EURO3090 – Oppgaveemne i Europastudier (EU)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er avslutningsemnet på bachelorprogrammet i Europastudier (EU). Emnet bygger på tidligere avlagte emner i programmet, og hovedformålet er faglig fordypning. Emnet omfatter et selvstendig skriftlig arbeid om et selvvalgt Europa-relevant tema.

Hva lærer du?

Kunnskaper
Du skal:

 • få dypere innsikt i sentrale problemstillinger knyttet til Europa og EU
 • lære å se sammenhenger mellom de ulike fagene som inngår i programmet
 • fordype deg i et bestemt tema

Ferdigheter
Du vil:

 • få trening både i skriftlig analyse og muntlig presentasjon
 • utvikle evnen til å avgrense et tema og formulere presise faglige problemstillinger
 • skrive en sammenhengende, relativt omfattende tekst som er oppbygd som en vitenskapelig artikkel med hensyn til innhenting av data, noteapparat og kildebelegg
 • øve opp evnen til å tenke analytisk og til å vurdere andres og egne skriftlige arbeider kritisk ut fra akademiske standarder

Generell kompetanse
Du skal:

 • kunne skille mellom kunnskap og meninger
 • kjenne til grunnreglene for redelighet i forskning og faglige framstillinger, herunder riktig kildebruk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er i utgangspunktet forbeholdt studenter med opptak på programmet. Studenter uten opptak på programmet kan søke opptak til emnet dersom de oppfyller fakultetets kriterier.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er det avsluttende emnet i bachelorprogrammet i Europastudier (EU), og bygger på alle forutgående emner. Det anbefales sterkt å ta dette til slutt i bachelorprogrammet.

Undervisning

Forelesninger og seminarer

 • Oppmøte på første seminar.
 • Oppmøte på minst 3 av 5 seminarer i rekken.
 • Levere og presentere utkast til bacheloroppgaven.
 • Være opponent på minst ett utkast. Seminarleder avgjør om opposisjonsinnlegg også skal foreligge skriftlig.

Se SV-fakultets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

Bacheloroppgave

Oppgaven skal

Du må ha bestått de obligatoriske aktivitetene for å kunne ta eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Emnet benytter seg av de fagspesifikke kriteriene til statsvitenskap.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse for karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Utsatt innlevering

Studenter som pga gyldig fravær (sykdom e.l.) ikke kan levere bacheloroppgaven innen fristen, kan søke om utsatt innlevering. Legeattest og søknad om utsatt innlevering må sendes eller leveres Institutt for statsvitenskap senest 3 virkedager etter den ordinære innleveringsfristen. Se forøvrig § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Ikke bestått oppgave eller ønske om å forbedre karakter

Dersom studenten ikke består oppgaven eller ønsker å forbedre karakteren på emnet, må studenten levere inn en helt ny oppgave. Studenter som har bestått obligatorisk aktivitet har ikke rett til å få følge seminarundervisningen igjen, men kan få innvilget plass etter søknad.

Studenter som har avlagt eksamen i emnet, og som ønsker å forbedre sitt resultat, men som ikke er programstudent på bachelorprogrammet i statsvitenskap eller andre programmer hvor dette emnet inngår som obligatorisk del, må søke Institutt for statsvitenskap om plass på emnet.

Fått godkjent seminardeltakelse, men ikke levert oppgave

Studenter som har fått godkjent obligatorisk aktivitet tidligere, men ikke levert oppgaven, kan levere samme oppgave neste gang det gis ordinær eksamen i emnet. Studenten må melde seg til eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Det foretas underveisevaluering av emnet hver gang det arrangeres undervising. Det foretas en periodisk sluttevaluering av emnet hvert fjerde år.

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info