KULKOM3090 – Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er avslutningsemnet til bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon. I emnet skal du anvende kunnskapene du har tilegnet deg gjennom bachelorstudiet, og gjennomføre en selvstendig faglig analyse. Hovedinnholdet på emnet er en skriftlig bacheloroppgave, skrevet med utgangspunkt i et selvvalgt tema, knyttet til et pensum som dels er gitt, dels er selvvalgt.

Oppgaveemnet er ment å skulle trekke sammen trådene i forhold til forståelsesformer og analysemåter for kultur og kommunikasjon. Her vil det særegne ved programmets perspektiv understrekes i et emne hvor det legges vekt på fordypning og faglig kreativitet. Den særegne kunnskapsplattformen baseres på innføringsemnet, de fire kjerneemnene samt studentenes individuelle faglige fordypning.

Emnet gir ferdigheter i å skaffe seg oversikt over et tema, avgrense temaet, formulere spørsmål som lar seg undersøke, samle og analysere relevant materiale, for så å skrive en faglig rapport. Dette er en kompetanse som vil komme til nytte i svært mange deler av arbeidslivet. I tillegg til skrivetrening gir seminardelen og eksamensformen på emnet øvelse i muntlig presentasjon og kritisk, faglig diskusjon.

Emnet gir mulighet til å skrive bacheloroppgaver i samarbeid med arbeidslivet. Gjennom slike KULKOMbinerte bacheloroppgaver får du innblikk i arbeidslivet, og oppdradsgiver får tilgang til den kunnskapen du har tilegnet deg gjennom samarbeidet. Tilbudet om å skrive slike praksisnære bacheloroppgaver er begrenset og må søkes om høsten før du tar emnet.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal:

 • ha god oversikt over perspektiver og analysemåter innen feltet kultur og kommunikasjon
 • vise at du i stor grad kan reflektere selvstendig over temaer relatert til kultur og kommunikasjon
 • demonstrere innsikt i feltet kultur og kommunikasjon gjennom en emneoppgave
 • kunne integrere kunnskap fra forskjellige kilder, sjangere og fagområder (sosiologi, sosialantropologi, psykologi og medievitenskap) og ha innsikt i mulige praktiske anvendelser

Ferdigheter

Du skal:

 • kunne utvikle en egen problemstilling og behandle et materiale i lys av et pensum som dels er gitt, dels er selvvalgt
 • kunne hente inn, analysere og kritisk vurdere informasjon om temaer relatert til kultur og kommunikasjon
 • kunne syntetisere og fremstille kunnskap fra forskjellige kilder, ikke minst fra de fire kjernefagene
 • ha videreutviklet de skrivetekniske, teoretiske og analytiske ferdighetene gjennom arbeidet med skriving av individuell oppgave
 • kunne gi og motta kritikk på en konstruktiv måte
 • ha videreutviklet din evne til selvstendig arbeid
 • kunne demonstrere ferdigheter i muntlig fremlegging av emneoppgave i seminarsammenheng og gjennom muntlig eksamen

Generell kompetanse

Du skal:

 • kunne grunnregler for redelighet i forskning og faglige fremstillinger
 • kunne reflektere over etiske aspekter ved studiet av andre menneskers kultur og kommunikasjon
 • kunne skille mellom kunnskap og meninger
 • kunne reflektere over vitenskapelige verdier som åpenhet, rasjonalitet, presisjon, etterrettelighet

Opptak og adgangsregulering

Emnet er i utgangspunktet forbeholdt studenter med opptak på bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon. Studenter uten opptak på programmet kan søke opptak til emnet dersom de oppfyller fakultetets kriterier.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

KULKOM1001 må være avlagt senest semesteret før du skal ta KULKOM3090.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at du har avlagt de fleste emnene i bachelorprogrammet før du avlegger KULKOM3090. Følgende emner er spesielt viktige: 

*SOSANT1300 for studenter som begynte i 2016-2017, SOSANT1400 for studenter som begynte i 2015 eller før.

Undervisning

Det gis en forelesningsrekke på 8 dobbelttimer.

I tillegg til forelesningsrekken skal studentene følge en seminarrekke (8 dobbelttimer).

Det tilbys bibliotekskurs i løpet av semesteret.

Alle studenter vil tilbys individuell veiledning i forbindelse med skriving av oppgave. Det settes av til sammen 1 time veiledning per student. Denne timen dekker veilederens forberedelser og samtale med studenten.

Obligatoriske aktiviteter

For å få levere oppgave og gå opp til muntlig eksamen må følgende aktiviteter være fullført:

 • oppmøte på første seminar (sterkt anbefalt). Studenter som ikke har anledning til å møte, må gi beskjed til SV-info senest en uke i forkant.
 • oppmøte på minst 6 av 8 seminarer (75%). Merk at oppmøte på bibliotekskurs ikke erstatter seminaroppmøte.
 • presentasjon av oppgaveskisse på seminaret
 • kommentering av andre studenters oppgaveskisser og bidrag til pensumdugnad 
 • Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige det semesteret de blir godkjent og de to påfølgende semestrene det gis eksamen i emnet.
 • Retningslinjer for obligatoriske aktiviteter
 • SV-fakultetets regler for bytte av seminargrupper

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Individuell bacheloroppgave på 13-15 sider, i tillegg til muntlig eksamen.

Merk: For studenter med psykologifordypning som begynte i 2017 og senere er det et krav om at psykologisk teori må benyttes i bacheloroppgaven for å kunne kvalifisere til å søke opptak på master i psykologi.

På muntlig eksamen vil kandidaten både få spørsmål knyttet til sin egen bacheloroppgave og bli prøvet i pensumet generelt.

Gyldig undervisningsopptak i inneværende eller tidligere semestre er et krav for å kunne avlegge eksamen, se UiO-forskriftens § 7.1.3 .

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Studenten får karakter på skriftlig eksamen før muntlig eksamen gjennomføres. Studenten får én felles karakter hvor muntlig eksamen tjener til en eventuell justering av karakteren på skriftlig eksamen. Hele karakterskalaen kan i prinsippet tas i bruk ved justerende muntlig, men justeringen vil normalt sett ikke innebære at studenten går mer enn én karakter opp eller ned.

Begrunnelse og klage

Begrunnelse

I dette emnet vil du i forbindelse med muntlig eksamen motta muntlig begrunnelse for karakter gitt på bacheloroppgaven samt for endelig karakter.

Klage på bacheloroppgave og muntlig eksamen

Frist for å klage på karakter gitt på bacheloroppgaven er tre uker fra dato for muntlig eksamen.

Dersom du klager på bacheloroppgaven, vil oppgaven bli sendt til ny sensur. Ny muntlig eksamen arrangeres dersom opprinnelig karakter på bacheloroppgaven endres etter klagesensur. Dersom klagekommisjonen kommer fram til samme karakter, vil det ikke arrangeres ny muntlig.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Du kan søke om å levere ny bacheloroppgave dersom du har strøket eller ønsker å forbedre karakteren din.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Det foretas underveisevaluering av emnet hver gang det arrangeres undervisning. Det foretas en periodisk sluttevaluering av emnet hvert fjerde år.

Tilsynsssensor har ansvar for vurdering av emnet, og han/hun skriver en periodisk rapport.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info