KULKOM1001 - Pensum/læringskrav

* = i kompendium

@ = tilgjengelig på nett

Det er viktig å merke seg at studentene må være undervisningsmeldt på emnet og semesterregistrert for å kunne kjøpe kompendiesamling på Kopiutsalget, Akademika. Gyldig studentbevis samt semesterkort må derfor fremvises ved kjøp av kompendier.

Bøker

  • Berkaak, Odd Are og Ivar Frønes: Tegn, tekst og samfunn, 2005. Oslo: Abstrakt forlag. (165 sider).
  • Blakar, Rolv Mikkel: Språk er makt, 2006. Oslo: Pax Forlag. Innledning og kapittel 1, 2, 3 og 5 (135 sider).
  • Eriksen, Thomas Hylland: Små steder - store spørsmål: innføring i sosialantropologi, 2010. Oslo: Universitetsforlaget. 3. utg. Kap. 1,3,4,5,8,9,14,15,16,17,18.
  • Gripsrud, Jostein: Mediekultur, mediesamfunn, 2002, 2007 eller 2011 utgave. Oslo: Universitetsforlaget. (350 sider).
  • Haugseth, Jan Frode: Sosiale medier i samfunnet, 2013. Oslo: Universitetsforlaget. (175 sider).
  • Nafstad, Hilde E. (red): Det omsorgsfulle mennesket - et psykologisk alternativ, 2004. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. Side 17-117 og 150-176 (126 sider).

Kompendium

*Bauman, Zygmunt og Tim May: Å tenke sosiologisk, 2004. Oslo: Abstrakt Forlag. Side 41-58 (18 sider).

*Berkaak, Odd Are: "Ikke la meg ta meg: Livsbilder i popmusikkens tid", i Jostein Gripsrud (red) Populærmusikken i kulturpolitikken, 2002. Oslo: Norsk kulturråd. Del 11 Identitet, side 195-225 (31 sider).

*Blakar, Rolv Mikkel: Communication: A social perspective on clinical issues, 1984. Oslo: Universitetsforlaget. Side 21-48 i kapittel 1 (28 sider).

*Comaroff, John and Jean Comaroff: "Prologue" og "Three or four things about ethno-futures" i Ethnicity, Inc, 2009. Chicago: University of Chicago Press. Side 1-21 (21 sider).

*Danielsen, Arild og Marianne Nordli Hansen: ”Makt i Pierre Bourdieus sosiologi”, 1999. I Fredrik Engelstad (red.), Om makt. Teori og kritikk. Oslo: Ad Notam Gyldendal, s. 43-78 (36 sider).

*Døving, Runar: "Kaffe – enklere enn vann. En analyse av ytelse i Torsvik", 2001. Norsk antropologisk tidsskrift, 12 (4): 246-259 (14 sider).

*Fangen, Katrine: "Mellom konspirasjonsteori og galskap", i Svein Østerud (red) 22. juli: Forstå, forklare, forebygge, 2012. Oslo: Abstrakt forlag. Side 178-198 (21 sider).

*Gardiner, H.W & C. Kosmitzki: Lives Across Cultures- Cross- cultural human development, 2011 (5. utgave). Boston: Allyn & Bacon. Side 1-53 (53 sider).

*Gulbrandsen, Liv Mette: "Storbyjenter", 2002. I Kirsten Thorsen og Ruth Toverud (red), Kulturpsykologi. Oslo: Universitetsforlaget. Side 103-127 (25 sider).

*Krogstad, Anne: "Pønkere og symbolendring. Fra ekstern provokasjon til intern moralisme", 1986. Tidsskrift for samfunnsforskning, 27. Side 499-527 (29 sider).

*Lien, Marianne E.: "Nytte, normer og forståelse. En god historie på jakt etter spørsmål", 1992. Norsk antropologisk tidsskrift, (1): 37-48 (12 sider).

*Lynne, Anita: Nyansenes makt- en studie av ungdom, identitet og klær. Lysaker: SIFO rapport nr. 4-2000. Side 42-88 (47 sider).

*Meyer, Birgit: "Commodities and the Power of Prayer: Pentecostalist Attitudes towards Consumption in Contemporary Ghana", i Inda, Jonathan Xavier & Renato Rosaldo (red.), The Anthropology of Globalization, 2002. Oxford: Blackwell. Side 247-268 (22 sider).

*Miller, Daniel: "Why clothing is not superficial" i Stuff, 2010. Cambridge: Polity Press. Side 12-41 (30 sider).

*Sørum, Arve: "Magic gardens as symbolic production", i Reidar Grønhaug, Gunnar Haaland  & Georg Henriksen (red.), The ecology of choice and symbol, 1991. Bergen: Alma mater forlag. Side 244-257 (14 sider).

E-artikler

@Anttonen, Marjut: "The Politization of the Concepts of Culture and Ethnicity; An Example from Northern Norway"(2003) i Pro Ethnologia, 15: 49-66 (18 sider). Artikkelen på nett. Tilgjengelig på nett

@Brekke, Jan Paul: "Samtalekulturen i diplomatiet", 2002. Tidsskrift for samfunnsforskning, 43 (4). Side 541-554 (14 sider). Tilgjengelig på nett

@Furseth, Inger: "Hijab street fashion og stil i Oslo", 2014. Sosiologisk tidsskrift, 22 (1): 6-25. Tilgjengelig på nett

@Haslam, Alexander og Stephen Reicher: "The psychology of tyranny. Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely – or does it?" (2005). Scientific American Mind, 16 (3): 44-51 (8 sider). Tilgjengelig på nett

@Haarr, Tone Knudsen & Anne Krogstad: "Myten om den norske kultureliten", 2011. Sosiologisk Tidsskrift, 29 (1): 6-28 (23 sider). Tilgjengelig på nett

@Hochchild, Arlie: "The Nanny Chain", The American Prospect, 11 (4): 1-8 (9 sider) Tilgjengelig på nett

@Prieur, Annick: "Frihet til å forme seg selv? En diskusjon av konstruktivistiske perspektiver på identitet, etnisitet og kjønn", 2002. Kontur, (6): 4-12 (9 sider). Tilgjengelig på nett

@Sandberg, Sveinung "Are self-narratives strategic or determined, unified or fragmented? Reading the Breivik’s Manifesto in light of narrative criminology”, 2013. Acta Sociologica, 56 (1):69-83 (14 sider). Tilgjengelig på nett

 

Publisert 19. jan. 2016 12:30 - Sist endret 27. jan. 2016 08:42