Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir innsikt i utviklingen av politikkområdet «likestilling» fra 1970-tallet til i dag. Det sammenligner politikkutvikling i Norge med andre nordiske land, og vektlegger internasjonalt samarbeid og internasjonale føringer gjennom FN- og EU-systemet.

Emnet gir oversikt over det nasjonale og internasjonale diskrimineringsvernet og håndhevingen av likestillings- og diskrimineringslovgivning.

Emnet presenterer teori om normdiffusjon, statsfeminisme og interseksjonalitet, og empiriske studier av flerdimensjonal likestillingspolitikk med vekt på kjønn og etnisitet.

Det drøfter spredning av likestillingspolitikk, og styringsprinsipper og virkemidler i likestillingspolitikken.

Hva lærer du?

Dette emnet gir deg et faglig grunnlag for å forstå og analysere utvikling av likestillingspolitikk. Det er lett å bli nærsynt når temaet er likestillingspolitikk, og debatten i Norge handler ofte om det nasjonale eierskapet til likestillingsverdier.

Samtidig er analyser av likestillingspolitikk et internasjonalt fagfelt i sterk vekst. I dette emnet får du innsikt i sentrale statsvitenskapelige bidrag til denne fagtradisjonen, der vi samtidig trekker linjene mellom norsk og internasjonal utvikling av likestillingspolitikk. Slik får du også solide kunnskaper om de viktigste temaene i internasjonal likestillingsdebatt.

Kunnskaper

Du skal:

 • få oversikt over sentrale begreper og perspektiver i studier av likestillingspolitikk
 • kjenne til hovedstrategier for utvikling av likestillingspolitikk, nasjonalt og internasjonalt
 • få kunnskap om institusjonsbygging for likestilling på europeisk (EU) nivå
 • få en grunnleggende innføring i det menneskerettslige diskrimineringsvernet, FN-konvensjoner om anti-diskriminering, og utviklingslinjer i norsk lovgivning og håndhevingspraksis
 • få innsikt i ulike likestillingspolitiske strategier og virkemidler i de nordiske landene

Ferdigheter

Du skal

 • kunne redegjøre for deskriptive og kritiske begreper i studier av likestillingspolitikk
 • forstå hovedlinjene i utviklingen av norsk likestillingspolitikk
 • lære hvordan du kan analysere likestillingspolitikk som institusjonelle praksiser
 • få kompetanse til å drøfte sammenhenger mellom rett og politikk på likestillingsfeltet
 • kunne vurdere hvordan likestillingshensyn blir integrert i ulike politikk- og forvaltningsfelt

Generell kompetanse

Du kan

 • gi faglig funderte bidrag til diskusjoner om institusjonsbygging og internasjonalisering av verdipolitikk

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Søk om adgang til emnet hvis du er tatt opp til et annet masterprogram.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad i statsvitenskap eller lignende.

Undervisning

Forelesninger og seminar.

Undervisningen er inndelt i åtte forelesninger og ett seminar der studentene presenterer egne opplegg, samt ett besøk hos Likestillings- og diskrimineringsombudet, med temapresentasjoner fra ansatte hos ombudet.

Undervisningen foregår intensivt i en periode på 5. uker, med eksamen i den 6. uken.

Eksamen

Hjemmeoppgave og skoleeksamen.

Studentene vurderes ut fra en hjemmeoppgave (som utgjør 3500-5000 ord) og en skoleeksamen på 3 timer. Ved vurdering gis skoleeksamen større vekt enn hjemmeoppgaven, men den teller aldri mer enn 60 prosent av karakteren. For å bestå emnet, må hjemme- og skoleeksamen være bestått i samme semester som undervisningen gis. Det gis én samlet bokstavkarakter.

Retningslinjer for innlevering av hjemmeoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Søknad om engelsk oppgavetekst sendes til instituttet senest to uker før skoleeksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse for karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Tilbys uregelmessig

Eksamen

Tilbys uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk