KULKOM1001 - Pensum/læringskrav

* = i kompendium

@ = tilgjengelig på nett

Det er viktig å merke seg at studentene må være undervisningsmeldt på emnet og semesterregistrert for å kunne kjøpe kompendiesamling på Kopiutsalget, Akademika. Gyldig studentbevis samt semesterkort må derfor fremvises ved kjøp av kompendier.

Bøker

  • Berkaak, Odd Are og Ivar Frønes (2005): Tegn, tekst og samfunn. Oslo: Abstrakt forlag. (165 sider).

  • Blakar, Rolv Mikkel (2006): Språk er makt. Oslo: Pax Forlag. Kapittel  6, 7 og 8. Side 179 – 262. (83 sider).

  • Eriksen, Thomas Hylland (2010): Små steder - store spørsmål: innføring i sosialantropologi. Oslo: Universitetsforlaget. 3. utg. Kap. 1,3,4,5,8,9,14,15,16,17,18.

  • Gripsrud, Jostein (2002, 2007 eller 2011 utgave): Mediekultur, mediesamfunn. Oslo: Universitetsforlaget. (350 sider).

  • Haugseth, Jan Frode (2013): Sosiale medier i samfunnet. Oslo: Universitetsforlaget. (175 sider).

  • Nafstad, Hilde E., red. (2004): Det omsorgsfulle mennesket - et psykologisk alternativ. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. Side 17-117 og 150-176. (126 sider).

 

Kompendium

*Bauman, Zygmunt og Tim May (2004): Å tenke sosiologisk. Oslo: Abstrakt Forlag. Side 41-58. (18 sider).

*Berkaak, Odd Are (2002): "Ikke la meg ta meg: Livsbilder i popmusikkens tid", i Jostein Gripsrud (red.) Populærmusikken i kulturpolitikken. Oslo: Norsk kulturråd. Del 11 Identitet, side 195-225. (31 sider).

*Blakar, Rolv Mikkel (1984): Communication: A social perspective on clinical issues. Oslo: Universitetsforlaget. Side 21-48 i kapittel 1. (28 sider).

*Comaroff, John and Jean Comaroff (2009): "Prologue" og "Three or four things about ethno-futures" i Ethnicity, Inc. Chicago: University of Chicago Press. Side 1-21. (21 sider).

*Danielsen, Arild og Marianne Nordli Hansen (1999): ”Makt i Pierre Bourdieus sosiologi”. I Fredrik Engelstad (red.), Om makt. Teori og kritikk. Oslo: Ad Notam Gyldendal, s. 43-78. (36 sider).

*Døving, Runar (2001): "Kaffe – enklere enn vann. En analyse av ytelse i Torsvik". Norsk antropologisk tidsskrift, 12 (4): 246-259. (14 sider).

*Fangen, Katrine (2012): "Mellom konspirasjonsteori og galskap", i Svein Østerud (red) 22. juli: Forstå, forklare, forebygge. Oslo: Abstrakt forlag. Side 178-198. (21 sider).

*Gardiner, Harry W. & Corinne Kosmitzki (2011): Lives Across Cultures. Cross-cultural human development. Kap. 1-2. Boston: Allyn & Bacon. Side 1-48. (48 sider).

*Gulbrandsen, Liv Mette (2002): "Storbyjenter". I Kirsten Thorsen og Ruth Toverud (red), Kulturpsykologi. Oslo: Universitetsforlaget. Side 103-127. (25 sider).

*Krogstad, Anne (1986): "Pønkere og symbolendring. Fra ekstern provokasjon til intern moralisme". Tidsskrift for samfunnsforskning, 27. Side 499-527. (29 sider).

*Lien, Marianne E. (1992): "Nytte, normer og forståelse. En god historie på jakt etter spørsmål". Norsk antropologisk tidsskrift, (1): 37-48. (12 sider).

*Lynne, Anita (2000): Nyansenes makt- en studie av ungdom, identitet og klær. Lysaker: SIFO rapport nr. 4. Side 42-88. (47 sider).

*Meyer, Birgit (2002): "Commodities and the Power of Prayer: Pentecostalist Attitudes towards Consumption in Contemporary Ghana", i Inda, Jonathan Xavier & Renato Rosaldo (red.), The Anthropology of Globalization. Oxford: Blackwell. Side 247-268. (22 sider).

*Miller, Daniel (2010): "Why clothing is not superficial" i Stuff. Cambridge: Polity Press. Side 12-41. (30 sider).

 

E-artikler

@Barth, Fredrik (1990): “The Guru and the Conjurer: Transactions in Knowledge and the Shaping of Culture in Southeast Asia and Melanesia”. Man, New Series, Vol. 25(4): 640-653. (13 sider). http://www.jstor.org/stable/2803658

@Brekke, Jan Paul (2002): "Samtalekulturen i diplomatiet". Tidsskrift for samfunnsforskning, 43 (4). Side 541-554. (14 sider). Tilgjengelig på nett

@Enli, Gunn (2015): “Politisk logikk eller medielogikk? Norske partilederes strategier, imagebygging og autentisitet i sosiale medier”, Norsk medietidsskrift, (22)3: 1-19. (19 sider). https://www.idunn.no/nmt/2015/03/politisk_logikk_eller_medielogikk_-_norske_partilederes_st

@Furseth, Inger (2014): "Hijab street fashion og stil i Oslo". Sosiologisk tidsskrift, 22 (1): 6-25. (19 sider). Tilgjengelig på nett

@Haslam, Alexander og Stephen Reicher (2005): "The psychology of tyranny. Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely – or does it?" Scientific American Mind, 16 (3): 44-51. (8 sider). Tilgjengelig på nett

@Haarr, Tone Knudsen & Anne Krogstad (2011): "Myten om den norske kultureliten". Sosiologisk Tidsskrift, 29 (1): 6-28. (23 sider). Tilgjengelig på nett

@Hochchild, Arlie (2001): "The Nanny Chain", The American Prospect, 11 (4): 1-8. (9 sider) Tilgjengelig på nett

@Prieur, Annick (2002): "Frihet til å forme seg selv? En diskusjon av konstruktivistiske perspektiver på identitet, etnisitet og kjønn". Kontur, (6): 4-12. (9 sider). https://bibliotek.dk/da/moreinfo/netarchive/870971-tsart%253A87147673

@Rio, Knut (2015): “Konsumentenes dobbeltliv: Fremtidshorisont i vareverden”. Norsk antropologisk tidsskrift, 26(3–4): 240–254. (14 sider). https://www.idunn.no/nat/2015/03-04/konsumentens_dobbeltliv_fremtidshorisont_i_vareverden

@Sandberg, Sveinung (2013): "Are self-narratives strategic or determined, unified or fragmented? Reading the Breivik’s Manifesto in light of narrative criminology”. Acta Sociologica, 56 (1):69-83. (14 sider). Tilgjengelig på net

@Skjelsbæk, Inger (2006): “Victim and Survivor: Narrated Social Identities of Women Who Experienced Rape During the War in Bosnia-Herzegovina”. Feminism & Psychology, vol. 16(4): 373–403. (30 sider). http://jspp.psychopen.eu/article/view/273

@Skjelsbæk, Inger (2015): “The Military Perpetrator: A Narrative Analysis of Sentencing Judgments on Sexual Violence Offenders at the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)”. Journal of Social and Political Psychology, vol. 3(1), 46–70. (24 sider). http://fap.sagepub.com/content/16/4/373.abstract

@Svennevig, Jan (2008): “Ledelsesretorikk i nedbemanningssituasjoner. En kasusstudie av fusjonen mellom SAS og Braathens”. Rhetorica Scandinavica, (46):56-74. (18 sider). Tilgjengelig på nett

 

Anbefalt litteratur

Aalen, Ida (2015): Sosiale medier. Oslo: Fagbokforlaget. (286 sider).

Enjolras, Bernard, Rune Karlsen, Kari Steen-Johnsen og Dag Wollebæk (2013): Liker - liker ikke. Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet. Oslo: Cappelen Damm. (230 sider)

Kjeldsen, Jens E. (2004): "Visuell retorikk". Kapittel 11, i Retorikk i vår tid. En innføring i moderne retorisk teori. Oslo: Spartacus forlag. (36 sider).

 

 

Publisert 13. apr. 2016 10:05 - Sist endret 19. jan. 2017 14:45