KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv

Kort om emnet

Dette er et tverrfaglig innføringsemne i kultur og kommunikasjon som går over to semestre. Gjennom emnet utvikles en felles kunnskapsplattform basert på de fire fagene som er representert i bachelorprogrammet: sosiologi, sosialantropologi, psykologi og medievitenskap. Samtidig fremheves de enkelte fagidentitetene.

I det første semesteret presenteres ulike perspektiver på kultur og kommunikasjon. Nærmere bestemt drøftes disse i lys av tegn, symboler, følelser, forbruk, tro, mediebruk og normer.

I det andre semesteret presenteres perspektiver på språk, retorikk, hermeneutikk og fortellingslære. I tillegg drøftes spørsmål om identitetsutvikling, kategorisering, endring, medier og offentlighet.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal:

 • kunne definere sentrale begreper i studiet av kultur og kommunikasjon.
 • kjenne til de grunnleggende forståelsesformene og analysemåtene innen feltet kultur og kommunikasjon.
 • kjenne til og kunne kombinere hovedtrekk ved de fire kjernefagene sosiologi, sosialantropologi, psykologi og medievitenskap.
 • kunne reflektere kritisk over språk, tegn, kultur, kommunikasjon, identitet, makt og mediepåvirkning.

Ferdighetsmål

Du skal:

 • kunne gjengi hovedtrekkene i sentrale teorier/modeller om språk, tegn, kultur, kommunikasjon, identitet, makt og medier.
 • kunne anvende faglig innsikt om kultur og kommunikasjon.
 • oppøve grunnleggende skrivetekniske og analytiske ferdigheter gjennom å skrive oppgaver og kommentere andres arbeid.
 • øves i muntlig fremlegging av oppgaver i seminarsammenheng.
 • trenes i samarbeid og i å gi og motta kritikk på en konstruktiv måte.

Generell kompetanse

Du skal:

 • kunne reflektere over etiske aspekter ved studiet av andre menneskers kultur og kommunikasjonsmåter.
 • kunne skille mellom kunnskap og meninger.
 • utvikle respekt, åpenhet og toleranse for folk med annen kunnskap og kultur.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er obligatorisk for alle studenter på bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon. Det er kun studenter med studierett på programmet som kan få undervisningsopptak og mulighet til å ta eksamen på emnet.

Undervisning

Undervisningen på emnet går over to semestre (høst- og vårtermin) med start på høsten.

Termin 1 (høstsemesteret)

10 forelesninger og 5 seminarer. Fokus i seminarene vil være diskusjon av sentrale temaer innenfor pensum og skriving av mindre oppgaver. I tillegg vil du levere en semesteroppgave som vurderes bestått/ikke bestått.

Obligatoriske krav termin 1 (høstsemesteret)

 • Obligatorisk oppmøte og aktiv deltakelse på seminar 8 av 10 ganger (samlet for høst og vår).
 • Skriftlig innlevering og muntlig presentasjon av semesteroppgaven.
 • Delta i andre aktiviteter i seminarene (være opponent på en annen students oppgave(r), presentere begreper, osv.).

Termin 2 (vårsemesteret)

9 forelesninger og 5 seminarer. Fokus i seminarene vil være fremlegging av oppgaver (inkludert emneoppgaven) og diskusjon av sentrale temaer innenfor pensum.

Obligatoriske krav termin 2 (vårsemesteret)

 • Obligatorisk oppmøte og aktiv deltakelse på seminar 8 av 10 ganger (samlet for høst og vår).
 • Presentasjon av emneoppgave.
 • Være opponent på medstudenters emneoppgaver.
 • Delta i andre aktiviteter (presentere pensum, løse tidligere eksamensoppgaver, osv.).

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Hjemmeeksamen (3 dager)
 • Emneoppgave

Emneoppgave og eksamen leveres og avholdes i 2. termin (vårsemesteret). De to eksamensformene sensureres uavhengig av hverandre, men med en felles sluttkarakter, der hjemmeeksamen teller 60 prosent og emneoppgaven teller 40 prosent. Fagspesifikk karakterbeskrivelse for Kulkom.

For å kunne ta eksamen må du ha bestått de obligatoriske aktivitetene i undervisningen. Se informasjon under "Undervisning".

 

Hjemmeeksamen

 • Du får utdelt fire oppgaver, hvorav to må besvares.
 • De to oppgavene som skal besvares til hjemmeeksamen, vil vektes likt. Begge oppgavene må bestås.
 • Bruk av hjelpemidler er tillatt.
 • Hjemmeeksamen er ditt eget, selvstendige arbeid – og et resultat av egen læring og arbeidsinnsats.

Emneoppgave

 • Studentene får en veiledning med semiarlederen
 • Emneoppgaven leveres i det digitale eksamenssystemet Inspera.

 

Praktisk informasjon om eksamen

Tidligere eksamensoppgaver

 

 

  Digital skoleeksamen

  Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

  Les mer om digital skoleeksamen.

  Eksamensspråk

  Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Søknad om å få engelsk oppgavetekst rettes til studiekonsulenten på kultur og kommunikasjon.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

  Begrunnelse og klage

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

  Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

  Dersom du har godkjent obligatorisk aktivitet fra før og ønsker å avlegge eksamen eller gjenta eksamen for å forbedre karakter, trenger du ikke å gjennomføre obligatorisk undervisning på nytt.

  • Du må melde deg til (kun) eksamen i KULKOM1001 høsten før du ønsker å ta eksamen.
  • Du må både levere emneoppgaven og avlegge skoleeksamen. En emneoppgave som er tidligere levert til vurdering i KULKOM1001 kan ikke leveres på nytt eller brukes som utgangspunkt for en ny emneoppgave. Du må velge et annet tema og skrive en helt ny oppgave.
  • Begge eksamensformene må leveres for å bli vurdert.

  Trekk fra eksamen

  Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

  Tilrettelagt eksamen

  Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

  Evaluering av emnet

  Det foretas underveisevaluering av emnet hver gang det arrangeres undervisning. Det foretas en periodisk sluttevaluering av emnet hvert fjerde år.

  Tilsynsssensor har ansvar for vurdering av emnet, og han/hun skriver en periodisk rapport.

  Fakta om emnet

  Studiepoeng
  20
  Nivå
  Bachelor
  Undervisning
  Over to semestre, oppstart hver høst
  Eksamen
  Hver vår
  Undervisningsspråk
  Norsk

  Kontakt

  SV-info