KULKOM3090 – Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er avslutningsemnet i bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon. Hovedinnholdet på emnet er en skriftlig bacheloroppgave, skrevet med utgangspunkt i et selvvalgt tema, knyttet til et pensum som dels er gitt, dels er selvvalgt. I oppgaven skal du anvende den faglige og tverrfaglige kunnskapen du har tilegnet deg gjennom bachelorstudiet og gjennomføre en selvstendig analyse preget av fordypning og faglig kreativitet.

Forelesningene vil finne sted over to dager i begynnelsen av semesteret. De vil gi innsikt i og eksempler på det enkelte fags teoretiske, metodologiske og empiriske orientering, med særlig henblikk på oppgavearbeidet. Her vil det særegne ved programmets perspektiv understrekes. Emnet vil således trekke sammen trådene med hensyn til forståelsesformer og analysemåter i studiet av kultur og kommunikasjon. Den særegne kunnskapsplattformen baseres på innføringsemnet, de fire kjerneemnene samt din individuelle faglige fordypning.

Emnet gir deg trening i å skaffe deg oversikt over et tema, avgrense temaet, formulere spørsmål som lar seg undersøke, samle og analysere relevant materiale, for så å kunne skrive en faglig rapport. Dette er en kompetanse som vil komme til nytte i svært mange deler av arbeidslivet. I tillegg til datainnsamling og skrivetrening gir seminardelen på emnet øvelse i muntlig presentasjon og kritisk og konstruktiv diskusjon.

Samarbeid med arbeidslivet

Emnet gir mulighet til å skrive bacheloroppgaver i samarbeid med arbeidslivet. Gjennom slike KULKOMbinerte bacheloroppgaver får du innblikk i en bedrift/arbeidsplass. Oppdragsgiver formulerer aktuelle tematikker og får tilgang til den kunnskapen du har - og utvikler - gjennom samarbeidet. Tilbudet om å skrive slike praksisnære bacheloroppgaver er begrenset og må søkes om høsten før du tar emnet.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal

 • ha god oversikt over tverrfaglige perspektiver og analysemåter innen feltet kultur og kommunikasjon
 • vise at du i stor grad kan reflektere selvstendig over temaer relatert til kultur og kommunikasjon
 • demonstrere innsikt i feltet kultur og kommunikasjon gjennom en emneoppgave
 • kunne integrere kunnskap fra forskjellige kilder, sjangere og fagområder

Ferdigheter

Du skal

 • kunne utvikle en egen problemstilling og behandle et materiale i lys av et pensum som dels er gitt utfra dine emner i bachelorgraden, dels er valgt utfra oppgavens tema
 • kunne hente inn, analysere og kritisk vurdere informasjon om temaer relatert til kultur og kommunikasjon
 • kunne demonstrere skrivetekniske, teoretiske og analytiske ferdigheter gjennom arbeidet med skriving av individuell oppgave
 • kunne gi og motta kritikk på en konstruktiv måte
 • kunne vise din evne til selvstendig arbeid
 • kunne holde presentasjoner og argumentere for egne synspunkter

Generell kompetanse

Du skal

 • kunne grunnregler for redelighet i forskning, blant annet med hensyn til vitenskapelige verdier som åpenhet, rasjonalitet, presisjon og etterrettelighet
 • kunne reflektere over etiske aspekter ved studiet av andre menneskers kultur og kommunikasjon
 • kunne skille mellom kunnskap og meninger

Opptak og adgangsregulering

Emnet er i utgangspunktet forbeholdt studenter med opptak på bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon. Studenter uten opptak på programmet kan søke opptak til emnet dersom de oppfyller fakultetets kriterier.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

KULKOM1001 må være avlagt senest semesteret før du skal ta KULKOM3090.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at du har avlagt de fleste emnene i bachelorprogrammet før du avlegger KULKOM3090. Følgende emner er spesielt viktige: 

*MEVIT2110 for studenter som begynte i 2020 eller før.

**SOSANT1300 for studenter som begynte i 2016-2017, SOSANT1400 for studenter som begynte i 2015 eller før.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminarer, litteratursøkekurs og en individuell veiledning. De som skriver KULKOMbinerte oppgaver vil i tillegg ha egne møter med emneansvarlig og arbeidsgivere.

Det settes av til sammen 1 time individuell oppfølging per student. Denne timen dekker veilederens forberedelser og samtale med studenten.

Seminarundervisning

Gjennom seminarundervisningen skal du først arbeide med å skrive og presentere en prosjektskisse til diskusjon i seminaret. Prosjektskissen skal leveres inn og godkjennes, og du går samtidig i gang med å klargjøre et utkast til selve bacheloroppgaven. Utkastet skal du etter hvert presentere i seminaret, og i tillegg skal du være opponent på andres utkast.

Deltakelse i seminarer

Det forventes at du er aktiv i seminardiskusjonene, og at du kan svare på spørsmål eller komme med kommentarer til de andre studentenes prosjektskisser og utkast. For å kunne gi konstruktive og gode tilbakemeldinger til de andre i gruppen, er det viktig at du forbereder deg godt til hvert seminar.

Seminaret har flere formål. Først og fremst er det et forum for refleksjon og drøfting av faglige spørsmål som oppstår i forbindelse med oppgavearbeidet. Du får også nødvendige tilbakemeldinger på din egen prosjektskisse, og du får nyttige verktøy og impulser i arbeidet med å skrive en best mulig oppgave. Analysen av andres oppgaver vil kunne bevisstgjøre deg med hensyn til din egen strategi for bacheloroppgaven.

Obligatoriske aktiviteter

For å kunne levere bacheloroppgaven må følgende aktiviteter være fullført:

 • Oppmøte på forelesningene og første seminar er sterkt anbefalt.
 • Oppmøte på minst 5 av 7 seminarer. Merk at oppmøte på bibliotekskurs ikke erstatter seminaroppmøte.
 • Presentasjon av oppgaveskisse på seminaret.
 • Kommentering av andre studenters oppgaveskisser.
 • Skrive et refleksjonsnotat (lengde 3-4 sider). Notatet skal drøfte en problemstilling av teoretisk, metodologisk eller empirisk art og skal henvise til relevante deler av pensumlitteraturen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige det semesteret de blir godkjent og de to påfølgende semestrene det gis eksamen i emnet

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Individuell bacheloroppgave på 5200 ord +/- 20%.

Merk: For studenter med psykologifordypning som begynte i 2017 og senere er det et krav om at psykologisk teori må benyttes i bacheloroppgaven for å kunne kvalifisere til å søke opptak på master i psykologi.

Gyldig undervisningsopptak i inneværende eller tidligere semestre er et krav for å kunne avlegge eksamen, se UiO-forskriftens § 7.1.3 .

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Hvis du ikke lenger har studierett på programmet kan du ikke melde deg til ny eksamen i emnet i Studentweb. Du kan søke om å levere ny eksamen dersom du har strøket eller ønsker å forbedre karakteren din.

Du må levere ny bacheloroppgave neste gang emnet går.

Ved gjentak av eksamen trenger du ikke å gjennomføre obligatorisk undervisning på nytt. En tidligere levert bacheloroppgave i KULKOM3090 kan ikke brukes som utgangspunkt for ny bacheloroppgave. Du må velge en annen problemstilling, og skrive en helt ny oppgave. Dersom du er i tvil om din nye problemstilling er tilstrekkelig forskjellig fra den du har behandlet før, må dette tas opp med seminarleder eller emneansvarlige før du går i gang med arbeidet.

Dersom du har bestått obligatorisk aktivitet tidligere men ikke levert bacheloroppgave, kan du levere opprinnelig bacheloroppgave til vurdering uten å ta opp igjen obligatorisk krav.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Det foretas underveisevaluering av emnet hver gang det arrangeres undervisning. Det foretas en periodisk sluttevaluering av emnet hvert fjerde år.

Tilsynsssensor har ansvar for vurdering av emnet, og han/hun skriver en periodisk rapport.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info