten 2019 skal det gjennomføres et kommunestyre- og fylkestingsvalg. Et valgår er preget av hektisk aktivitet i Valgdirektoratet, blant annet gjennom opplæringssamlinger for kommunene og fylkeskommunene i regi av direktoratet og generell oppfølging av de oppgaver som kommunene og fylkeskommunene er pålagt å utføre i forbindelse med valggjennomføringen. Studentene vil dermed få anledning til å delta i direktoratets fortløpende arbeid i et valgår, og opparbeide seg et unikt innblikk i hvordan et direktorat med et tydelig tidsangitt mål, valgdagen, utfører sine oppgaver og tjenester i en hektisk hverdag.

Konkrete arbeidsområder som studentene kan få anledning til å fordype seg i:

 

Bidra i direktoratets kommunikasjonsarbeid

Produksjon av informasjonsartikler til direktoratets nettside valg.no, herunder kvalitetssikring og forenkling av publisert materiell og analyse av leseradferd. Det er også behov for å videreutvikle direktoratets generelle publikumsrettede informasjon om den norske valgordningen i direktoratets kommunikasjonskanaler.

Delta på direktoratets opplæringssamlinger

Valgdirektoratet arrangerer opplæringssamlinger for alle landets kommuner i forkant av både stortings- og sametingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. Praksisstudentene kan bistå i opplæringen av landets kommuner i praktisk valggjennomføring i forbindelse med det kommende kommunestyre- og fylkestingsvalget ved å delta i veiledningen av de kommunale valgfunksjonærene i bruken av Valgdirektoratets elektroniske valgadministrasjonssystem, EVA, samt i veiledningen av kommunene i spørsmål knyttet til valgloven med tilhørende forskrift. Praksisstudentene vil også få anledning til å bidra med ulike praktiske gjøremål som følger av å være arrangør av samlinger med flere hundre deltakere.

Oppfølging og videreutvikling av direktoratets evaluerings- og analysearbeid

Etter hvert valg gjennomfører Valgdirektoratet en spørreundersøkelse rettet mot kommuner og fylkeskommuner om deres erfaringer med direktoratets tjenester i valggjennomføringen. Det er behov for videreutvikling av både undersøkelsesdesign og metode for å analysere resultatene av undersøkelsen. Det kan videre være aktuelt med selvstendige kartlegginger/analyser av direktoratets tjenestetilbud knyttet til særskilte deler av oppgaveporteføljen, som for eksempel utstedelse av valgkort og bruken av ulike kommunikasjonskanaler.

Oppfølging av departementets etatsstyring

Bidra inn i direktoratets strukturelle oppfølging av Kommunal- og moderniseringsdepartementets etatsstyring, blant annet knyttet til mål- og resultatstyring og rapportering.

Besvare velgerhenvendelser

Bistå direktoratet i saksbehandlingen med å besvare ulike henvendelser fra velgere om valggjennomføring, som del av direktoratets utvidede brukerstøtte. Eksempelvis spørsmål om rutiner for å avlegge stemme i utlandet, regler knyttet til manntallsføring og bruken av valgkort. 

Funksjonell test av systemapplikasjonen EVA Skanning

EVA Skanning er en systemapplikasjon i Valgdirektoratets elektroniske valgadministrasjonssystem, EVA. Applikasjonen benyttes i maskinell opptelling og kontroll av stemmesedler. Praksisstudentene kan bistå i den funksjonelle testingen av systemapplikasjonen, og erfare hvordan krav fastsatt i lov og forskrift omsettes i praksis gjennom bruk av IKT-verktøy.

Utvelgelseskriterier

 • «Forkjærlighet for valg og demokrati».
 • Samfunnsengasjert, samarbeidsvillig, serviceinnstilt og åpen for utfordringer.

Under veiledning av direktoratets faste personale vil praktikantene ta del i løpende oppgaver hovedsakelig i tilknytning til valgfaglig avdeling. Det blir lagt vekt på at praktikanten skal få en så bred innsikt som mulig i direktoratets virksomhet, organisering og oppgaver. Dette betyr at du vil få delta på møter og seminarer, blant annet bidra i Valgdirektoratets valgopplæring for alle landets kommuner og fylkeskommuner, og ellers delta i små og store oppgaver som tilligger direktoratet utover ev. særskilt tillagte oppgaver til studentene.

Det legges vekt på relevant faglig bakgrunn, samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk. Det forutsettes god kjennskap til bruk av IKT-verktøy. Søkere bør ha en sterk interesse for valg og demokrati, god forståelse for norsk forvaltningsstruktur, politikk og samfunnsliv, og være fleksibel, ansvarsbevisst og ha gode samarbeidsevner. Karakterutskrift skal vedlegges. Studentene står fritt til å vedlegge ev. annen dokumentasjon som de selv vurderer som relevant informasjon for arbeidsgiver. Det vil bli tillagt større vekt på studentenes redegjørelse for interesser og motivasjon i søknaden, enn ensidig fokus på karakterer.   

Utenriksdepartementet - Seksjon for analysestøtte og kunnskapsforvaltning

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Seksjon for Analysestøtte og kunnskapsforvaltning har som oppgave å sikre at tjenesten enkelt og hurtig har tilgang til korrekt informasjon for å kunne forstå, forutse og reagere; Sørge for at alle i tjenesten kan lage, finne og dele relevant informasjon på en enkel, sikker og effektiv måte; Styrke tjenestens analytiske kapasitet og evne til å skaffe og prosessere informasjon; Sikre en helhetlig koordinering av digitaliseringsprosjekter og styrke tjenestens kunnskap om, og kompetanse innen, digitalisering, ny teknologi og nye arbeidsmetoder. I et pågående prosjekt hvor det benyttes maskinlæring til tolke og sammenstille intern og ekstern informasjon er det mulighet for en praksisplass.

Antall praksisplasser: 1

Mulige arbeidsoppgaver

 • I samarbeid med maskinlæring/statistikk teamet finne måter å kategorisere og tagge utenrikspolitiske dokumenter basert på innhold.
 • Lage treningssett for maskinlæring ved manuell kategorisering og tagging.
 • Basert på maskinlæring/statistikk finne metoder for hvordan peke til «lignende dokumenter».
 • Utforske muligheter ved bruk av maskinlæring/statistikk til tolkning av utenrikspolitiske dokumenter og sammenstilling med eksterne kilder.

Utvelgelseskriterier

 • Interesse og engasjement for utenrikspolitikk
 • Gode akademiske resultater
 • Analytiske evner
 • Erfaring og kompetanse med kvantitative og kvalitative metoder
 • Personlig egnethet

Ekstra dokumentasjon til søknaden

 • Karakterutskrift

NHO – Byggenæringens Landsforening (BNL)

Interessert i hvordan EU påvirker byggenæringen i Norge, hvordan politikerne argumenterer om Nasjonal Transportplan, migrasjonsstrømmer eller utvikling av medlemsundersøkelser?

Byggenæringens Landsforening (BNL) vil tilby deg en praksisplass for å undersøke et aktuelt tema for byggenæringen. Velg en av oppgavene under og vi vil hjelpe deg så godt vi kan i arbeidet. Oppgavene er utformet slik at flere kan finne noe de er interessert i. Oppgavene er i utgangspunktet brede, og det er stor mulighet for deg til å påvirke og konkretisere oppdraget.

BNL er en nærings- og arbeidsgiverpolitisk organisasjon for bedrifter i byggenæringen, og er en landsforening i NHO.

Les mer om BNL

Antall praksisplasser: 1-2

Mulige arbeidsoppgaver

Dette er et utgangspunkt for hva vi ønsker studenten skal jobbe med. Studenten kan gjerne jobbe med flere av oppgavene. Prosjektoppgaven kan tilpasses den enkeltes interesser og kompetanse.

 

Byggenæringens Perspektivmelding

BNL ønsker å se fremover mot 2060. Hvilken vei går næringen, hvilken kompetanse trenger vi og hvordan vil byggenæringen endre seg i takt med Norge? Faktainnhenting, beregninger, utredning og tekstproduksjon til rapport.

Kompetansebehovet i byggenæringen
Oversikt over relevant statistikk for høyere utdanning. Hva finnes av studier om etter- og videreutdanning i byggenæringen? Hvordan vil behovet endre seg? - Fagskole, universitet, høyskoler og annen systematisk utdanning etter videregående.

Prioriter FNs bærekraftmål

Hvordan skal byggenæringen i Norge tilpasse seg FNs bærekraftmål? Hvilke av målene er mest relevante? Hva gjør bedriftene allerede for å møte målene? Hva kan byggenæringen lære av andre næringer?

Europeisk arbeidstilsyn

Hva skal tilsynet gjøre og hvordan det vil være i forhold til det norske Arbeidstilsynet. Hvordan er dette positivt/negativt for muligheten til kontroll og informasjonsutveksling mellom de europeiske arbeidstilsynene i dag?

Hvordan fungerer de ulike sertifiseringsordningene for miljøbygg?
Det er ulike nasjonale og internasjonale miljøsertifiseringer for bygg. Hva er effekten av merkeordningene? Beskriv kjennetegn ved de ulike ordningene, effekten på markedet og foreslå hvordan de ulike ordningene bør brukes.

Miljøsertifisering av bedrift

Det flere miljøsertifiseringsordninger for bedrifter. Hva er effekten av de mest brukte ordningene? Hva kjennetegner ordningene, i hvor stor grad er de tatt i bruk i byggenæringen? Hvilke typer bedrifter tar i bruk de ulike ordningene? Gi en anbefaling til ulike typer og størrelse på bedrifter for valg av sertifiseringsordning?

Bilbruk i by

Kartlegg de ulike reguleringene i de største tettstedene i Norge og i Norden. Foreslå politikk for byggenæringens behov for bilbruk, parkering osv. I beskriv på hvilke løsninger bedriftene kan bruke for å tilpasse seg reglene.

Kjøring på tvers av land med bil?

Hvordan er reglene i andre europeiske land for muligheten til å kjøre biler registrert i andre land på det nasjonale veinettet over tid. Spesielt Norden/Tyskland og Baltikum. Hvordan står dette seg i forhold til det norske regelverket.

Utvelgelseskriterier

 • Kunnskap om og interesse for kartlegging og informasjonsinnhenting
 • Interesse for samfunnsutfordringer
 • God skriftlig formuleringsevne

NHO – Næringspolitisk avdeling

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO arbeider for at organisasjonens 25.500 medlemmer får bedre rammevilkår og vi engasjerer oss på en rekke samfunnsområder. Gjennom politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene og konkurransedyktige vilkår. Slik skal NHO sikre grunnlaget for et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.

Les mer om NHO.

Antall praksisplasser: 1-2

Mulige arbeidsoppgaver

I arbeidet med å følge opp Næringslivets perspektivmelding som ble lansert sommeren 2018 er næringspolitikken sentral. Meldingen finnes her: https://www.nho.no/publikasjoner/p/naringslivets-perspektivmelding/

 
Offentlig sektor og næringslivet

Bedriftene trenger en god og effektiv offentlig sektor. Hvordan kan stat og kommune utvide samarbeidet med næringslivet og bedre legge til rette for innovasjon og næringsutvikling? Hvordan bør offentlig sektor organiseres for å sikre effektiv ressursbruk, når oppgavene blir større? Mulige temaer er: Offentlig-privat samarbeid, kommunesammenslåing, forenkling, offentlige innkjøp, videreutvikling av offentlige tilsyn, samferdsel, osv.

Energi og klima

Veien mot lavutslippssamfunnet vil skape en konkurransesituasjon for norsk næringsliv der klima og bærekraft vektlegges mer. Hvordan kan politiske rammevilkår best legges til rette for utvikling av nye forretningsmuligheter og hvordan mester vi selve endringstakten i et grønt skifte som går stadig raskere. Mulige temaer er: Norge som ressursnasjon og våre naturgitte fortrinn, forholdet til Europa, klimasamarbeid med EU, politikk for grønt skifte i transportsektoren, osv.

Utvelgelseskriterier

 • Du er interessert i næringslivsspørsmål
 • Du engasjeres av temaer i skjæringspunktet mellom offentlig sektor og næringslivet
 • Du er analytisk og trives med å samarbeide
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Oslo kommune: Kommunerevisjonen - Avdeling for forvaltningsrevisjon

Kommunerevisjonens Avdeling for forvaltningsrevisjon leverer analyser av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger om alt fra kvalitet i grunnskolen til forebygging av arbeidslivskriminalitet, analyser som bidrar til å forbedre Oslo kommunes virksomhet. Vi er 21 meget engasjerte samfunnsvitere, økonomer, informatikere og jurister som synes det er moro og lærerikt å ha studenter i praksis.

Les mer om Kommunerevisjonen

Antall praksisplasser: 1-2

Mulige arbeidsoppgaver

 • Delta i designmøter ved planlegging av undersøkelser
 • Bidra ved valg av populasjon, utvalg, variabler, kilder, metoder mv.
 • Bidra til utledning og etablering av revisjonskriterier med utgangspunkt i lov, forskrift, kommunale vedtak, anerkjent teori mv.
 • Delta i oppstartsmøter med reviderte og berørte virksomheter, herunder utarbeide informasjon om undersøkelse og skrive referat
 • Bidra til utarbeiding, utsending og innhenting av spørreskjema (som regel ved hjelp av Questback)
 • Bidra til utarbeiding av intervjuguider
 • Delta i og skrive referat fra intervjuer
 • Delta i innhenting av dokumenter, samt registrering og analyse av disse (bl.a. ved hjelp av Nvivo)
 • Delta i innhenting av statistikk og påfølgende analyser (som regel ved hjelp av SPSS eller R)
 • Bidra i dialogen med virksomheter vi reviderer
 • Lese og kommentere rapportutkast
 • Delta i presentasjoner av våre undersøkelser
 • Være til stede ved behandling av rapporter i politiske organer
 • Delta i interne prosjekt- og statusmøter, avdelingsmøter, faglig forum mv.
 • Følge og bidra til arbeidet med vurdering av risiko og vesentlighet

Utvelgelseskriterier

 • Meget gode akademiske resultater
 • Motivasjon
 • Arbeid så langt i studiet. 

Ekstra dokumentasjon til søknaden

 •  Karakterutskrift

SoCentral

SoCentral er til for kommuner, statlige aktører, entreprenører og private virksomheter som vil utvikle nye løsninger på komplekse utfordringer, og skape et mer bærekraftig og inkluderende samfunn sammen med andre

Vi etablerte SoCentral AS i 2012, og er nå et team på 10 ansatte med bakgrunn fra psykologi, samfunnsvitenskap, økonomi og tekniske fag. Vi er en forkjemper for nye arbeidsformer som utfordrer den tradisjonelle sektorinndelingen, som utløser det eksisterende innovasjonspotensialet og hjelper offentlige sektor med å teste ut nye roller og strukturer.

Vi jobber med eksperimenter og prosjekter, og driver en inkubator for samfunnsinnovasjon på Sentralen med over 200 medlemmer. Les mer om oss på www.socentral.no.

Les mer om SoCentral.

Antall praksisplasser: 3

Mulige arbeidsoppgaver

Tidligere praksisstudenter fra STV4141 har jobbet med en modell for måling av samfunnseffekt på inkluderingsfeltet i Oslo. De utviklet måleindikatorer basert på utkast til ny kommuneplan, og SoCentral vil videreutvikle modellen sammen med Oslo kommune. I tillegg fikk studentene opplæring i workshopdesign og -fasilitering, og fasiliterte egne workshops under en større samskapingskonferanse i Asker kommune. Vi legger stor vekt på å inkludere studentene i teamet vårt, og at de skal bli en del av inkubatormiljøet på SoCentral. Her kan de møte medlemmer fra både offentlige innovasjonsprosjekter, sosiale og grønne entreprenører, og frivillige organisasjoner. Det er en unik mulighet til å bygge nettverk og utforske ulike måter å bruke statsvitenskap som fag på.

Arbeidsoppgavene til studentene vil avhenge av hvilke prosjekter og eksperimenter vi jobber med å utvikle på det aktuelle tidspunktet praksisen skjer. Vi er også åpne for ideer og forslag fra studenter som ser muligheter de har lyst til å utforske mens de er i praksis hos oss. Vi setter sammen et mangfoldig team av 3 studenter som skal jobbe tett sammen, og ønsker oss søkere med flere ulike fagkombinasjoner og personlige erfaringer.

 • kartlegge ulike eksisterende verktøy og modeller for måling av samfunnseffekt
 • utvikle måleindikatorer og modell for måling av samfunnseffekt for ulike prosjekter
 • være med å utvikle og arrangere inkluderingsdager og andre større arrangementer
 • skrive rapporter og delta på seminarer om tema innen bærekraft og inkludering

Utvelgelseskriterier

 • kunnskap om og interesse for kvalitative og/eller kvantitative metoder
 • kunnskap om og interesse for komplekse samfunnsutfordringer (wicked problems)
 • kunnskap om og interesse for innovasjon i offentlig sektor, bærekraft og klima, inkludering, eller andre komplekse samfunnsutfordringer
 • gode samarbeidsevner

Ekstra dokumentasjon til søknaden

Vi ønsker at du legger ved karakterutskrift og 1-2 attester når du søker om praksisplass hos oss. Vi oppfordrer også til deltakelse på CV- og søknadskurs, og vil legge vekt på en god søknad. Vi gjennomfører et case-intervju med 6 aktuelle kandidater, og tilbyr plass til 3 studenter.

Stortinget

Praksisplassen vil være knyttet til i hovedsak tre seksjoner. Under er en beskrivelse av de tre seksjonene og deres arbeidsområder. Også andre avdelinger/seksjoner kan imidlertid være aktuelle.

Stortingssekretariatet

 • Sekretærtjeneste under stortingsmøtene (formalia, debattopplegg, talerlister, voteringer og vedtak)
 • Permisjonssøknader fra representantene og innkalling av vararepresentanter
 • Representantenes biografier
 • Langtidsprogram, ukeprogram, dagsorden og fordeling av saker til fagkomiteene (referatsaker)
 • Mottak av representantforslag og grunnlovsforslag
 • Ferdigstille, trykke og publisere komitéinnstillinger og andre stortingsdokumenter
 • Gi råd i konstitusjonelle spørsmål og om Stortingets forretningsorden
 • Sekretariat for valgkomiteen

Ledelsessekretariatet

 • Koordinere henvendelser til presidentskapet og direktøren
 • Administrativ støtte og faglig bistand til presidentskapet
 • Forberede og koordinere arrangementer, møter, foredrag og reiser for Stortingets president, presidentskap og direktør
 • Forberede og gjennomføre faglige seminarer på vegne av presidentskapet
 • Forberede og følge opp direktørens ledermøte og presidentskapets møte

Komitesekretariatet

 • Assistere komitésekretærene
 • Organisere og koordinere komitéhøringer
 • Planlegge og tilrettelegge komitéreiser
 • Informasjon til presse og publikum om komiteenes ansvarsområder, behandling av parlamentariske saker, møter, høringer og reisevirksomhet
 • Publisere informasjon om komiteens aktiviteter i Epos, stortinget.no, komitéportalene og Løveporten
 • Annen administrativ og praktisk bistand i forbindelse med komiteenes daglige virksomhet

Antall praksisplasser: 1

Mulige arbeidsoppgaver

I Stortingssekretariatet

 • Studenten vil først og fremst arbeide med praktisk oppfølging av representantforslag.

I Ledelsessekretariatet

 • Taler, budskapsutvikling, research.
 • Presidentskapet (oppgaver, formelle rammer)
 • Arrangementer
 • Stortingets administrasjon, virksomhetsstrategi m.m. (samarbeid med forvaltningsavdelingen).

I Komitesekretariatet

 • Studenten skal ivareta disse funksjonene med de øvrige medarbeiderne i komitesekretariatet.

Utvelgelseskriterier

 • Interesse for Stortinget og politiske prosesser
 • Gode akademiske resultater
 • Personlig egnethet
 • Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju

Ekstra dokumentasjon til søknaden

 •  Karakterutskrift

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har som sitt samfunnsoppdrag å være det sentrale fagorganet for modernisering og omstilling av forvaltningen. Difi er fagorgan for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet på fagområdene ledelse, organisering, offentlige anskaffelser og digitalisering.

Utrednings- og analyseavdelingen i Difi leverer evalueringer, rådgivning, kartlegging, statistikk og analyse som kunnskapsgrunnlag for forvaltningens organisering, styring og ledelse. Vi er 23 engasjerte samfunnsvitere, økonomer, jurister mfl.

Antall praksisplasser: 1

Mulige arbeidsoppgaver

Studenten vil delta i pågående prosjekter som berører problemstillingene forvaltningspolitikk og digitalisering. Arbeidsoppgavene vil avhenge av hvilken type prosjekter som er aktive i mars/april og hvilken fase disse prosjektene befinner seg i. Men det vil typisk dreie seg om:  

 • Dokumentstudier og systematisering av tilgjengelige data
 • Bidra til utarbeiding av spørreskjema og intervjuguider, samt dokumentere
 • Delta i planlegging og gjennomføring av ulike workshops
 • Delta i innhenting av statistikk og påfølgende analyser
 • Kommentere notatutkast og bidra i utforming av presentasjoner mv.
 • Delta i interne idemøter, prosjektmøter, avdelingsmøter, faglige fora mv.

Utvelgelseskriterier

 • Gode akademiske resultater
 • Interesse for forvaltningspolitikk
 • Interesse for digitalisering
 • Analytiske evner
 • Kompetanse på kvantitative og kvalitative metoder (fordelaktig med avlagt eksamen i STV4020B eller STV4020H)

Ekstra dokumentasjon til søknaden

 • Karakterutskrift
 • Gi noen stikkord for emneinnholdet på masteremner du har tatt

NOKUT

NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med kompetanse innenfor norsk og utenlandsk høyere utdanning og fagskoleutdanning. NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning og fagskoleutdanning ved å:

 • føre tilsyn med, informere om og bidra til å utvikle kvaliteten på norske utdanninger og institusjoner
 • godkjenne og informere om utenlandsk utdanning og informere om mulighetene for godkjenning av utenlandsk kompetanse i Norge

NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning samt godkjent utenlandsk utdanning. NOKUT har ca. 150 ansatte og holder til i Drammensveien 288 på Lysaker. Se www.nokut.no for mer informasjon.

Antall praksisplasser: 1

Mulige arbeidsoppgaver

Studenten vil delta i et tematisk prosjekt knyttet til praksis i høyere utdanning. Prosjektet søker i første fase å samle, systematisere og dele et kunnskapsgrunnlag når det gjelder praksis. Dette kunnskapsgrunnlaget vil NOKUT så benytte til å ta avgjørelser om videre oppfølging knyttet til tematikken. Studenten vil inngå i prosjektgruppa. For mer informasjon om prosjektet, se: https://www.nokut.no/operasjon-praksis-2018-2020.

Mulige arbeidsoppgaver vil kunne være:

 • Innhenting av data gjennom både kvalitative og kvantitative metoder
 • Sammenstilling og analyse
 • Kvalitetssikring av skriftlig materiale og presentasjoner
 • Bidrag til å utarbeide dokumenter til styringsgruppa og andre fora
 • Forberedelse og gjennomføring av interne og eksterne møter og seminarer
 • Kommunikasjonsarbeid

Arbeidsoppgavene vil i stor grad kunne tilpasses studentens kompetanse og interesse.

Utvelgelseskriterier

 • Interesse for høyere utdanning generelt og gjerne praksis spesielt
 • Gode analytiske evner
 • God formidlingsevne både skriftlig og muntlig
 • God samarbeidsevne

Ekstra dokumentasjon til søknaden

 • Karakterutskrift
 • CV

Abelia

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Dette er virksomheter innen IKT, telekommunikasjon, undervisning, forskning, rådgivning, kreative næringer og ideelle organisasjoner. Vi har 2200 medlemmer med til sammen 48.000 årsverk. Abelia jobber næringspolitisk for gode rammevilkår for kunnskapsbedriftene, mens våre medlemstjenester innen arbeidsrett, HR og HMS bidrar til profesjonell utøvelse av arbeidsgiverrollen og god ledelse av kunnskapsmedarbeidere. Vi har en rekke møteplasser som setter ulike miljøer sammen, og bidrar til analyse og innsikt om kunnskaps- og teknologinæringen.

Les mer om oss på www.abelia.no

Antall praksisplasser: 1

Mulige arbeidsoppgaver

Abelias medlemsmasse er i sterk vekst og vi ønsker å kartlegge en del forhold blant de største medlemsbedriftene våre. Vi ønsker også få større innsikt i kunnskaps- og teknologinæringen spesielt, og om omstilling og digitalisering i samfunnet generelt.

 • Inngå i den daglige driften i Abelia
 • Finne frem og analysere tall og fakta om medlemmene
 • Andre utrednings- og analyseoppgaver knyttet til Abelias politiske virksomhet
 • Bidra til å etablere interessekoblinger i vårt CRM-system
 • Bidra til artikler, kronikker og medieinnsalg på bakgrunn av fakta og analyser
 • Bidra på Abelias møteplasser som tar utgangspunkt i analysene

Utvelgelseskriterier:

 • Du har samfunnsforståelse og -interesse
 • Du engasjeres av temaer i skjæringspunktet mellom offentlig sektor og næringslivet
 • Du er analytisk og trives med å samarbeide
 • Det er en fordel om du har kompetanse i CRM-systemer og andre digitale verktøy
 • Du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne
Publisert 24. nov. 2016 09:14 - Sist endret 30. nov. 2018 12:33