Dette emnet er nedlagt

STV9020D – Dokumentbaserte undersøkelser

Kort om emnet

Hvordan forholder statsvitenskapelig forskning seg til tekst? Emnets formål er å gi en innføring i ulike tilnærminger der tekst benyttes som empirisk materiale. Sentrale teoretiske perspektiver på teksters samfunnsmessige og politiske betydning vil bli presentert. Mot dette bakteppet tar emnet for seg konkrete teknikker som idéanalyse, diskursanalyse, kvantitativ innholdsanalyse, historiefagets kildekritikk og analyse av retorikk og argumentasjon.

Emnet tilbyr både bakgrunnskunnskap og en konkret verktøykasse for tekstanalyse som metodisk tilnærming. Det legges betydelig vekt på praktisk anvendelse av teknikkene, og studentene gjennomfører selvstendige analyser i hjemmeoppgave over selvvalgt tema.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal:

  • bli kjent med sentrale begreper, analysestrategier og konkrete metoder for samfunnsvitenskapelig arbeid med tekst som datamateriale.
  • bli kjent med forskjellige tekstanalytiske tradisjoner og retninger.
  • få en god forståelse av teksters betydning som samfunnsvitenskapelige analyseobjekter.

Ferdigheter

Du skal:

  • bli i stand til å vurdere relevansen og fruktbarheten av ulike tekstanalytiske tilnærminger.
  • bli i stand til selv å gjennomføre teoretisk og metodisk velfunderte tekstanalyser.
  • bli en reflektert og kritisk leser av andres tekstanalyser.

Generell kompetanse

Du skal:

  • utvikle ferdigheter til å håndtere og analysere store mengder tekstmateriale.
  • styrke evnen til kritisk tenkning rundt språk, makt og politikk

Opptak og adgangsregulering

Kurset er et kombinert master- og ph.d.-kurs.

Det er ingen kursavgift, men deltakere må selv dekke eventuelle kostnader til reise og opphold. Alle søkere vil få tilbakemelding umiddelbart etter søknadsfristen.

Ph.d.-kandidater ved ISV: påmelding via Studentweb
Andre ph.d.-kandidater: Påmeldingsskjema

Søknadsfrist: 15. oktober 2015

Ved spørsmål om påmelding, ta kontakt med Guro Schmidt Øvregard

 

Overlappende emner

7 studiepoeng overlapp mot STV4004B – Tekstanalyse (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger.

Det er forventet at deltakerne er til stede og deltar aktivt i undervisningen. 

Eksamen

Essay (6 - 8000 ord)

Innlevering i Fronter

Innleveringsfrist: 19. desember

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisningsspråk

Norsk