EURO2100 – EØS-regelverket; innhold og betydning for nasjonal handlefrihet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Fra og med våren 2009 blir emnet erstattet av EURO2101

Dette emnet gir en innføring i EØS-avtalens regler. Siktemålet med EØS-avtalen er å knytte EFTA-landenes markeder til EUs indre marked. Et viktig tiltak for å oppnå dette er å sikre at de samme reglene gjelder i EFTA-landene som i EU. EØS-avtalen er derfor utformet slik at den i stor grad speiler EUs regler om det indre marked, i tillegg til at det er tatt i bruk mekanismer som skal sikre regellikhet også over tid. Utviklingen siden avtalen trådte i kraft i 1994 har vist at EØS-reglene har stor betydning for norske myndigheters handlefrihet, og siktemålet med dette emnet er å påvise på hvilken måte dette skjer.

Hva lærer du?

Du vil få en oversikt over EØS-avtalens oppbygging og system, du vil lære hvordan regler som er vedtatt i EU gjøres til en del av EØS-avtalen, og videre innlemmes i norsk rett. Du vil også lære hovedtrekkene i reglene om de fire friheter, det vil si reglene om fri bevegelighet for varer, tjenester, kapital og personer, samt statsstøttereglene. Dette er regler som i særlig grad har betydning for utforming av nasjonal politikk og virkemiddelbruk ved gjennomføringen av denne politikken.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Studenter ved Bachelorprogrammet i Europastudier (EU) har fortrinnsrett. Andre studenter tas opp når det er ledig kapasitet.

Kapasiteten på emnet er maksimalt 30 studenter.

Emnegrupper emnet kan inngå i:

Emnet er obligatorisk i emnekombinasjonen 90-EURO - 90-gruppe Europastudier.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se: http://www.sv.uio.no/studier/rangeringskategorier.html

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Institusjonene i EU forutsettes kjent. Det anbefales at STV1200 eller STV1201 (eller tilsvarende) er avlagt på forhånd. Studenter ved Bachelorprogrammet i Europastudier (EU) anbefales å ta emnet i sjette semester.

Overlappende emner

Emnet overlapper med deler av offentlig rett grunnfag ved UiO. Dersom du har offentlig rett grunnfag eller tilsvarende kan det søkes om fritak fra emnet.

Undervisning

Emnet har 10 forelesninger og 5 seminarer. Det gis 2 forelesninger og 1 seminar i 5 uker. Det er obligatorisk deltagelse på 3 av 5 seminarer og innlevering av to obligatoriske oppgaver underveis. For nærmere informasjon om frister for oppgavelevering henvises det til emnesiden og Fronter. Fronter benyttes som en del av undervisningsopplegget.

Dersom de obligatoriske oppgavene ikke blir godkjent, kan studenten gis en mulighet til å levere en ny oppgave/rette den innleverte oppgaven innenfor en kort tidsfrist. Dersom oppgavene heller ikke etter dette blir godkjent, gis studenten ikke anledning til å avlegge eksamen i emnet.

Endelige frister for godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på seminaret. Det er studentenes ansvar å ha fått godkjent obligatoriske aktiviteter innen de frister som settes. Ved gyldig fravær eller manglende evne til å delta i obligatoriske aktiviteter (gyldig legeerklæring el. kreves) må individuell søknad om evt. spesialtilpasninger/fritak sendes til studiekonsulenten på programmet. Studenter som innen gjeldende frister ikke har fått godkjent obligatoriske aktiviteter/eventuelt blitt innvilget fritak, meldes automatisk av eksamen. Studenten må da melde seg til eksamen, følge undervisning og innfri obligatoriske aktiviteter neste semester det tilbys undervisning på emnet. Se også felles retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Undervisningssted for emnet er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre undervisingslokaler i Oslo. Fronter blir vanligvis brukt på emnet.

Emnet er en del av det ordinære studietilbudet. Undervising vil stort sett foregå på dagtid. For detaljer, se emnets semestersider.

Undervisningen går over hele semesteret i henhold til § 4.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timers skoleeksamen. For å kunne ta eksamen i emnet kreves deltagelse på 3 av 5 seminar, samt godkjent innlevering av to oppgaver.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige det semesteret de avlegges og de to påfølgende gangene eksamen gis. For å gå opp til ny eksamen må obligatoriske aktiviteter være gyldige.

Hjelpemidler

Tillatt hjelpemiddel ved eksamen er Regelverksamling, Thomas Andersen m.fl., Regelsamling i EU- og EØS-rett, Cappelen Akademisk forlag, isbn 82-0222601-5

Regelsamningen må være uten tilføyelser, notater, merknader eller henvisninger, men markering eller understreking er tillatt

Denne må leveres i SV-infosenter to dager før eksamen, merket med navn på omslaget foran, for utdeling under eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det benyttes normalt en sensor per besvarelse på emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Det foretas underveisevaluering av emnet hver gang det arrangeres undervising. Det foretas en periodisk sluttevaluering av emnet hvert fjerde år.

Tilsynssensor har ansvar for vurdering av emnet, og han/hun skriver en årlig rapport.

Annet

Emnet er obligatorisk innenfor Bachelorprogrammet i Europastudier (EU) for studenter opptatt Høsten 2005 eller seinere. For studenter tatt opp høsten 03 og 04 kan emnet inngå som et valgfritt Europaemne

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info