KULKOM1001 - Pensum/læringskrav

* = i kompendium

@ = tilgjengelig på nett

Det er viktig å merke seg at studentene må være undervisningsmeldt på emnet og semesterregistrert for å kunne kjøpe kompendiesamling på Kopiutsalget, Akademika. Gyldig studentbevis samt semesterkort må derfor fremvises ved kjøp av kompendier.

Merk at denne pensumlisten gjelder for hele året, altså både høst 2013 og vår 2014.

Bøker

 • Berkaak, Odd Are og Ivar Frønes: Tegn, tekst og samfunn, 2005. Oslo: Abstrakt forlag. Ca. 150 sider. Hele boken er pensum.
 • Blakar, Rolv Mikkel: Språk er makt, 2006. Oslo: Pax Forlag. Innledning og kapittel 1, 2, 3 og 5 (135 sider).
 • Eriksen, Thomas Hylland: Små steder - store spørsmål: innføring i sosialantropologi, 2010. Oslo: Universitetsforlaget. 3. utg. Kap. 1,3,4,5,8,9,14,15,16,17,18.
 • Gillispie, Marie og Jason Toynbee (red.): Analysing Media Texts, 2009. Berkshire: Open University Press. Kap. 2 og 3.
 • Gripsrud, Jostein: Mediekultur, mediesamfunn, 2002, 2007 eller 2011 utgave. Oslo: Universitetsforlaget. Hele boken er pensum.
 • Nafstad, Hilde E. (red): Det omsorgsfulle mennesket - et psykologisk alternativ, 2004. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. Side 17-117 og 150-176 (126 sider).

Kompendium

 • *Barthes, Roland: "Bildets retorikk" i Knut Stene-Johansen, (red. og oversetter), I tegnets tid: Utvalgte artikler og essays, 1994. Oslo: Pax forlag. Side 22-35 (13 sider).
 • *Bauman, Zygmunt og Tim May: Å tenke sosiologisk, 2004. Oslo: Abstrakt Forlag. Side 41-58 (18 sider).
 • *Berkaak, Odd Are: "Ikke la meg ta meg: Livsbilder i popmusikkens tid", i Jostein Gripsrud (red) Populærmusikken i kulturpolitikken, 2002. Oslo: Norsk kulturråd. Del 11 Identitet, side 195-225 (31 sider).
 • *Blakar, Rolv Mikkel: Communication: A social perspective on clinical issues, 1984. Oslo: Universitetsforlaget. Side 21-48 i kapittel 1 (28 sider).
 • *Comaroff, John and Jean Comaroff: "Prologue" og "Three or four things about ethno-futures" i Ethnicity, Inc, 2009. Chicago: University of Chicago Press. Side 1-21 (21 sider).
 • *Danielsen, Arild og Marianne Nordli Hansen: ”Makt i Pierre Bourdieus sosiologi”, 1999. I Fredrik Engelstad (red.), Om makt. Teori og kritikk. Oslo: Ad Notam Gyldendal, s. 43-78. (36 sider).
   
 • *Døving, Runar: "Kaffe – enklere enn vann. En analyse av ytelse i Torsvik", 2001. Norsk antropologisk tidsskrift, 12 (4): 246-259. (14 sider).
   
 • *Fangen, Katrine: "Mellom konspirasjonsteori og galskap", i Svein Østerud (red) 22. juli: Forstå, forklare, forebygge, 2012. Oslo: Abstrakt forlag. Side 178-198. (21 sider).
 • *Gardiner, H.W & C. Kosmitzki: Lives Across Cultures- Cross- cultural human development, 2011 (5. utgave). Boston, Allyn & Bacon. Side 1-53 (53 sider).
 • *Gulbrandsen, Liv Mette: "Storbyjenter", 2002. I Kirsten Thorsen og Ruth Toverud (red), Kulturpsykologi. Oslo: Universitetsforlaget. Side 103-127 (25 sider).
 • *Krogstad, Anne: "Pønkere og symbolendring. Fra ekstern provokasjon til intern moralisme", 1986. Tidsskrift for samfunnsforskning, 27. Side 499-527 (29 sider).
   
 • *Lien, Marianne E.: "Nytte, normer og forståelse. En god historie på jakt etter spørsmål", 1992. Norsk antropologisk tidsskrift, (1): 37-48. (12 sider).
 • *Lynne, Anita: Nyansenes makt- en studie av ungdom, identitet og klær, SIFO rapport nr. 4-2000, Lysaker. Side 42-88 (47 sider).
 • *Meyer, Birgit: "Commodities and the Power of Prayer: Pentecostalist Attitudes towards Consumption in Contemporary Ghana", i Inda, Jonathan Xavier & Renato Rosaldo (red.), The Anthropology of Globalization, 2002. Oxford: Blackwell. Side 247-268 (22 sider).
 • *Miller, Daniel: "Why clothing is not superficial" i Stuff, 2010. Cambridge: Polity Press. Sider 12-41 (30 sider).
 • *Sørum, Arve: "Magic gardens as symbolic production", i Reidar Grønhaug, Gunnar Haaland  & Georg Henriksen (red.), The ecology of choice and symbol, 1991. Bergen: Alma mater forlag. Side 244-257 (14 sider).
 • *Vestel, Viggo: "The Process of Hybridization: Cognition, Emotion and Experience Among Multicultural Yougsters in ‘Rudenga’, East side", i Sharam Alghasi, Thomas Hylland Eriksen og Halleh Ghorashi (red.), Paradoxes of Cultural Recognition. Perspectives from Northern Europe. 2009. Ashgate: Farnham. Side 181-199. (19 sider).

 

E-artikler

 • @Anttonen, Marjut: "The Politization of the Concepts of Culture and Ethnicity; An Example from Northern Norway"(2003) i Pro Ethnologia. 15: 49-66 (18 sider). Artikkelen på nett. Tilgjengelig på nett
 • Brekke, Jan Paul: "Samtalekulturen i diplomatiet", 2002. Tidsskrift for samfunnsforskning, 43 (4). Side 541-554 (14 sider). Tilgjengelig på nett
 • @Haslam, Alexander og Stephen Reicher: "The psychology of tyranny. Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely – or does it?" (2005) i Scientific American Mind, Sep. 2005, Vol. 16 Issue 3, Side 44-51 (8 sider). Tilgjengelig på nett
 • @Haarr, Tone Knudsen & Anne Krogstad: "Myten om den norske kultureliten", 2011. Sosiologisk Tidsskrift 29 (1). Sider 6-28 (23 sider). Tilgjengelig på nett
 • @Hochchild, Arlie: "The Nanny Chain", The American Prospect, 11 (4). Side 1-8 (9 sider) Tilgjengelig på nett
 • @Prieur, Annick: "Frihet til å fome seg selv? En diskusjon av konstruktivistiske perspektiver på identitet, etnisitet og kjønn", 2002. Kontur (6). Side 4-12 (9 sider). Tilgjengelig på nett
   
 • Sandberg, Sveinung "Are self-narratives strategic or determined, unified or fragmented? Reading the Breivik’s Manifesto in light of narrative criminology”, 2013. Acta Sociologica, 56 (1):69-83 (14 sider). Tilgjengelig på nett

 

Publisert 10. mai 2013 15:38 - Sist endret 10. mai 2013 15:38