Sensorveiledning for masteroppgaver

Sensorene bruker følgende sjekkliste når de sensurerer masteroppgaver. Listen er ikke uttømmende og brukes veiledende.

 1. Er det en faglig sett vanskelig eller lett oppgave studenten har satt seg fore å behandle? (Spørsmålet vurderes med hensyn til antall studiepoeng på masteroppgavearbeidet)
 2. Har studenten vist evne til å avgrense temaet, slik at det blir håndterbart innenfor rammene som gjelder for den aktuelle typen oppgave, og er det formulert en klar og presis problemstilling?
 3. Har studenten oversikt over tidligere forskning på området, og vist evne til å forankre problemstillingen i denne?
 4. Har studenten vist evne til selvstendighet (og originalitet) ved valg av problemstilling og/eller gjennomføring av analysen?
 5. I hvilken grad er det valgt et egnet forskningsdesign ─ og er det begrunnet på en overbevisende måte innenfor den ramme som oppgaven setter?
 6. I hvilken grad er metoden(e) som er valgt velegnede ─ og er de metodiske valgene begrunnet på en overbevisende måte innenfor den rammen som oppgaven setter?
 7. Hvilken innsats har studenten lagt ned i innsamling og/eller tilrettelegging av materialet som benyttes i analysen?
 8. Har studenten vist evne til å bygge opp og gjennomføre analysen på en klar, systematisk og effektiv måte, med relevante og stringente resonnementer? I hvilken grad har studenten sørget for å underbygge eller belegge påstander som fremsettes?
 9. I hvilken grad er resultatene av analysen holdbare? Er det etablert funn eller konklusjoner som forskersamfunnet kan ha tillit til?
 10. Har studenten vist evne til å skrive klart, svare på problemstillingen som er satt opp og argumentere saklig (benytte en akademisk form)?
 11. I hvilken grad er bruken av referanser i forbindelse med sitater og kilder korrekt, herunder en fullstendig og riktig ført litteraturliste? (Dette gjelder alle typer masteroppgaver. Toleransen for slurv eller småfeil er særlig liten når det gjelder oppgaver som er levert på overtid.)
Publisert 21. apr. 2016 12:56 - Sist endret 14. jan. 2019 16:22