INTER1000 – Innføringsemne i internasjonale studier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en innføring i disse fire fagområdene:

 • internasjonal politikk
 • internasjonal økonomi
 • internasjonal historie
 • folkerett

Vekten ligger på sentrale begreper, tilnærminger og metodebruk i de underliggende fagene – statsvitenskap, økonomi, historie og rettsvitenskap. Første del av forelesningsrekken dreier seg om hvert av disse fagenes særtrekk mens andre del dreier seg om case-studier som viser hvordan fagene belyser viktige internasjonale spørsmål på utfyllende måter. I emnet inngår obligatorisk seminarundervisning.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal kjenne til:

 • Hva som kjennetegner de fire fagområdene internasjonal politikk, internasjonal økonomi, internasjonal historie og folkerett

 • Hvilke metoder som brukes for å etablere viten innenfor hvert av disse fagområdene

 • Hvordan disse fagområdene virker sammen i analyse av moderne globalisering

 • Ulike typer globaliseringsprosesser og de sentrale debattene rundt disse

Ferdigheter

Du skal lære å:

 • Fremstille hovedtrekk i maktforhold og internasjonalt samarbeid fra slutten av første verdenskrig til i dag
 • Skille mellom ulike samfunnsområders grad av globalisering, f.eks. at økonomisk globalisering er mer omfattende enn den politiske og den rettslige
 • Analysere en problemstilling om internasjonale forhold fra hvert av de fire fagenes angrepsvinkel

Generell kompetanse

Du skal styrke din evne til å:

 • Forstå sammensatte prosesser
 • Kritisk vurdere egne og andres analyse av internasjonale forhold

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på Bachelorprogrammet i internasjonale studier.

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte første gang i seminarrekken
 • Oppmøte på minst 7 av 10 seminarer
 • Skrive og presentere semesteroppgave
 • Å være opponent på andres oppgaver

Se SV-fakultetets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3 timers skoleeksamen og semesteroppgave.

Semesteroppgaven skal

I vurderingen teller skoleeksamen mer enn hjemmeeksamen, men ikke mer enn 60 prosent av den samlede karakteren. For å bestå emnet, må hjemme- og skoleeksamen være bestått i samme semester som undervisningen gis. Det gis én samlet bokstavkarakter.

Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Frist for å sende inn søknad om engelsk oppgavetekst: 3 uker før eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Det er innført ny eksamensordning og ny obligatorisk aktivitet på emnet fra og med høsten 2015. Studenter som tidligere har avlagt eksamen i emnet og som ønsker å forbedre sin karakter, må bestå den obligatoriske aktiviteten for å kunne fremstille seg til eksamen, samt avlegge eksamen etter ny ordning.

Dersom du tidligere har fått godkjent de obligatoriske aktivitetene, kan du avlegge ny eksamen uten å gjennomføre de på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info