Dette emnet er nedlagt

STV9020C – Intervju- og surveyundersøkelser

Kort om emnet

Sentrale temaer som behandles er utvelging av enheter (respondenter/intervjupersoner), utforming av spørreskjema og intervjuguide, intervjuetikk- og forskerollen, bruk av eksisterende surveydata, samt databehandling- og analyse av intervjuer. Emnet omhandler bruk av survey og intervjuer i både casestudier og komparative undersøkelser. Intervjudelen av kurset legger særlig vekt på semi-strukturerte intervjuer på elitenivå i politikk, byråkrati og samfunnsliv.

Emnet er praktisk orientert: det gir opplæring i survey og intervjuer som metoderedskap, med vektlegging av konkrete eksempler fra statsvitenskapelig forskning og gjennom oppgaveløsning underveis.

Emnet vil være spesielt nyttig for dem som ønsker å benytte eksisterende survey- og intervjudata eller selve samle inn data via spørreskjema eller intervjuer i forbindelse med masteroppgaven.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal:

 • tilegne deg ytterligere kunnskap om utvelging av enheter til deltakelse i survey- og intervjuundersøkelser.
 • få innsikt i hvordan man formulerer både åpne og lukkede spørsmål i undersøkelser av kunnskap, holdninger, oppfatninger og atferd på en faglig forsvarlig måte.
 • lære om mulige metodiske utfordringer ved og effekter av ulike måter å formulere spørsmål på.
 • tilegne deg mer kunnskap om de særskilte muligheter og utfordringer som knytter seg til komparative intervju- og surveyundersøkelser.
 • få bedre forståelse for intervjuetikk og økt refleksjonsnivå hva gjelder forskerrollen.
 • lære om behandling og -analyse av kvalitative intervjudata.

Ferdigheter

Du skal:

 • kunne vurdere den faglige kvaliteten på eksisterende survey- og intervjuundersøkelser.
 • evne å ta begrunnede valg av prinsipp for egen utvelging av enheter til deltakelse i survey- eller intervjuundersøkelser.
 • lære hvordan du skal gå fram når du skal lage spørreskjemaer og intervjuguider selv.
 • bli bedre rustet til å behandle og analysere særlig kvalitative intervjudata.
 • få praktisk erfaring som kan komme til nytte i ulike faser av arbeidet med doktoravhandlingen og i andre forskningsprosjekter.

Generell kompetanse

Du får:

 • trening i å kombinere teoretisk kunnskap med praktisk trening i det metodiske håndverket.
 • utviklet evnen til å vurdere forskningsmateriale basert på spørreskjemaundersøkelser og intervjuer kritisk.
 • generell innsikt i survey- og intervjuundersøkelser som kommer til nytte både i studiene og i arbeidslivet etterpå.

Opptak og adgangsregulering

Kurset er et kombinert master- og ph.d.-kurs.

Det er ingen kursavgift, men deltakere må selv dekke eventuelle kostnader til reise og opphold. Alle søkere vil få tilbakemelding umiddelbart etter søknadsfristen.

Ph.d.-kandidater ved ISV: påmelding via Studentweb
Andre ph.d.-kandidater: Påmeldingsskjema

Søknadsfrist: 1. oktober 2017

Ved spørsmål om påmelding, ta kontakt med Guro Schmidt Øvregard

Undervisning

Undervisningen gis i form av seks forelesninger og fire dobbeltimer seminarer. Seminarene avholdes etter hver andre forelesning. Tre seminarer vil bestå av presentasjon og diskusjon av innleverte oppgaver, mens det siste seminaret vil brukes til diskusjon av et utvalgt eksempel på et spørreskjema og/eller intervjuguide og til gjennomgang av den siste oppgaveteksten. Emnet går intensivt over fem uker, med siste oppgaveinnlevering i den sjette uken. Emnet legger vekt på prinsippet om «learning by doing».

Det er forventet at deltakerne er til stede og deltar aktivt i undervisningen. 

Eksamen

Mappeevaluering.

Studentene vil evalueres på basis av fire oppgaveinnleveringer underveis (case). Alle oppgavene vil ta utgangspunkt i konkrete forskningsspørsmål og handle om design av elementer i en survey- eller intervjuundersøkelse. I tre innleveringer skal studentene løse en avgrenset metodeoppgave, mens den fjerde oppgaven er mer omfattende. Alle besvarelsene skal begrunne løsningene som skisseres, med basis i emnets pensumlitteratur.

Ved vurdering teller de tre første oppgavene ca. 20 prosent hver, mens den siste oppgaven teller ca. 40 prosent. For å bestå emnet, må alle oppgavene være bestått i samme semester som undervisningen gis. Tidsfristen for oppgaveinnlevering av de tre første oppgavene (à 5 sider) er ca. to dager før seminaret i emnets/bolkens uke 2, 3 og 5. Den siste besvarelsen (à 10 sider) leveres i den sjette uken. Alle besvarelsene må leveres inn i tide for at emnet skal bestås.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk