INTER3090 – Oppgaveemne i internasjonale studier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet skal du anvende kunnskap du har tilegnet deg gjennom bachelorstudiet, ved å foreta en selvstendig analyse av et selvvalgt faglig problem innenfor studieprogrammets fagområder.

Emnet vil gi deg en innføring i skrivearbeid, herunder utforming av problemstilling, valg eller sammenstilling av en analyseramme, og innhenting og drøfting av det tilgjengelige materialet som best kan belyse ditt spørsmål og underbygge ditt svar.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal

 • øve deg i å skrive fagprosa med vitenskapelig formål
 • fordype deg i et tema tilknyttet ett eller gjerne flere av fagområdene studieprogrammet bringer sammen: internasjonal politikk, internasjonal historie
 • internasjonal økonomi og folkerett.

Ferdigheter

Du skal

 • anvende kunnskaper du har tilegnet deg gjennom bachelorstudiet
 • gjennomføre en selvstendig analyse av et faglig problem
 • blir fortrolig med grunnleggende krav til vitenskapelig fremstilling og argumentasjon
 • få øvelse i muntlig presentasjon og faglig diskusjon, herunder kunne gi og motta faglig kritikk

Generell kompetanse

Du skal

 • lære å avgrense et forskningstema
 • lære å formulere en klar problemstilling
 • få kjennskap til riktig kildebruk og andre sider ved forskningsarbeid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på programmet. Studenter uten opptak på programmet kan søke opptak til emnet dersom de oppfyller fakultetets kriterier.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet skal være siste ledd i den faglige fordypningen på programmet, og bygger på alle forutgående emner. Det anbefales derfor sterkt å ta dette til slutt i bachelorprogrammet.

Undervisning

Forelesninger og seminarer

Obligatoriske aktiviteter

 • oppmøte på første seminar
 • skrive, samt presentere førsteutkast på seminaret
 • skrive, samt presentere andreutkast på seminaret
 • kommentere andre studenters arbeid på seminaret

Se SV-fakultetets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Hjemmeoppgave med selvvalgt problemstilling.

Oppgaven skal:

Godkjente obligatoriske aktiviteter på seminarene er et vilkår for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksempeloppgaver.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse https://nettskjema.no/a/120858

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Studenter som har strøket på eksamen og studenter som ønsker å forbedre sin opprinnelige karakter, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men må ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet. Studenten må levere inn en helt ny oppgave.

Hvis du ikke lenger har studierett på programmet kan du ikke melde deg til ny eksamen i emnet i Studentweb. Du kan søke om å levere ny eksamen dersom du har strøket eller ønsker å forbedre karakteren din.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Det foretas underveisevaluering av emnet hver gang det arrangeres undervisning. Det foretas en periodisk sluttevaluering av emnet hvert fjerde år.

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info