STV4815V – Etatsstyring mellom politikk og forvaltning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studiet er et samlingsbasert videreutdanningstilbud på masternivå for deg som jobber med etatsstyring, det vil si departementenes styring av underliggende virksomheter. 

Emnet er ment både for deg som jobber i et departement og for deg som jobber i direktorat eller annet underliggende statlig forvaltningsorgan.

Studiet går over to semestre.

Hva lærer du?

Studiet vil gi deg et utvidet perspektiv på rollen etatsstyring spiller i det politisk- administrative systemet, særlig i Norge, men også i andre land. Du får styrket din evne til analyse, gjennomføring og forbedring av etatsstyring i egen arbeidshverdag.

Emnet dekker styring fra konstituerende, strategisk og operativt perspektiv, og baseres på:

 • relevant forskningslitteratur
 • forelesninger fra ledende forskere fra flere fagretninger og ulike land
 • forelesninger fra praktikere i sentralforvaltningen
 • seminarer der litteratur og forelesninger diskuteres opp mot deltakernes egne praktiske erfaringer, utfordringer og handlingsalternativer

Oversikter for høsten 2017 og våren 2018:

Bedre ledelse og styring i staten

Studiet er et faglig og økonomisk samarbeidsprosjekt mellom UiO og Finansdepartementet, og inngår som et element i regjeringens program for Bedre ledelse og styring i staten.

Deltagelse på emnet vil være del av ditt departement eller din virksomhets oppfølging av «bedre styring og resultatorientering», som er ett av programmets tiltaksområder.

Innholdet i emnet er utviklet i samråd med med en referansegruppe bestående av Marianne Andreassen, direktør i Lånekassen; Eivind Dale, departementsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet; Svein Gjedrem, tidligere Finansråd; Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet; og ekspedisjonssjef Amund Noss; avdelingsdirektør Astri Tverstøl og avdelingsdirektør Knut Klepsvik, alle i Finansdepartementet.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er på masternivå. Du må dokumentere universitets- eller høyskoleutdanning tilsvarende bachelorgrad/cand.mag og minimum to års relevant yrkeserfaring.

Påmelding

Søknadsskjema fylles ut innen 19. mai 2017.

Du skal laste opp CV, samt en bekreftelse fra arbeidsgiver på at arbeidsgiver dekker studieavgift, at du får avsatt nødvendig tid til gjennomføring av studiet og at du har minimum to år med relevant arbeidserfaring.

Dersom du får tilbud om opptak får du tilsendt et skjema for endelig påmelding.

Studieavgift

Studieavgift på kr. 25.000,-.

Denne dekker alle kostnader til emnet bortsett fra kjøp av pensumlitteratur. Avgiften kan betales i to avdrag, et i 2017 og et i 2018.

Begrenset antall plasser

Deltakere er begrenset til 20 personer.

Ved overtegning vil utvelgelsen av deltakere hensynta relevans i arbeidserfaring, balanse mellom departementer og forvaltningsorganer og mellom sektorer. Det vil prioriteres å få med deltakere fra departement og underliggende virksomhet på samme saksområde.

Søkere risikerer altså å ikke få opptak til emnet selv om de er kvalifiserte. Institutt for statsvitenskap forbeholder seg retten til å velge ut deltakere.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad/cand.mag og minimum to års relevant yrkeserfaring.

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert. Det forventes at deltagerne deltar på fulltid på alle samlingene (med unntak av fjerde samling, som er frivillig) og at de har lest det oppsatte pensum til hver samling. Alle innleveringer underveis i studiet er obligatoriske.

Hver samling varer i utgangspunktet fra klokken 9.00 til 15.45, og finner sted på Blindern, Universitetet i Oslo.

Plan for samlinger og forelesninger 2017-18 (pdf) (per 14. mars 2018)

Samlinger høsten 2017 og våren 2018

Se timeplanen for oversikt over tid og sted.

1. 12.-13. oktober 2017 Konstituerende styring
2. 15.-17. november 2017 Strategisk styring, analytiske perspektiver
3. 7.-9. februar 2018 Operativ styring
4. 14. mars 2018 Skisseseminar (frivillig)
5. 12.-13. april 2018 Avslutning med workshop

Pensum

Pensumliste høsten 2017 og våren 2018 (pdf) (per 2. Februar 2018)

Pensum er på om lag 1.200 sider, fordelt på bøker, et kompendium og artikler. Artikler har du som student ved UiO gratis tilgang til gjennom universitetets databaser.

Bøker og kompendiet kan kjøpes hos Akademika bokhandel på Blindern. Bekreftelse på opptak må fremvises ved kjøp av kompendiet (e-posten fra Institutt for statsvitenskap er tilstrekkelig).

Online pensum:

Eksamen

Hjemmeoppgave og muntlig presentasjon.

Hjemmeoppgaven:

 • skal ha et omfang er på 4000-5000 ord (ca 15-20 sider).
 • kan skrives som par dersom man er tilknyttet, eller er fra, samme departement og/eller virksomhet.
 • skal ha et tema som skal være beskrivelse, analyse og vurdering av etatsstyringen på eget saks-/politikkområde.
 • har innleveringsfrist 18. mai 2018
 • har sensurfall: 8. juni 2018

Den muntlige presentasjonen:

 • skal være av utkastet til hjemmeoppgaven.
 • skal holdes i forbindelse med siste samling.

De kursansvarlige vil tilby veiledning tilknyttet utarbeidelse av oppgaven.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2017 og vår 2018

Eksamen

Innlevering: 18. mai 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

19. mai 2017

Studieavgift

Kr. 25.000,-