Vertsinstitusjoner

Informasjon om vertsinstitusjonene oppdateres fortløpende, og blir ferdigstilt i løpet av november.

Våren 2020

Abelia

Logo Abelia. Foto: Abelia.noAbelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Dette er virksomheter innen IKT, telekommunikasjon, undervisning, forskning, rådgivning, kreative næringer og ideelle organisasjoner. Vi har 2400 medlemmer med til sammen 49.200 årsverk. Abelia jobber næringspolitisk for gode rammevilkår for kunnskapsbedriftene, mens våre medlemstjenester innen arbeidsrett, HR og HMS bidrar til profesjonell utøvelse av arbeidsgiverrollen og god ledelse av kunnskapsmedarbeidere. Vi har en rekke møteplasser som setter ulike miljøer sammen, og bidrar til analyse og innsikt om kunnskaps- og teknologinæringen.

Les mer om oss på www.abelia.no

Antall praksisplasser: 1

Mulige arbeidsoppgaver

Abelias medlemsmasse er i sterk vekst og vi ønsker å kartlegge en del forhold blant de største medlemsbedriftene våre. Vi ønsker også få større innsikt i kunnskaps- og teknologinæringen spesielt, og om omstilling og digitalisering i samfunnet generelt.

 • Inngå i den daglige driften i Abelia
 • Finne frem og analysere tall og fakta om medlemmene
 • Andre utrednings- og analyseoppgaver knyttet til Abelias politiske virksomhet
 • Bidra til å etablere interessekoblinger i vårt CRM-system
 • Bidra til utvikling og gjennomføring av Abelias forskjellige faglige fora
 • Bidra til utvikling og gjennomføring av Abelias møteplasser

Utvelgelseskriterier:

 • Du har samfunnsforståelse og -interesse
 • Du engasjeres av temaer i skjæringspunktet mellom offentlig sektor og næringslivet
 • Du er analytisk og trives med å samarbeide
 • Det er en fordel om du har kompetanse i CRM-systemer og andre digitale verktøy
 • Du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Agenda

Logo Agenda. Foto: Tankesmienagenda.noTankesmien Agenda er en partipolitisk uavhengig tankesmie som bidrar til samfunnsanalyse og politikkutvikling for det moderne sentrum-venstre.

Enkeltindividets frihet forutsetter et bærekraftig samfunn med like muligheter, tillit og små forskjeller. Tankesmien Agenda skal styrke det offentlige ordskiftet gjennom kunnskapsformidling, utredninger, meningsutveksling og forslag til nye politiske løsninger som fremmer et slikt samfunn.

Tankesmien Agenda er en møteplass for fremtidsrettet politisk nytenkning i hele landet, hvor samfunnsengasjerte mennesker fra politikk, akademia, organisasjonsliv, næringsliv og media kan bidra med ulike oppfatninger og perspektiver.

Antall praksisplasser: 1

Mulige arbeidsoppgaver

 • Inngå i den daglige driften
 • Delta i produksjon av notater
 • Bidra med å arrangere åpne morgen-, og ettermiddagsmøter
 • Være med på felles morgenmøte og ukentlige produksjonsmøte
 • Bidra inn i formidlingsarbeid som kronikkskriving
 • Bruke sosiale medier for å nå ut med notatene/informere publikum om kommende arrangementer.
 • Agenda har erfaring med å gi praksistudenter egne prosjekter som de har ansvaret for, men det avhenger av omfang og kompleksistet om de vil gi studentene selvstendig prosjektansvar eller velge at de deltar i prosjekter med research, delansvar etc.

Utvelgelseskriterier

 • Engasjement for Agendas oppgave: å bringe mer fakta inn i den offentlige debatten, sørge for at vi diskuterer de viktige sakene og komme med nye politiske forslag. Det er en fordel å ha vært eller er politisk aktiv i organisasjonsarbeid.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne. Agendas arbeidsspråk er norsk, men studenten må også beherske engelsk godt muntlig og skriftlig.

Les mer om Agenda

Attac Norge

Attac Norge er en medlemsorganisasjon som jobber for å viseLogo attac. Foto: Attac.no sammenhengene mellom dagens økonomiske system og global fattigdom.

Attac jobber for å spre informasjon om og belyse Norges rolle i den globale økonomien, gjennomsiktighet i politiske og økonomiske beslutninger, samt fremme sosiale og demokratiske løsninger i gjeldskriser. Attac jobber med temaområdene skatt, handel, gjeld og finans. I 2019 er global digital økonomi et satsingsområde.

I sekretariatet er vi tre ansatte og én politisk leder som er lønnet tillitsvalgt. Vi holder til i Frivillighetshuset på Tøyen. 

Les mer om Attac

 

Antall praksisplasser: 1

Mulige arbeidsoppgaver

Studenten vil få én langsiktig researchoppgave i praksisperioden sammen med å inngå i driften av organisasjonen. Oppgaven er av analytisk karakter og vil være satt i sammenheng med organisasjonens tema- og arbeidsområder. Oppgaven innebærer research, analyse, tekstbearbeiding og skriftlig presentasjon på nett. Et aktuelt tema vi ønsker belyst er hvordan den fremvoksende globale digitale økonomien utfordrer demokratiets plass i samfunnet. Andre temaer knyttet til digital økonomi eller våre andre arbeidsområder kan også være aktuelle. Vi vil tilpasse oppgavens tema dersom studenten har andre interesseområder.

Arbeidsoppgaver som inngår i driften av organisasjonen utover analytisk oppgave:

 • Delta på og arrangere organisasjonens møter.
 • Bidra i strategisk utarbeiding av informasjonsvirksomheten og pressearbeidet i organisasjonen.
 • Presentasjonsarbeid.
 • Delta i den daglige driften av sekretariatet.
 • Arbeide med organisasjonens nettsider.

Utvelgelseskriterier

 • Interesse for noen av organisasjonens temaområder
 • Analytiske evner
 • Selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne

Ekstra dokumentasjon til søknaden

 • Karakterutskrift

Civita

 Civita arbeider vi for økt kunnskap og oppslutning omLogo Civita. Foto: Civita.no liberale verdier, institusjoner og løsninger i det norske samfunnet. Vårt mål er å fremme en samfunnsdebatt og utvikling basert på respekt for individets frihet og personlige ansvar.

Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter, og fungerer som et nettverk av personer med ulik politisk partitilhørighet og fra forskjellige deler av samfunnet (akademia, media, næringsliv, organisasjonsliv og politikk).

Den enkelte medarbeider er selv ansvarlig for alle utredninger, konklusjoner og anbefalinger. Disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelsen, styret eller Civitas bidragsytere.

Les mer om Civita

Antall praksisplasser: 2

Mulige arbeidsoppgaver

Praktikantene vil på lik linje med alle våre rundt 20 medarbeidere bidra i gjennomføringen av analyser og utredninger, vår deltagelse i samfunnsdebatten og vårt skoleringsarbeid gjennom møter og seminarer.

Utvelgelseskriterier

Faglige kvalifikasjoner basert på informasjon fra skriftlig søknad og vedlagt cv samt personlig interesse og egnethet basert på intervju.  

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og IKT

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) blir opprettet 1. januar 2020.

Det er besluttet å reorganisere og utvide dagens Direktoratet for økonomistyring (DFØ) med nye fagområder. Avdeling for ledelse og avdeling for utredning og analyse, som i dag er organisert i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), overføres til DFØ 1. januar. De to avdelingene vil sammen med avdeling for forvaltning og analyse i DFØ inngå i en nyopprettet divisjon med ca. 100 ansatte. Målet med omorganiseringen er å gi det samlede arbeidet med å fremme god ledelse, organisering og styring i forvaltningen et løft.

Divisjonen styring, organisering og ledelse har et stort og variert ansvarsområde. Divisjonen vil ha en nøkkelrolle i å få frem kunnskap om tilstand, utviklingstrekk og endringsbehov i forvaltningen, og være et sentralt fagorgan for effektivisering og modernisering i offentlig sektor. Divisjonen forvalter det statlige økonomiregelverket og utredningsinstruksen, herunder å utvikle metoder og gi veiledning til statlige virksomheter. Divisjonen vil også forvalte og utvikle løsninger for statsregnskapet og statlig betalingsformidling. Videre vil divisjonen ha ansvar for å tilby arbeidsgiverstøtte og ledelses- og kompetanseutvikling i forvaltningen. Divisjonen vil også ha ansvaret for drift av opplæringskontoret i staten.  

Litt om hva du kan forvente hvis du får praksisemne hos oss:

 • Spennende oppgaver og høyt tempo
 • Bred kunnskap om offentlig sektor.
 • Jobbe i en divisjon som jobber daglig med utredninger og analyser, kompetansetjenester knyttet til styrings, regnskap og regelverk. Gir mulighet for både praktisk og teoretisk utvikling.

Vi har hatt svært god erfaring med praksisstudent i 2017 og i 2018. Både DFØ og studentene fikk mye ut av oppholdet og vi håper på ny suksess i 2020.

Les mer om Direktoratet for øknomistyring og Digitalisering og IKT

Antall praksisplasser: 2

Mulige arbeidsoppgaver

 • Bidrag inn i prosjektarbeid
 • Analyseoppgaver
 • Bidrag inn i øvrige arbeidsprosesser internt i avdelingen
 • Administrative oppgaver

Mer konkret kan det bli aktuelt å delta i / gjennomføre ulike kartleggings- og analysearbeider, innenfor våre fagområder, eksempelvis mål- og resultatstyring, tilskudd, betalingsformidling mv. Det vil også være aktuelt å delta i utvikling av veiledningsmateriale og gjennomføring av kurs og andre kompetansetjenester, samt delta i løpende oppgaver innenfor enhetens ansvarsområde.

Utvelgelseskriterier

 • Interesse og engasjement for statlig styring og organisering
 • Analytiske evner
 • Erfaring og kompetanse med kvantitative og kvalitative metoder

Ekstra dokumentasjon til søknaden

 • Karakterutskrift fra bachelorstudiet
 • Eventuelle attester fra øvrige arbeidsforhold

Folk og Forsvar

Logo Folk og forsvar. Foto: Folkogforsvar.noFolk og Forsvar er en paraplyorganisasjon for 60 landsomfattende organisasjoner, deriblant LO og NHO, opprettet etter enstemmig stortingsvedtak i 1951. Vi arbeider med å spre informasjon om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk slik Stortinget til enhver tid fastsetter den, og arrangerer en rekke kurs, konferanser og studieturer i inn- og utland. Magasinet Folk og Forsvar kommer ut to ganger i året, og vi distribuerer en stor mengde informasjons­materiell. Vi har også et månedlig nyhetsbrev og et eget sikkerhetspolitisk leksikon.

Antall praksisplasser: 1

Mulige arbeidsoppgaver

 • Oppdatering av aktuelle sikkerhetspolitiske artikler på våre nettsider
 • Oppdatering av vårt digitale sikkerhetspolitiske leksikon
 • Skrive saker til vårt månedlige nyhetsbrev om sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • Det vil være mulighet for å skrive en artikkel til vårt Magasin om et egenvalgt emne innen sikkerhets- og forsvarspolitikk, gjerne knyttet til planlagt masteroppgave
 • Bidrag til arrangering og gjennomføring av sikkerhetspolitiske seminar
 • Mulighet til å holde foredrag om et sikkerhetspolitisk tema og arrangere vårt rollespill «fred og konflikt» på videregående skole.
 • Bidrag til daglig drift og diverse administrativt arbeid må også påregnes

Utvelgelseskriterier

 • Interesse for sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • Gode skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Gode akademiske resultater og analytiske evner
 • Noe kjennskap til Forsvaret er en fordel

Ekstra dokumentasjon til søknaden

 • Karakterutskrift fra bachelorstudiet
 • CV

Geelmuyden Kiese

Logo GK. Foto: GKnordic.com

Geelmuyden Kiese er Nordens største kommunikasjonsbyrå. Vi flytter makt og innflytelse i favør av våre kunder med strategisk og operativ kommunikasjon. Vi tror på kommunikasjon som et middel for å skape endring. Det krever innsikt, strategisk teft og kreativitet.

Vi søker mennesker med et sterkt samfunnsengasjement og en brennende interesse for kommunikasjon. Gode akademiske resultater og et stort engasjement utenfor lesesalen er vesentlig. Hvis du i tillegg deler våre kjerneverdier: mot, integritet, åpenhet og sans for humor, er du den vi vil ha.

I praksisperioden vil du jobbe sammen med siviløkonomer, samfunnsøkonomer, sivilingeniører, litteraturvitere, statsvitere, sosiologer, journalister, markedsførere, medievitere, kreatører, utviklere, filmskapere og grafikere.Arbeidsoppgavene vil bli nærmere definert ut fra din profil.

Les mer om Geelmuyden Kiese

Antall praksisplasser: 1-2

Mulige arbeidsoppgaver

 • Samfunnsanalyse: Geelmuyden Kiese gir råd til selskapers arbeid i kontaktflaten mellom bedrift og samfunn. Hvilke trender og faktorer vil påvirke bestemte bransjer eller saksområder?
 • Innsikt og analyse: Geelmuyden Kiese bistår kunder med analyser av problemstillinger relatert til politiske prosesser eller kundenes samfunnsansvar.

Utvelgelseskriterier

 • Gode analytiske evner
 • God skriftlig formuleringsevne
 •  Interesse for kommunikasjon
 •  Personlig egnethet
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju

Ekstra dokumentasjon til søknaden

 • Karakterutskrift fra bachelorstudiet
 • En tekst på en til to A4-sider som dokumenteter skriftlig formuleringsevne. Dette kan for eksempel være et sammendrag av bachelor- eller semesteroppgave, et leserbrev eller tekster forfattet gjennom politisk eller organisatorisk virke.
 •  Eventuelle attester fra øvrige arbeidsforhold

Globus AI

Globus.ai bruker teknologi til å hjelpe med å redde liv og forbedre livskvalitet. Vi har kontorer på StartupLab ved Forskningsparken i Oslo og i Stavanger. Vi lager skybaserte software-applikasjoner som raskere og mer effektivt finner riktig kompetanse til riktig tid i helsesektoren, samt tidligere avdekker og varsler om utfordringer relatert til medisinsk utstyr og pasienter. Vi utvikler sikre og effektive AI- og maskinlæringsløsninger for helsesektoren og gode formål.

www.globus.ai

Antall praksisplasser: 1

Mulige arbeidsoppgaver:

    Hos oss vil du få god innsikt i livet i en oppstarts- og skaleringsbedrift, og du vil bli en viktig og integrert del av Globus AI-teamet. Arbeidet vil ha direkte påvirkning på selskapets strategi, og vi vil prioritere oppfølging og støtte.

 • Måling av effekt av arbeidet vårt på FNs bærekraftsmål
 • Kartlegging av hvordan applikasjonene våre kan overføres og tilpasses til gode formål i utviklingsland
 • Bidra med ideer og innspill til selskapets strategi
 • Rapportere funn underveis og på slutten av perioden med tilhørende presentasjon
 • Ha det gøy, lære mye, og dele læring med resten av teamet

 Utvelgelseskriterier:

 • Interesse for digital problemløsning fra teknologisk perspektiv og / eller design- og brukerperspektiv
 • Kreativitet og nysgjerrighet
 • Gjenkjenner deg igjen i verdiene våre: Modig, entusiastisk, respektfull
 • Forståelse av brukerbehov
 • Dyktig til å innhente og bearbeide kunnskap
 • «Mission-driven», og et ønske om å bidra til å endre verden i positiv retnign
 • Gode samarbeidsevner

Ekstra dokumentasjon til søknaden:

 • Karakterutskrift

Ipsos

Ipsos AS er et markedsanalysebyrå som jobber med innsamlingLogo IPSOS. og analyse av data gjennom spørreundersøkelser. Ipsos er tilstede i 90 land fordelt på alle verdensdeler og har totalt over 18 000 ansatte. Ipsos’ norske avdeling holder til i Karenslyst allé på Skøyen med 60 ansatte.

Vi i Ipsos jobber med datadrevet analyse basert på hva mennesker forteller oss om sine holdninger, preferanser og atferd. For å finne ut dette benytter vi en rekke metoder, med alt fra enkeltintervjuer, fokusgrupper, større panel til befolkningsundersøkelser.

Vi jobber også tett med flere forskningsmiljøer, og er ansvarlig for innsamling av data til European Social Survey i Norge og EU-Kids-prosjektet. Vi leverer månedlige analyser av befolkningens partipreferanser til Dagbladet. Vi samler også inn data til Norsk Monitor, som er Ipsos egne befolkningsundersøkelse som har blitt utført annethvert år siden 1985 og inkluderer 56 000 intervjuer.

Antall praksisplasser: 3

Mulige arbeidsoppgaver

Ipsos tilbyr tre prosjekter du kan jobbe på:

 • Politisk barometer: Bidra til videreutvikling og rapportering av våre politiske målinger. Dette innebærer å jobbe med enkel formidling av kompliserte tall, bistå med rapportering i slutten av mars og bistå med ideer til videreutvikling av analyserapport.
 • Norsk Monitor: Gjøre analyser på det eksisterende datagrunnlaget, gjøre egne funn og skrive rapport. Ipsos bistår med mulige prosjekter studenten kan velge blant, og studenten står også fritt til å komme med egne forslag til analyser.
 • Profil – Norske bedrifter, etater og organisasjoner: Gjøre analyser på Ipsos’ eksisterende datagrunnlag med innsamlede data på omdømme hos norske bedrifter. Dette innebærer å sette seg inn i det historiske datamaterialet som er tilgjengelig, utvikle ideer til ny, kundetilpasset innsikt, bearbeide og analysere data, utarbeide og presentere kundetilpasset rapport.    

Du vil i all hovedsak jobbe på et av de tre prosjektene, men du vil i tillegg bidra til den daglige driften etter behov. Dette inkluderer blant annet

 • Gjøre research knyttet til anbudskonkurranser, innhente bakgrunnsdata og relevant info.
 • Bidra til rapportering på eksisterende prosjekter, for eksempel ved å fremstille datamateriale grafisk, analysere data etc.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet - avdeling for IT- og forvaltningspolitikk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) søker engasjerte statsviterstudenter og kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø.

KMD har ca. 380 ansatte og er faglig sekretariat for kommunal- og moderniseringsministeren, digitaliseringsministeren og deres politiske stab. Departementet har en rekke underliggende etater og virksomheter. Les mer om KMD her.

Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk (AIF) er en av åtte fagavdelinger i departementet og har fire seksjoner. Les mer om AIF her. Praksisplassen vil være knyttet til Forvaltningspolitisk seksjon. Forvaltningspolitikken handler om å utvikle en forvaltning som er effektiv, brukervennlig og har høy tillit i samfunnet. Det krever økt innovasjon og en koordinert bruk av virkemidler som styring, organisering, ledelse, kommunikasjon og kompetanseutvikling.
Forvaltningspolitikken fastsetter felles rammer for hvordan forvaltningen bør arbeide og være organisert. Forvaltningspolitikken bygger på viktige verdier som effektivitet, rettssikkerhet (herunder likebehandling), faglig integritet og demokrati (herunder åpenhet). Seksjonen arbeider med ulike prosjekter innenfor disse områdene.

Antall praksisplasser: 1

Mulige arbeidsoppgaver

De konkrete arbeidsoppgavene vil være avhengig av status i arbeidet og kan endre seg til begynnelsen av praksis. Interesse for fagområdene er derfor det viktigste. Mulige arbeidsområder er følgende:

 • Open Government Partnership: Norge var i 2010 én av 8 initiativtakere til Open Government Partnership (OGP). OGP ble lansert i 2011. Målet med OGP er at offentlig sektor og det sivile samfunn skal samarbeide for å skape en mer åpen, velfungerende og brukervennlig forvaltning, for eksempel gjennom mer brukervennlige offentlige tjenester, tiltak mot korrupsjon og bruk av ny teknologi. Siden 2011 har OGP vokst til ca. 80 deltakende stater og flere sivilsamfunnsorganisasjoner, bl.a. OECD og Verdensbanken. Det viktigste virkemiddelet i OGP er de nasjonale handlingsplanene som skal utarbeides i samråd med det sivile samfunn. KMD er koordinator og pådriver for OGP-handlingsplanene. KMD arrangerer ofte møter i OGP-sammenheng, både med departementene og med det sivile samfunn. En relevant oppgave for hospitanten(e) kan være å planlegge, innkalle, delta på og å skrive referat fra møtene.
 • Statens kommunikasjonspolitikk: Politikken ble fastsatt i 2009, og seksjonen arbeider med å innhente informasjon om hvordan den virker og vurderer mulige endringsbehov.
 • Klart språk: For at innbyggerne forstår sine rettigheter og plikter, må forvaltningen skrive et språk som er forståelig for målgruppen. Arbeidet med klart språk har de siste årene vært mye avhengig av ildsjeler og støtteordninger. Det er behov for å sette arbeidet i system.
 • Styrer, råd, utvalg og nemder i staten er kollegiale organer hvor beslutninger tas som kan ha store konsekvenser. Disse organene er ofte plassert på en armlengdes avstand fra den politiske ledelsen. Seksjonen arbeider med å holde oversikt over både hvilke organ vi har i staten g hvem som sitter der.

Utvelgelseskriterier

Det vil bli tillagt større vekt på studentenes redegjørelse for interesser og motivasjon i søknaden, enn ensidig fokus på karakterer.   

 • Interesse for seksjonens arbeidsområder
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Pågangsmot og gode samarbeidsevner
 • Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju

Ekstra dokumentasjon til søknaden

 • Karakterutskrift
 • (Utdrag av) egenskrevet fagtekst på inntil 2 sider, for eksempel utdrag fra tidligere innlevert oppgave i statsvitenskap

Kommunal- og moderniseringsdepartementet -  statsforvaltningsavdelingen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet søker engasjerte statsviterstudenter og kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ca. 380 ansatte og er faglig sekretariat for kommunal- og moderniseringsministeren, digitaliseringsministeren og øvrig politisk ledelse. Departementet har en rekke underliggende etater og virksomheter. Les mer om Kommunal og moderniseringsdepartementet her.

Praksisplassen vil være knyttet til Samordningsseksjonen i Statsforvaltningsavdelingen. Samordningsseksjonen har ansvar for samordning av etatsstyringen av fylkesmannsembetene, etatsstyring av Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA), organisering av regional statsforvaltning, samordning av sikkehetsarbeidet og styrings- og budsjettarbeidet i avdelingen samt stabsfunksjoner i avdelingen (virksomhetsstyring, intern styring og budsjett). Gjennom praksisplassen vil du få innsikt i etatsstyring av våre underliggende virksomheter og i vår samordning mellom 13 departement og 10 direktorat/tilsyn i styringen av fylkesmannsembetene. Du vil erfare hvordan beslutningsstrukturene i et departement fungerer, og du vil ha kontakt med både departementer, direktorat/tilsyn, FMFA og fylkesmannsembetene

Antall praksisplasser: 1

Mulige arbeidsoppgaver:

 • Vurdering av dagens styringskrav i tildelingsbrevet til fylkesmannen på ett eller flere politikkområder. Dette skal inngå som en en del av seksjonens arbeid med videreutvikling av styringskravene og skal gjøres i samarbeid med både berørte fagdepartementer og fagpersoner i seksjonen
 • Delta i etatsstyringen av fylkesmannsembetene og Fylkesmennenes fellesadministrasjon, herunder i planleggingen og gjennomføringen av etatsstyringsmøter
 • Delta i utarbeidelsen og samordningen av tilbakemelding på årsrapportene til fylkesmannsembetene: Hvert fylkesmannsembete får en årlig skriftlig tilbakemelding på sine resultater fra året før. Denne tilbakemeldingen utarbeides av berørte departementer og direktorat/tilsyn. Samordningsseksjonen koordinerer dette arbeidet og gir i tillegg tilbakemelding til embetene på det administrative området.

Utvelgelseskriterier

 • Interesse for seksjonens arbeidsområder, spesielt mål- og resultatsstyring, etatsstyring og fylkesmannsområdet
 • Gode akademiske resultater
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Pågangsmot og gode samarbeidsevner
 • Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju

Ekstra dokumentasjon til søknaden

 • Karakterutskrift
 • (Utdrag av) egenskrevet fagtekst på inntil 2 sider, for eksempel utdrag fra tidligere innlevert oppgave i statsvitenskap

Kommunerevisjonen - Avdeling for forvaltningsrevisjon

Kommunerevisjonens Avdeling for forvaltningsrevisjon leverer analyser av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger. som bidrar til å forbedre Oslo kommunes virksomhet. Analysene omhandler alle områder i kommunens virksomhet som for eksempel skole, helse, miljø, samferdsel og byutvikling. Vi er 21 meget engasjerte samfunnsvitere, økonomer, informatikere og jurister som synes det er moro og lærerikt å ha studenter i praksis.

Les mer om Kommunerevisjonen

Antall praksisplasser: 1-2

Mulige arbeidsoppgaver

 • Delta i designmøter ved planlegging av undersøkelser
 • Bidra ved valg av populasjon, utvalg, variabler, kilder, metoder mv.
 • Bidra til utledning og etablering av revisjonskriterier med utgangspunkt i lov, forskrift, kommunale vedtak, anerkjent teori mv.
 • Delta i oppstartsmøter med reviderte og berørte virksomheter, herunder utarbeide informasjon om undersøkelse og skrive referat
 • Bidra til utarbeiding, utsending og innhenting av spørreskjema (som regel ved hjelp av Questback)
 • Bidra til utarbeiding av intervjuguider
 • Delta i og skrive referat fra intervjuer
 • Delta i innhenting av dokumenter, samt registrering og analyse av disse (bl.a. ved hjelp av Nvivo)
 • Delta i innhenting av statistikk og påfølgende analyser (som regel ved hjelp av SPSS eller R)
 • Bidra i dialogen med virksomheter vi reviderer
 • Lese og kommentere rapportutkast
 • Delta i presentasjoner av våre undersøkelser
 • Være til stede ved behandling av rapporter i politiske organer
 • Delta i interne prosjekt- og statusmøter, avdelingsmøter, faglig forum mv.
 • Følge og bidra til arbeidet med vurdering av risiko og vesentlighet

Utvelgelseskriterier

 • Meget gode akademiske resultater
 • Motivasjon
 • Arbeid så langt i studiet. 

Ekstra dokumentasjon til søknaden

 • Karakterutskrift

Kommunesektorens organisasjon

KS er kommunesektorens organisasjon, og alleLogo KS norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer. Vår visjon er selvstendig og nyskapende kommunesektor. Vi arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne utvikle gode lokalsamfunn med lokalt tilpassede velferdstjenester. KS har som ambisjon å være en viktig utviklingspartner for våre medlemmer.

Kommunesektoren tilbyr to praksisplasser med to forskjellige arbeidsoppgaver. 

Antall praksisplasser "Planlegging av nettverk" : 1

Mulige arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er knyttet til avdeling for Lokaldemokrati, europapolitikk og internasjonalt arbeid. Studenten vil involveres i planlegging av et nettverk KS vil gjennomføre for unge folkevalgte i kommuner og fylkesting.

KS planlegger å etablere 1 eller 2 nettverk for unge folkevalgte i kommunestyrer og fylkesting som et tilbud for å trygge og styrke dem i rollen som folkevalgte. Bakgrunnen er en opplevelse mange har av at det er vanskelig å få unge til å stå på valglister, og til å delta i kommunestyret, råd og utvalg, og at mange unge folkevalgte ikke tar gjenvalg. Vi vet samtidig at yngre har lavere trivsel i rollen som folkevalgt enn hva eldre har.

Planlagt oppstart for nettverket er i 2020, og med en varighet på (minst) to år. Ramme for hvert nettverk er fylket, og deltakerne vil være unge folkevalgte i kommunestyrer og fylkesting i respektive fylke. KS tilbyr alle nye folkevalgte i kommunestyrer og fylkesting KS Folkevalgtprogram - et eget program som går over to dager. Elementer herfra, blant annet det som gjelder roller og ansvar man har som folkevalgt, vil danne grunnlag for innhold i nettverket.

I tillegg til å gjennomføre nettverk utfra noen fastsatte mål og rammer, planlegger KS i etterkant å revidere et KS idehefte fra 2005 «Hvordan sikre rekruttering og hindre frafall blant unge folkevalgte?». Erfaringer som er kommet fram i nettverket skal innarbeides i ideheftet.

KS søker en praksisstudent for å bistå KS i å forberede og utvikle et opplegg for nettverkene. Vi har behov for kunnskap om status for unge folkevalgte etter valget i 2019; representasjon i kommunestyrer og fylkesting og deres roller og posisjoner i respektive utvalg og organer. Vi har også behov for hjelp til å planlegge rammer og innhold for nettverket.

Praksisstudenten vil:

 1. Innhente data om unge folkevalgte i kommunestyrer og fylkesting etter valget i 2019, på nærmere angitte områder
 2. Bistå i å planlegge og utvikle nettverk for unge folkevalgte

Praksisstudentens arbeid skal resultere i nødvendig og tilgjengelig framstilt datagrunnlag, samt en tentativ plan og opplegg for å gjennomføre nettverk for unge folkevalgte i 1 eller 2 fylker over en to-årsperiode.

Utvelgelseskriterier:

 • Vi søker en person som har lyst å jobbe med å utvikle et opplegg for erfaringssamlinger for unge folkevalgte
 • Interesse og kunnskap om kommunal sektor, om kommunestyrers/fylkestings organisering og generelt om folkevalgte i kommune/fylkeskommune
 • Kjennskap til verktøy for både kvantitativ og kvalitativ analyse, og som kan innhente oversikt og informasjon om unge folkevalgte i kommunestyrer og fylkesting
 • Evne til å formidle

Antall praksisplasser "Kartlegging av effekt": 1

Mulige arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er knyttet til avdeling for Lokaldemokrati, europapolitikk og internasjonalt arbeid. Studenten vil kartlegge effekten av KS-prosjektet «Aktiv fritid for barn og unge» og kommunenes behov for et fritidskort.

KS har hatt et nettverk for kommuner og fylkeskommuner som skal sikre at flere barn og unge får tilbud om organiserte fritidsaktiviteter. Totalt deltok 65 kommuner og fylkeskommuner. Nettverket pågikk fra juni 2018 og siste samling var i mars 2019.

Praksisstudenten vil kunne gjennomføre en spørreundersøkelse til deltakerkommunene der de vurderer effektene av arbeidet med å få flere ungdom til å delta i organiserte fritidsaktiviteter og behovet for et fritidskort. Videre vil praksisstudenten få i oppdrag å intervjue 5-6 kommuner som ut fra kartleggingen har lyktes best.

Prosjektet skal resultere i en rapport og en presentasjon i et lunsjseminar med presentasjon av funn og analyser. I tillegg er det aktuelt at studenten skriver artikler om prosjektet og jobber med hvordan resultatene i kommunene kan presenteres på en innovativ og fengende måte.

Utvelgelseskriterier

 • Vi søker en person som har lyst til å fortelle en historie ved hjelp av tallmateriale og intervjuer med kommuneansatte
 • Interesse for kommunal sektor og kunnskap om kommunal virksomhet
 • Kjennskap til verktøy for både kvantitativ og kvalitativ analyse
 • Interesse for god formidling av tall og analyser

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk, integrering, høyere utdanning og forskning. KD har overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 medarbeidere fordelt på 7 avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab.

Ett av regjeringens viktigste prosjekter er å øke kvaliteten i høyere utdanning. Grunnlaget for vår politikk ligger i Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet (Kvalitetsmeldingen) og Meld. St. 4 (2018–2019) Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.   

Norsk høyere utdanning holder jevnt over god kvalitet, og i dagens arbeidsmarked med lav arbeidsledighet får så å si alle med høyere utdanning jobb. Undersøkelser viser også at arbeidsgiverne stort sett er tilfredse med kandidatenes kompetanse. Like fullt må kvaliteten og relevansen i høyere utdanning heves, gitt utviklings- og omstillingsbehovene fremover og de høye ambisjonene vi har på samfunnets og studentenes vegne. Statsråden vil derfor legge frem en stortingsmelding der ambisjonen er å styrke kvaliteten og arbeidsrelevansen i utdanningene gjennom bedre og mer gjensidig samarbeid om samfunnets kunnskapsbehov og studentenes læring. Arbeidet med stortingsmeldingen er i gang, og planen er at den skal legges fram våren 2021.

Antall praksisplasser: 2

Mulige arbeidsoppgaver

 • Bidra i utredninger blant annet om styring av høyere utdanning
 • Skrive taler i forbindelse med presentasjoner av meldingen
 • Bistå i arbeid med å lage workshop med fageksperter om arbeidsrelevans i høyere utdanning

Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper

 • Selvgående og initiativrik
 • Nysgjerrig på forholdet mellom høyere utdanning og politikk
 • God skriftlig formidlingsevne
 • Interesse for organisering og styring av høyere utdanning

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Logo LNULandsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er den unge frivillighetens samarbeidsorgan i Norge. LNU representerer 96 frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner med til sammen over 400 000 medlemmer og over 11 000 lokallag.

Vi jobber med politisk påvirkning i spørsmål om frivillighetspolitikk og barn og unges medvirkning, forvalter over 160 millioner kroner i støtteordninger og tilbyr kurs og kompetanseopplegg til medlemsorganisasjonene. Vi er 20 ansatte og holder til på Frivillighetshuset på Tøyen.

Les mer om LNU

Antall praksisplasser: 1

Mulige arbeidsoppgaver

 • Bidra til å utvikle LNUs medlemsundersøkelse

 • Skrive notat/rapport om LNUs medlemstilbud og utviklingsmuligheter

 • Inngå i kontorets daglige drift

 • Formidlingsarbeid - holde kurs, arbeidsmøter el.l.

Utvelgelseskriterier

 • Interesse for frivillig sektor og barn og unges demokratiske deltakelse
 • Gode ferdigheter i kvantitativ og kvalitativ metode
 • God formuleringsevne, skriftlig og muntlig

 

Ekstra dokumentasjon til søknaden

 •  karakterutskrift

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har som oppgave å

bekjempe diskriminering og være en pådriver i arbeidet for

likestilling og mangfold. LDO har ansvar for å gi utvidet veiledning om

rettigheter og plikter til personer, organisasjoner og virksomheter

blant annet gjennom kurs og foredrag.

Ombudet har også ansvar for å føre tilsyn med Norges etterlevelse av tre FN-konvensjoner: kvinnekonvensjonen, rasediskrimineringskonvensjonen og

konvensjonen for funksjonshemmede. 

LDO har 40 ansatte, og er delt inn i to fagavdelinger; Veiledningsavdelingen og Tilsynsavdelingen, Ombudets stab og HR og driftsavdelingen. Hanne Bjurstrøm er Likestillings- og diskrimineringsombud. Se også http://www.ldo.no.

Antall praksisplasser: 1

Mulige arbeidsoppgaver

 • Bidra til tilsynsrapportering nasjonalt og til FN-komiteer.
 • Rapportskriving, arbeid med arrangementer og fagmøter, foredrags-, hørings- og utredningsarbeid.
 • Gi veiledning til enkeltpersoner og andre som henvender seg til ombudet.
 • Følge opp offentlige myndigheters plikt til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering

For å søke praksisplass hos LDO er det tilstrekkelig for oss at du er motivert, har interesse for feltet eller er nysgjerrig på fagfeltet og ønsker å få innsikt og lære noe nytt.

Manifest tankesmie

Logo Manifest TankesmieManifest tankesmie er hele venstresidens tankesmie. Vi skal sette dagsorden i norsk politikk gjennom et kunnskapsbasert, folkelig opplysningsarbeid. Det betyr at alt som står i våre publikasjoner skal være bunnsolid, samtidig som det formidles på en lettfattelig og engasjerende måte.


 Manifest Tankesmie dokumenterer samfunnsproblemer, analyserer årsaker og lanserer løsninger som fremmer deltakelse, demokrati og rettferdighet. Vi jobber spesielt med tema knyttet til økonomi, arbeidsliv og velferdsstat. Vi er en liten stab med fem ansatte, og deler lokaler med Forlaget Manifest i Oslo sentrum.

Les mer om Manifest

Antall praksisplasser: 1

Mulige arbeidsoppgaver

 • Research/skriving av pamfletter eller rapporter.
 • Annet formidlingsarbeid for eksempel gjennom kronikkskriving, sosiale medier, arrangementer etc.

Utvelgelseskriterier

 • Gjerne organisasjonserfaring eller skriveerfaring
 • Interesse for formidling
 • Kjennskap til Manifest Tankesmies politiske profil 

NHO – Næringspolitisk avdeling

Logo NHONæringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO arbeider for at organisasjonens 25.500 medlemmer får bedre rammevilkår og vi engasjerer oss på en rekke samfunnsområder. Gjennom politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene og konkurransedyktige vilkår. Slik skal NHO sikre grunnlaget for et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.

Les mer om NHO.

Antall praksisplasser: 1-2

Mulige arbeidsoppgaver

I arbeidet med å følge opp Næringslivets perspektivmelding som ble lansert sommeren 2018 er næringspolitikken sentral. Meldingen finnes her: https://www.nho.no/publikasjoner/p/naringslivets-perspektivmelding/

 
Offentlig sektor og næringslivet

Bedriftene trenger en god og effektiv offentlig sektor. Hvordan kan stat og kommune utvide samarbeidet med næringslivet og bedre legge til rette for innovasjon og næringsutvikling? Hvordan bør offentlig sektor organiseres for å sikre effektiv ressursbruk, når oppgavene blir større? Mulige temaer er: Offentlig-privat samarbeid, kommunesammenslåing, forenkling, offentlige innkjøp, videreutvikling av offentlige tilsyn, samferdsel, osv.

Energi og klima

Veien mot lavutslippssamfunnet vil skape en konkurransesituasjon for norsk næringsliv der klima og bærekraft vektlegges mer. Hvordan kan politiske rammevilkår best legges til rette for utvikling av nye forretningsmuligheter og hvordan mester vi selve endringstakten i et grønt skifte som går stadig raskere. Mulige temaer er: Norge som ressursnasjon og våre naturgitte fortrinn, forholdet til Europa, klimasamarbeid med EU, politikk for grønt skifte i transportsektoren, osv.

Utvelgelseskriterier

 • Du er interessert i næringslivsspørsmål
 • Du engasjeres av temaer i skjæringspunktet mellom offentlig sektor og næringslivet
 • Du er analytisk og trives med å samarbeide
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) er et uavhengig samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt, organisert som en non-profit stiftelse. 

NIFUs forskning omfatter hele det kunnskapspolitiske området – fra grunnopplæring, via høyere utdanning til forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i arbeidslivet.

Vi har nasjonalt ansvar for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede norske FoU- og innovasjonssystemet.

NIFUs kjernekompetanse er forskning, utredning, statistikkproduksjon og indikatorutvikling på våre fagområder. Instituttet tilbyr handlings- og beslutningsorientert forskning og kunnskap til oppdragsgivere i offentlig og privat sektor, nasjonalt og internasjonalt.

Antall praksisplasser: 1 

Mulige arbeidsoppgaver

Administrasjon og kommunikasjon

 • Bidra med å arrangere arrangementer og seminarer
 • Bidra med beid på nettsider og andre medier.
 • Bruke sosiale medier for å profilere NIFUs forskning og arrangementer.

Forskning og analyse

 • Forskningsadministrativ bistand i tilknytning til gjennomføring av prosjekter.
 • Delta i akkvisisjonsprosesser / skriving av prosjektsøknader.
 • Avgrensede forskningsfaglige oppgaver under veiledning.
 • Delta i prosjektmøter, avdelingsmøter, faglige forum mv.
 • Bidra til utarbeiding og utsending av spørreskjema (som regel ved hjelp av SurveyXact)
 • Delta i innhenting av data, samt registrering og analyse av disse (bl.a. ved hjelp av Nvivo, SPSS, Stata m.fl.)

Utvelgelseskriterier

 • Interesse for NIFUs forskningsområder
 • Analytiske evner
 • Personlig egnethet
 • Beherske programvare for statistikk og/eller surveys
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne.

NOKUT

 

Logo NOKUT

NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, er et faglig uavhengig forvaltningsorgan som jobber med norsk og utenlandsk høyere utdanning og fagskoleutdanning. NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning og fagskoleutdanning ved å:

•         føre tilsyn med, informere om og bidra til å utvikle kvaliteten på norske utdanninger og institusjoner

•         godkjenne og informere om utenlandsk utdanning og informere om mulighetene for godkjenning av utenlandsk kompetanse i Norge

NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning samt godkjent utenlandsk utdanning. NOKUT har ca. 150 ansatte og holder til i Drammensveien 288 på Lysaker. Se www.nokut.no for mer informasjon.

 

Antall praksisplasser: 2

 

Vi søker nå to praksisstudenter som vil ta del i NOKUTs arbeid med å sikre og bidra til utvikling av kvaliteten i norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig opplæring (fagskole). Dette arbeidet ligger i to avdelinger: Avdeling for evaluering og analyse og Avdeling for regelverk og tilsyn.

Avdeling for evaluering og analyse jobber med å frambringe og sammenstille kunnskap i form av utredninger, evalueringer og analyser som kan stimulere institusjonenes og myndighetenes arbeid med å øke utdanningskvaliteten. Andre ansvarsområder er blant annet den årlige nasjonale studentundersøkelsen (Studiebarometeret.no) og nasjonale deleksamener i høyere utdanning.

Avdeling for regelverk og tilsyn har ansvar for å forvalte og videreutvikle regelverket på universitets- og høyskolesektoren. Ansvaret omfatter også tilsyn med utdanningskvaliteten ved norske universiteter, høyskoler og fagskoler. Dette innebærer blant annet økonomisk tilsyn, akkreditering av og tilsyn med studietilbud og institusjoner, og tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid. Avdelingen søker å kunnskapsbasere alt sitt utviklingsarbeid og alle sine prosesser.

De to studentene vil formelt tilhøre hver sin avdeling, men arbeidet vil i stor grad bli gjennomført på tvers, slik at det blir et tett samarbeid mellom de to studentene.

 

Arbeidsoppgaver:

Mulige arbeidsoppgaver vil kunne være:

 • Innhenting av data gjennom både kvalitative og kvantitative metoder
 • Lage sammenstillinger og oppsummeringer
 • Gi innspill til innhold og utforming av rapporter, veiledningsmateriale, regelverk mv.
 • Bidra i utredninger knyttet til avdelingenes ansvarsområder
 • Kvalitetssikring av skriftlig materiale og presentasjoner
 • Forberedelse og gjennomføring av interne og eksterne møter eller seminarer
 • Samarbeid og kommunikasjon med Kunnskapsdepartementet, institusjoner, andre forvaltningsorganer og andre aktører i sektoren

Arbeidsoppgavene vil i stor grad kunne tilpasses studentenes kompetanse og interesse.

 

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter deg som:

 • Er mastergradsstudent
 • Har god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Har gode analytiske evner
 • Har gode samarbeidsevner

Det er også en fordel om du har:

 • Interesse for kunnskapssektoren
 • Erfaring med verv eller annen relevant arbeidserfaring

Eventuell ekstra dokumentasjon til søknaden:

 • CV og karakterutskrift

Spekter

Logo Spekter

Arbeidsgiverforeningen Spekter ble etablert i 1993. Vi er i dag en av Norges ledende arbeidsgiverforeninger for private og offentlige eide virksomheter som til sammen har over 220.000 ansatte.

Våre medlemmer er virksomheter som bærer et utpreget samfunnsoppdrag, eller som gjennom sin forretningsdrift og sine leveranser bidrar til at andre løser sitt samfunnsoppdrag. Vi er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. Vi skaper skreddersømløsninger. Våre tariffavtaler og arbeidsgiverposisjoner bygges opp rundt den enkelte virksomhets utfordringer og mulighetsrom. Vi er en ubyråkratisk og høyt kvalifisert organisasjon. Dette gjør oss kjappe på foten, slik at vi raskt kan agere og bistå våre medlemmer. Vi vet at høy grad av tilgjengelighet verdsettes og styrker medlemstilhørigheten.

Les mer om oss på www.spekter.no

Antall praksisplasser: 2

Mulige arbeidsoppgaver

 • Inngå i den daglige driften
 • Delta i produksjon av notater og presentasjoner
 • Finne og analysere fakta
 • Bidra på gjennomføring av ulike arrangementer
 • Bidra inn i formidlingsarbeid som kronikkskriving, hjemmeside osv.
 • Det kan være aktuelt å gi praksisstudenter egne prosjekter som de har ansvaret for. Dette avhenger av timing, omfang og kompleksitet av pågående oppgaver og prosjekter. Aktuell deltakelse kan være selvstendig prosjektansvar eller velge at de deltar i prosjekter med research, delansvar o.l.
 • Andre utrednings- og analyseoppgaver knyttet til Spekters politiske arbeid. Aktuelle problemstillinger;
  • Hvordan tariffavtaler, partsrelasjonen og det organiserte arbeidslivet bør videreutvikles for å fungere byggende og offensivt i forhold til de store endringer som skjer, og derved understøtte virksomhetenes nødvendige omstilling, produktivitetsvekst og verdiskapning,
  • Hvordan det organiserte arbeidslivet vil være attraktivt for nyetablerte virksomheter og nye generasjoner av arbeidstakere i årene framover.

Det vil være fint om det angis om man har spesielle interesseområder innenfor Spekters arbeidsfelt.

Utvelgelseskriterier

 • Interesse for å lære mer partssamarbeid og den norske modellen
 • Interesse og engasjement for fornyelse av offentlig sektor
 • Analytiske evner
 • God fremstillingsevne
 • Beherske de vanligste windowsprogrammer (outlook, word, powerpoint, excel)

Ekstra dokumentasjon til søknaden

 • Karakterutskrift fra bachelorstudiet
 • Eventuelle attester fra øvrige arbeidsforhold

SoCentral

Logo SoCentral

For å løse klimautfordringene må vi jobbe sammen og på nye måter. SoCentral jobber sammen med kommuner, statlige aktører, entreprenører og private virksomheter som vil utvikle nye løsninger på komplekse utfordringer, og skape et mer bærekraftig og inkluderende samfunn. Vi jobber for tiden med blant andre Bydel Grorud, Bydel Grünerløkka, Trondheim kommune, KS, Norsk Landbrukssamvirke og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Vi er et ideelt selskap med 11 ansatte som har bakgrunn fra statsvitenskap, psykologi, samfunnsvitenskap, økonomi og tekniske fag. Vi holder til på Sentralen, Oslos viktigste arena for kulturproduksjon og samfunnsinnovasjon. For å finne ut litt mer om hvordan vi tenker som selskap kan du gjerne sjekke ut den åpne personalhåndboken vår.

Antall praksisplasser: 1-3

Mulige arbeidsoppgaver

Statsvitere har viktig fagkunnskap og metodisk tilnærming for å løse de viktige utfordringene i samfunnet. Studentpraktikantene vil jobbe sammen i team, og kobles tett på SoCentrals prosjekter. SoCentral driver også en inkubator på Sentralen for offentlige innovasjonsprosjekter, sosiale og grønne entreprenører, og frivillige organisasjoner. Å være en del av dette miljøer er en mulighet til å bygge nettverk, og utforske ulike måter å bruke statsvitenskap som fag på.

Tidligere praksisstudenter fra STV4141 har for eksempel:

 • utviklet et kunnskapsgrunnlag for måling av samfunnseffekt på inkluderingsfeltet i Oslo
 • skrevet en rapport om demokratiske utfordringer knyttet til samskaping og Kommune 3.0
 • skrevet og fått publisert kronikker
 • fått opplæring i møtedesign- og ledelse

Mulige arbeidsoppgaver:

 • konsept- og prosjektutvikling
 • utredning, analyse og rapportskriving
 • kronikkskriving og kommunikasjonsarbeid
 • planlegge og delta på arrangementer og workshops

Utvalgskriterier

 • gode samarbeidsevner
 • nysgjerrighet

Ekstra dokumentasjon til søknaden

Send oss en søknad på ½ side hvor du forteller oss hvorfor du er nysgjerrig på et praktikantopphold hos SoCentral, og hvilke samfunnsutfordringer som engasjerer deg. Legg gjerne ved karakterutskrifter og 1-2 attester. Vi oppfordrer også til deltakelse på Karrieresenterets CV- og søknadskurs, og vil legge vekt på en god søknad. Vi gjennomfører et case-intervju med aktuelle kandidater i januar, og tilbyr plass til 2-3 studenter.

Stortinget

Logo Stortinget

Stortingets administrasjon er organisert i syv avdelinger og 29 seksjoner. Stortingets direktør leder den administrative virksomheten og er sekretær for Stortingets presidentskap. I alt består Stortingets administrasjon av cirka 450 ansatte.

Praksisplassen vil høre til Ledelsessekretariatet, men arbeidsoppgaver og/eller hospitering hos andre avdelinger og seksjoner i administrasjonen vil også være aktuelt.

Ledelsessekretariatet står for den faglige og praktiske støtte for presidentskapet og direktøren i deres virke som Stortingets øverste formelle organ og administrativ ledelse. Sekretariatet har blant annet ansvar for taleskriving, koordinering av henvendelser til presidentskapet og direktøren, forberedelse og oppfølging av presidentskapets møte og direktørens ledermøte samt forberedelse av arrangementer, besøk, reiser og foredrag for direktør og presidentskap.

Antall praksisplasser: 1

Mulige arbeidsoppgaver

 • Taler, budskapsutvikling, research.
 • Presidentskapet (faglige og praktiske oppgaver etter behov)
 • Arrangementer (bistand til planlegging og gjennomføring)
 • Presentasjoner (bistand til utarbeidelse av presentasjoner om Stortingets virksomhet)
 • Arkivering
 • Eksterne henvendelser

Utvelgelseskriterier

 • Interesse for Stortinget og politiske prosesser
 • Gode akademiske resultater
 • Personlig egnethet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Ekstra dokumentasjon til søknaden

 • Karakterutskrift
 • Attester

Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju

Utenriksdepartementet - Seksjon for analysestøtte og kunnskapsforvaltning

Logo UtenriksdepartmentetUtenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Seksjon for Analysestøtte og kunnskapsforvaltning har som oppgave å sikre at tjenesten enkelt og hurtig har tilgang til korrekt informasjon for å kunne forstå, forutse og reagere; Sørge for at alle i tjenesten kan lage, finne og dele relevant informasjon på en enkel, sikker og effektiv måte; Styrke tjenestens analytiske kapasitet og evne til å skaffe og prosessere informasjon; Sikre en helhetlig koordinering av digitaliseringsprosjekter og styrke tjenestens kunnskap om, og kompetanse innen, digitalisering, ny teknologi og nye arbeidsmetoder. I et pågående prosjekt hvor vi ser på hvordan produksjon av forskjellige tekster blir bestilt internt i departementet er det mulighet for en praksisplass

Antall praksisplasser: 1

Mulige arbeidsoppgaver

 • Analysere arbeidsflyter av bestillinger i departementet.
 • Beskrive avhengigheter i bestillinger og deres godkjenningsprosesser.
 • Utforske hvilke parametere i en bestilling som vil være av interesse for styring i departementet.
 • Sammen med resten av prosjektgruppen kartlegge områder hvor automatiserte løsninger og maskinlæring vil gi rasjonalisering og gevinster innen effektivisering i bestillingsprosessen.
 • Kunne bidra i andre prosjekter som referent
 • Evaluere kvaliteten på resultater som kommer fra maskinlæringsalgoritmer for tekstanalyse. 

Utvelgelseskriterier

 • Interesse og engasjement for utenrikspolitikk
 • Gode akademiske resultater
 • Analytiske evner
 • Erfaring og kompetanse med kvantitative og kvalitative metoder
 • Personlig egnethet

Ekstra dokumentasjon til søknaden

 • Karakterutskrift

Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju. 

Valgdirektoratet

Logo valgdirektoratetValgdirektoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og har delegert ansvar for de statlige støtteoppgavene som tilbys kommuner og fylkeskommuner i den praktiske gjennomføringen av valg. Valgdirektoratet har som oppgave å sikre en korrekt og sikker valggjennomføring med tillit i befolkningen, sikre at velgerne har nødvendig informasjon om valg og at det er god tilgjengelighet ved valg. Valgdirektoratet er lokalisert i Tønsberg, og består av 30 ansatte med bakgrunn fra både IT-tekniske fag og samfunnsfag. Et lite, dynamisk og kompetansetungt miljø medfører en bred involvering i direktoratets oppgaveportefølje på tvers av fagområder og avdelinger, og mulighetene for å oppleve ulike problemstillinger tilhørende ulike fagområder er derfor mange.

Arbeidssted vil være i våre lokaler i Tønsberg.

Les mer om Valgdirektoratet her.

Antall praksisplasser: 2

Mulige arbeidsoppgaver

 •  Bistå i arbeid med kvartalsrapportering
 •  Bistå i arbeidet med å planlegge direktoratets tjenester innenfor kompetanseområdet:
 •  Opplæring av kommuner og fylkeskommuner
 •  Brukerstøtte til kommuner og fylkeskommuner
 •  Nettstedet rettet mot kommuner og fylkeskommuner
 •  Bistå i arbeid på tilgjengelighet ved valg
 •  Tilrettelegging i utarbeidelse til veiledere
 •  Arrangere møter mellom relevante interesseorganisasjoner (administrere invitasjon osv.)
 •  Bistå i arbeid med artikler tilpasset velgere på direktoratets (via redaksjonsgruppen)
 •  Brukertesting av direktoratets systemer og nettsteder
 •  Bistå i planlegging av direktoratets brukerstøtte, rekrutering av stillinger til denne med mer
 •  Bistå i eventuelle oppdrag i tildelingsbrev
 • Øvrige arbeidsoppgaver som tilfaller direktoratet må påregnes

Utvelgelseskriterier

 •  God IT-forståelse
 • Svært gode skriftlige ferdigheter
 • Gode analytiske evner
 •  Raskt tilegne seg ny kunnskap
 • Personlig egnethet tillegges vekt

Det legges vekt på relevant faglig bakgrunn, samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk. Det forutsettes god kjennskap til bruk av IKT-verktøy. Søkere bør ha en sterk interesse for valg og demokrati, god forståelse for norsk forvaltningsstruktur, politikk og samfunnsliv, og være fleksibel, ansvarsbevisst og ha gode samarbeidsevner. Karakterutskrift skal vedlegges. Studentene står fritt til å vedlegge ev. annen dokumentasjon som de selv vurderer som relevant informasjon for arbeidsgiver. Det vil bli tillagt større vekt på studentenes redegjørelse for interesser og motivasjon i søknaden, enn ensidig fokus på karakterer.   

Åpenhet

Åpenhet et et lite GovTech som jobber for å gjøre internasjonale data om godt styresett bedre tilgjengelige for beslutningstakere. Vi jobber sammen med internasjonale organisasjoner, regjeringer og NGOs.  Vi skal være gode på data håndtering, visualisering og digital storytelling innenfor styring. 

Åpenhet er en del av Funfact AS som er en norsk privat forskningsorganisasjon. Vi holder til på SoCentral i Øvre slottsgate 3 i Oslo og på LibertyLab i 9 Rue dÁlexandrie i Paris. 

Antall praksisplasser: 1

Mulige arbeidsoppgaver

Praktikanten vil på lik linje med andre medarbeidere bidra til analyse, prosjektutvikling og møtevirksomhet. 

Utvelgelseskriterier

Faglige kvalifikasjoner basert på informasjon fra skriftlig søknad og vedlagt cv samt personlig interesse og egnethet basert på intervju.  

Publisert 24. nov. 2016 09:14 - Sist endret 10. des. 2019 11:08