ENERGI4010 – Bærekraftig energiomstilling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Energi4010 gir en helhetlig innføring i mulighetene, utfordringene og kompleksiteten i en energiomstilling som er bærekraftig for både samfunn og natur. Derfor er tverrfaglighet helt sentralt i kurset, både i form av teoretisk kompetanse og praktiske ferdigheter. Kurset ønsker å utruste studentene med både faktagrunnlag og ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid som er til hjelp for å forstå og bidra med nødvendige endringer i tråd med FNs klimaavtale fra Paris i 2015. Kurset er åpent for masterstudenter fra alle fakulteter og fagretninger.

Emnet belyser sentrale aspekter fra konkrete energiteknologier, det større energisystemet og helt opp til et samfunnsnivå. Fornybare energiteknologier som bl.a. sol, vind, batteriteknologi, biomasse og karbonlagring introduseres, men også energieffektivisering, kraftsystemet og energimarkedet. Samfunnsperspektiv som forbrukerperspektiv, energipolitikk og sosial rettferdighet er også viktige komponenter i kurset.

Et sentralt fokus i kurset er på praktisk øvelse i tverrfaglig kommunikasjon og samarbeid for å kunne løse de komplekse problemstillingene som finnes i slike omstillinger. Seminarene er utformet for å gi øvelse i tverrfaglig kommunikasjon og samarbeid. Dette løses gjennom ulike caseoppgaver, diskusjoner, muntlig presentasjon av gruppearbeid og arbeid med kursets prosjektoppgave.

Tidligere studenter om Energi4010:Bærekraftig Energiomstilling:

 
 

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal:

 • Ha oversikt over ressursgrunnlag, teknologisk modenhet, produksjonskostnader, konkurransedyktighet, arealbehov og miljøkonsekvenser for de viktigste lavkarbon energikildene
 • Kjenne til utfordringene for kraftnettet ved en større forventet andel elektrisitet i energiforsyningen og spesielt fra varierende fornybare energikilder
 • Kjenne til mulige løsninger i form av storskala energilagring og ”smarte” nett
 • Ha oversikt over mulige tiltak for mer effektiv energibruk, med vekt på industri, energiproduksjon, bygninger, og på sikt mer energismarte hus og byer
 • Lære om alternative fremtidsscenarier for energibehov og klimagassutslipp, basert på internasjonalt anerkjente energisystemanalyser og prognoser
 • Ha kunnskap om hvordan vi kan erstatte vår fossilbaserte energiforsyning med mer bærekraftige lavkarbon energisystemer med akseptable miljøpåvirkninger

Ferdigheter

Du skal:

 • På bakgrunn av din egen fagkompetanse, forelesninger og tilleggslitteratur utvikle forståelse for kompleksiteten i energi- og klimautfordringene.
 • Ved hjelp av tverrfaglig prosjektarbeid utvikle evne, interesse og forståelse for å se din kunnskap i sammenheng med andres kunnskap (teamkonseptet).
 • Lære å arbeide resultatrettet med relevante problemstillinger for samfunns- og arbeidsliv.

Kompetanse

Du skal:

 • Med utgangspunkt i din spesifikke faglige bakgrunn og den kunnskapen du tilegner deg gjennom emnet kunne bidra med selvstendige og begrunnede vurderinger og innspill – i en profesjonell sammenheng, faglig så vel som i den nasjonale og internasjonale energidebatten.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Dersom du ikke får meldt deg til emnet via Studentweb, send e-post til Øystein Moen på UiO:Energi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad eller tilsvarende. 

Undervisning

Undervisningen er både teoretisk og praktisk. Dette betyr at emnet er gis i form av  forelesningsrekker og institusjonsbesøk kombinert med tverrfaglig prosjektarbeid. 

Obligatoriske aktiviteter: 

 • Levere en individuell oppgave. 
 • Obligatorisk oppmøte på første forelesning

Eksamen

Studentene blir delt opp i grupper på fire til fem studenter og skal skrive en prosjektoppgave. Prosjektoppgaven bør ikke overstige 20 sider inkludert og figurer, men ekskludert referanser. Det krav om at man deltar i gruppearbeidet på en tilfredsstillende måte. Oppgaven skal presenteres  muntlig en uke etter at den er levert 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk