KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv

Kort om emnet

Dette er et tverrfaglig innføringsemne i kultur og kommunikasjon som går over to semestre. Gjennom emnet utvikles en særegen kunnskapsplattform basert på de fire fagene som er representert i bachelorprogrammet: sosiologi, sosialantropologi, psykologi og medievitenskap.

I det første semesteret presenteres ulike perspektiver på kultur og kommunikasjon. Nærmere bestemt drøftes disse i lys av tegn, symboler, spørsmål om fortolkning, forbruk, mediebruk, normer og makt.

I det andre semesteret presenteres perspektiver på språk, retorikk, hermeneutikk og fortellingslære. I tillegg drøftes spørsmål om identitetsutvikling, etnisitet, endring, medieproduksjon og offentlighet.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal

 • kunne definere sentrale begreper i studiet av kultur og kommunikasjon
 • kjenne til de grunnleggende forståelsesformene og analysemåtene innen feltet kultur og kommunikasjon
 • kjenne til og kunne kombinere hovedtrekk ved de fire kjernefagene sosiologi, sosialantropologi, psykologi og medievitenskap
 • kunne reflektere kritisk over språk, tegn, kultur, kommunikasjon, identitet, makt og mediepåvirkning

Ferdighetsmål

Du skal

 • kunne gjengi hovedtrekkene i sentrale teorier/modeller om språk, tegn, kultur, kommunikasjon, identitet, makt og medier
 • kunne anvende faglig innsikt om kultur og kommunikasjon
 • oppøve grunnleggende skrivetekniske og analytiske ferdigheter gjennom å skrive semesteroppgaver og kommentere andres arbeid
 • øves i muntlig fremlegging av oppgaver i seminarsammenheng
 • trenes i samarbeid og i å gi og motta kritikk på en konstruktiv måte

Generell kompetanse

Du skal

 • kunne reflektere over etiske aspekter ved studiet av andre menneskers kultur og kommunikasjonsmåter
 • kunne skille mellom kunnskap og meninger
 • utvikle respekt, åpenhet og toleranse for folk med annen kunnskap og kultur.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er obligatorisk for alle studenter på bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon. Det er kun studenter med studierett på programmet som kan få undervisningsopptak og mulighet til å ta eksamen på emnet.

Undervisning

Undervisningen på emnet går over to semestre (terminer) med start hver høst.

Termin 1 (høstsemesteret)

9 forelesninger og 4 seminarer. Fokus i seminarene vil i stor grad være skriving av mindre oppgaver og diskusjon av sentrale temaer innenfor pensum.

Obligatoriske krav termin 1 (høstsemesteret)

 • oppmøte på minst 3 av 4 seminarer
 • skriftlig innlevering og muntlig presentasjon av oppgaver. Oppgavene vurderes som godkjent/ikke godkjent. Om en oppgave ikke blir godkjent, får du to uker på å levere oppgaven på nytt.
 • delta i andre aktiviteter i seminarene (være opponent på en annen students oppgave(r), presentere begreper, osv.)

Termin 2 (vårsemesteret)

9 forelesninger og 6 seminarer. Fokus i seminarene vil være fremlegging av oppgaver og diskusjon av sentrale temaer innenfor pensum.

Obligatoriske krav termin 2 (vårsemesteret)

 • oppmøte på minst 4 av 6 seminarer
 • presentasjon av emneoppgave.
 • være opponent på medstudenters emneoppgaver
 • delta i andre aktiviteter (presentere pensum, løse tidligere eksamensoppgaver, osv.)

Råd om akademisk skriving

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • 4 timer skriftlig eksamen
 • Emneoppgave

Emneoppgave leveres og eksamen avholdes i 2. termin (vårsemesteret). En eksamenskomité foretar en helhetlig vurdering av emneoppgaven og skoleeksamen i vårsemesteret. Samlet resultat gis i bokstavkarakter. Fagspesifikk karakterbeskrivelse for Kulkom.

For å kunne ta eksamen må du ha bestått de obligatoriske aktivitetene i undervisningen. Se informasjon under "Undervisning".

Skriftlig eksamen

 • Del 1 er en kortsvarsoppgave, der du diskuterer et mindre antall spørsmål eller begreper. Denne delen teller 1/3 ved karakterfastsettelsen.
 • Del 2 er en langssvarsoppgave, der du velger mellom to mulige oppgaver. Denne delen teller 2/3 ved eksamensfastsettelsen.
 • Både del 1 og 2 må bestås.
 • Tidligere eksamensoppgaver

Emneoppgave

 • Emneoppgaven blir gjennomgått i seminargrupper.
 • Oppgavetekster og -omfang gjøres kjent ved semesterstart.
 • Emneoppgaven leveres i det digitale eksamenssystemet Inspera.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om å få engelsk oppgavetekst rettes til studiekonsulenten på kultur og kommunikasjon.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Det foretas underveisevaluering av emnet hver gang det arrangeres undervisning. Det foretas en periodisk sluttevaluering av emnet hvert fjerde år.

Tilsynsssensor har ansvar for vurdering av emnet, og han/hun skriver en periodisk rapport.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info