INTER1000 – Innføringsemne i internasjonale studier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i de fire fagområdene:

 • internasjonal politikk
 • internasjonal økonomi
 • internasjonal historie
 • folkerett

Vekten ligger på sentrale begreper, tilnærminger og metodebruk i de underliggende fagene – statsvitenskap, økonomi, historie og rettsvitenskap.

Forelesningsrekken gir dels en innføring i særtrekkene ved hvert av fagene, dels en rekke kasusstudier som viser hvordan fagene belyser viktige internasjonale spørsmål på utfyllende måter.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal kjenne til:

 • Hva som kjennetegner de fire fagområdene internasjonal politikk, internasjonal økonomi, internasjonal historie og folkerett

 • Hvilke metoder som brukes for å etablere viten innenfor hvert av disse fagområdene

 • Hvordan disse fagområdene virker sammen i analyse av moderne globalisering

 • Ulike typer globaliseringsprosesser og de sentrale debattene rundt disse

Ferdigheter

Du skal lære å:

 • Fremstille hovedtrekk i maktforhold og internasjonalt samarbeid fra slutten av første verdenskrig til i dag
 • Skille mellom ulike samfunnsområders grad av globalisering, f.eks. at økonomisk globalisering er mer omfattende enn den politiske og den rettslige
 • Analysere en problemstilling om internasjonale forhold fra hvert av de fire fagenes angrepsvinkel

Generell kompetanse

Du skal styrke din evne til å:

 • Forstå sammensatte prosesser
 • Kritisk vurdere egne og andres analyse av internasjonale forhold

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på Bachelorprogrammet i internasjonale studier.

Undervisning

Forelesninger og seminarer

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte på første seminar
 • Skrive og presentere semesteroppgave
 • Å være opponent på andres oppgaver

Se SV-fakultetets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • tre timers skoleeksamen
 • semesteroppgave
 • godkjente obligatoriske aktiviteter er et vilkår for å kunne gå opp til eksamen

Semesteroppgaven skal

Sensurering

 • du må bestå skoleeksamen og semesteroppgaven samme semester. Studenter som tidligere har fått godkjent obligatorisk aktivitet og dermed ikke følger seminarundervisningen skal kontakte emneansvarlig for å få oppgavetekst til semesteroppgaven
  de to delene vurderes sammen og gis en samlet karakter
 • du må bestå skoleeksamen og semesteroppgaven samme semester
 • i vurderingen teller skoleeksamen omtrent 60 prosent og semesteroppgaven omtrent 40 prosent
 • om du klager på eksamensresultatet klager du på både skoleeksamen og semesteroppgaven
 • tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledinger

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Det er innført ny eksamensordning og ny obligatorisk aktivitet på emnet fra og med høsten 2015. Studenter som tidligere har avlagt eksamen i emnet og som ønsker å forbedre sin karakter, må bestå den obligatoriske aktiviteten for å kunne fremstille seg til eksamen, samt avlegge eksamen etter ny ordning.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

SV-info