Utsatt frist og innlevering etter normert tid 

Studenter som blir syke eller har lenger forsinkelser utenfor studentens kontroll kan få utsatt innleveringsfrist innenfor samme semester. Det er ikke mulig å få lenger enn 4 uker utsettelse. 

Studenter, som ikke har gyldig grunn, vil ikke få utsatt innleveringsfrist innenfor samme semester, men kan levere oppgaven til ordinær innleveringsfrist senere semester. 

Ordinære frister finner du på emnesiden.

1. Utsatt frist inneværende semester

Utsatt innleveringsfrist betyr at du får utsatt innleveringsfristen innenfor samme semester. 

Dersom du på grunn av sykdom har behov for å utsette innleveringen til senere semester kan det være aktuelt for deg å søke om redusert progresjon eller permisjon.

Ta gjerne kontakt med studiekonsulent dersom du har behov for veiledning og informasjon.

Følgende er ikke gyldig grunn for utsatt innleveringsfrist

 • Kortere tids sykdom (1 uke) mer enn en måned før innleveringsfristen
 • Tillitsverv og (relevant) arbeid ved siden av oppgaveskrivingen
 • Mindre uforutsette problemer i forbindelse med feltarbeid, intervjuer, arkivstudier og lignende gir normalt ikke utsettelse. Lenger forsinkelser (over 2 uker) i kritiske faser av prosjektet kan gi grunnlag for utsettelse. 
 • Har en valgt å skrive om et tema der instituttet ikke selv har veiledningskompetanse, gir det ikke grunnlag for utsatt innleveringsfrist dersom det har tatt lengre tid enn normalt å finne veileder.
 • Sykdom eller forsinkelser i foregående semester gir normalt ikke rett til utsettelse.

Utsatt innleveringsfrist

 • Utsatt innleveringsfrist gis kun i helt spesielle tilfeller 
 • Studenter, som har vært på utveksling gjennom en UiO-avtale ved et universitet med en annen inndeling av studieåret, og som har blitt forsinket på grunn av det, kan søke om utsettelse.
 • Du har i utgangspunkt ikke krav på veiledning etter at den ordinære innleveringsfristen er passert.
 • Maksimal utsatt innleveringsfrist er normalt 4 uker etter ordinær innleveringsfrist. 
 • Ved sykdom mer enn 2 måneder før fristen vil du ikke få dag-for-dag utsettelse.
 • Det vil normalt ikke gis utsatt frist på en allerede utsatt frist.
 • Du må ha gyldig studierett for å rett til utsatt innleveringsfrist. 

Hvordan får jeg innvilget utsatt innleveringsfrist?

Du søker om utsatt frist ved å fylle inn og laste opp dokumentasjon i søknadsskjemaet du finner her.

Vi ber om at du tar kontakt med studiekonsulent (post@stv.uio.no) for informasjon og veiledning.

2. Utsette innlevering til senere semester 

Studenter som ikke fullfører oppgaven på normert tid kan uten dokumentasjon utsette innlevering av oppgaven.

 • Du har normalt ikke krav på veiledning etter normert løp. Les mer om veiledning
 • Du bør trekke vurderingsmeldingen din i emnet.
 • Du må lese "Jeg har utsatt innleveringen fra tidligere semester, og skal levere masteroppgaven dette semesteret"
 • Du må sette deg inn regler for hvordan du beholder studieretten. Studieretten blir normalt trukket etter 3 år. 

3. Jeg har utsatt innleveringen fra tidligere semester, og skal levere masteroppgaven dette semesteret

Informasjon om innleveringsfrist finner du på emnesiden. Masteroppgaven skal du levere i Inspera og i Duo (Studentweb). Innleveringsmapper åpner normalt 13 dager før innleveringsfristen.

For å få levert oppgaven må du

 • Ta kontakt med Institutt for statsvitenskap minst 1 uke før frist for semesterregistering (1.september høstsemesteret /1.februar vårsemesteret) for å gi beskjed om du ønsker å levere.
 • Betale semesteravgift og semesterregistrere deg i det semesteret du skal levere innen frist (1.september høstsemesteret /1.februar vårsemesteret).
 • Bli oppmeldt i STV4990 – Masteroppgave i statsvitenskapSTV4992 – Masteroppgave i statsvitenskap av administrasjonen.
 • Melde fra til institutt for statsvitenskap om at du skal levere minst 1 mnd før innleveringsfrist.

Ekstra informasjon til deg som ikke lenger har studierett

 • Du kan søke om å få gjenopprettet studierett for å få levert masteroppgave og ferdigstille grad. Innvilget søknad forutsetter at du har fullført alle andre emner som inngår i grad.
 • Du vil få gjenopprettet studierett ett semester, og du har ikke anledning til å ta andre emner på programmet eller forbedre karakterer som inngår i grad. 
 •  Søknad skal inneholde
  • Beskrivelse av oppgave:
   • Tema og problemstilling
   • Kort om forskningsdesign og metode
   • Informasjon om hvilke data eller kildemateriale masteroppgaven skal bygge på
  • Kort beskrivelse av status for masteroppgaven 
  • Fremdriftsplan
  • Plan for håndtering av data dersom du behandler gule eller røde data
  • Motivasjon for å ferdigstille og levere masteroppgave  
 • Søknaden sender du til post@stv.uio.no minst 1 uke før frist for semesterregistering (1.september i høstsemesteret /1.februar i vårsemesteret).
Publisert 27. jan. 2021 13:16 - Sist endret 12. aug. 2022 10:25