Dette emnet er nedlagt

STV9020E – Komparative undersøkelser

Kort om emnet

Formålet med emnet er å sette deltakerne i stand til å utforme, gjennomføre og kritisk vurdere undersøkelsesopplegg der antallet enheter er lavt eller middels (komparativ metode). Sentrale temaer er problemer med å sammenligne på tvers av land og kulturer, valg av enheter for slik sammenligning og de logiske operasjonene som inngår i ulike sammenligningsmetoder. Dersom antallet enheter overstiger en håndfull, blir disse logiske operasjonene vanskelige å håndtere uten formalisering. Derfor legger emnet vekt på Charles Ragins teknikker for kvalitativ komparativ analyse (QCA) i tillegg til mer tradisjonelle komparative metoder og prosess-sporende analyser av årsakssammenhenger.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal:

 • få kunnskap om muligheter og problemer knyttet til sammenligninger på tvers av ulike kulturer og land
 • få kunnskap om hvordan en bør velge ut enheter for komparative analyser
 • få kunnskap om de tradisjonelle komparative metodene, mest like tilfeller og mest forskjellige tilfeller
 • få kunnskap om Ragins kvalitative komparative analysemetoder (QCA), både crisp-set- og fuzzy-set-variantene
 • få kunnskap om prosess-sporing, dvs. hvordan en kan understøtte studier av årsakssammenhenger innenfor et case
 • få kunnskap om hvordan de komparative metodene kan brukes på analyser av historisk materiale

Ferdigheter

Du skal:

 • lære hvordan en kan løse problemer forbundet med sammenligninger på tvers av kulturer og land
 • lære å bruke de tradisjonelle komparative metodene
 • lære å bruke Ragins komparative metoder, herunder den tilknyttede software
 • lære å bruke de ulike komparative metodene på historiske problemstillinger og empiri

Generell kompetanse

Du skal:

 • kunne vurdere kritisk ulike komparative undersøkelser ut fra en metodisk synsvinkel.
 • kunne reflektere over metodiske spørsmål forbundet med sammenligninger på tvers av kulturer og kontekster
 • kunne vurdere hvordan en best kan utforme en komparativ undersøkelse gitt en problemstilling og en bestemt type data

Opptak og adgangsregulering

Kurset er et kombinert master- og ph.d.-kurs.

Det er ingen kursavgift, men deltakere må selv dekke eventuelle kostnader til reise og opphold. Alle søkere vil få tilbakemelding umiddelbart etter søknadsfristen.

Ph.d.-kandidater ved ISV: påmelding via Studentweb
Andre ph.d.-kandidater: Påmeldingsskjema

Søknadsfrist: 1. oktober 2017

Ved spørsmål om påmelding, ta kontakt med Guro Schmidt Øvregard

 

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

Hjemmeoppgave (6 - 8000 ord)

I oppgaven må du enten

 • benytte en eller flere av de komparative metodene som tas opp på kurset på en substansiell problemstilling
 • ha fokus på å sammenligne to eller flere komparative metoder fra kurset, eller
 • sammenligne en komparativ metode med en annen metode (for eksempel en statistisk metode)

Den metodiske vektleggingen i oppgaven må være omfattende.

Innleveringsfrist: 15. desember

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk