Vil du skrive bacheloroppgave i samarbeid med Det samfunnsvitenskapelige fakultet?

Våren 2018 tilbyr vi én til to studenter mulighet til å skrive bacheloroppgave i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen ved SV-fakultetet. Avhengig av tema vil studenten være tilknyttet Seksjon for forskning og kommunikasjon eller Studieseksjonen, som begge er en del av fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Problemstilling kan utformes innenfor disse temaene:
 

Tema 1 – Forskningskommunikasjon rettet mot studenter

Hva kjennetegner forskningsformidlingen på SV-fakultetet og/eller dets institutter? Hvem når formidlingen fram til? Hvordan kan SV-fakultetets/institutters forskningsformidling vekke en interesse for forskning hos studentene, og gjøre at de føler seg som en del av et fagfelt og/eller får lyst til å bli del av et forskningsmiljø? Vi er åpne for både kvalitative analyser av saker/tekster og kvantitative analyser av statistikk. Studenten vil få tilgang til statistikk fra nettsider, Facebook-profiler og evt. annet materiale fakultetet/instituttene har.

Tema 2 – Kommunikasjon og studentenes trivsel

Kan kommunikasjon bidra til at studentene i større grad trives i sin studiehverdag? Hvilke Hvordan kan SV-fakultetet bruke sine kommunikasjonskanaler (Facebook og andre sosiale medier-profiler, samt nettsider på fakultetets- og instituttnivå) til å forbedre studentmiljøet? Denne oppgaven kan gjerne sammenligne SV-fakultetets aktiviteter med tilsvarende aktiviteter ved en annen institusjon (universitet eller høyskole).

Tema 3 – Hvor vil studentene ha informasjon?

SV-fakultetet har mange ulike kommunikasjonskanaler rettet mot studenter: ulike nettsider, Canvas, Mine studier, Facebook, e-post. Det er også mange ulike instanser (program, institutt, fakultet, karrieresenter, SiO, osv.) som ønsker å nå studentene med ulik informasjon. Hva mener studentene selv om dette? Hvor ønsker de å få info om ulike ting, og vet de hvilke typer informasjon de kan forvente å få hvor?

Tema 4 – Identitet til studiested

Hva skaper stolthet og tilhørighet til studiestedet blant studenter?

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet ønsker å øke antall søkere til fakultetets studieprogrammer. Et av delmålene er å skape økt stolthet og tilhørighet blant studentene. Fra søkerundersøkelser vet vi at søkere til studier ofte søker råd hos familie og venner og i mange tilfeller vil de spørre bekjente som har erfaring fra studiet de ønsker å ta. Da er det viktig at studenter ved SV-fakultetet ønsker å anbefale studiene til andre.

Fakultetet ønsker at det gjennomføres en kvalitativ undersøkelse blant studentene med fokus på hva som gjør at de føler stolthet og tilhørighet til sitt studiested. Vi ønsker bruke resultatene fra bacheloroppgaven til å se hvordan fakultetet kan bidra til å skape stolthet og tilhørighet blant studentene.

Søknad

Send søknad via nettskjema. Legg ved ditt motivasjonsbrev og karakterutskrift(er). Du kan søke på flere av oppgavene, om du er interessert i flere. Søknadsfrist: 15. desember.

Samarbeid

Programleder, studiekonsulent og kontaktpersonene ved SV-fakultet vil på bakgrunn av søknaden velge ut en eller to studenter.

  • De som blir valgt vil ha et oppstartsmøte med SV-fakultetet i midten av januar der man skriver en forpliktende kontrakt.
  • Oppgaven veiledes av seminarleder, og utvalgte studenter får en kontaktperson hos SV-fakultetet.
  • SV-fakultetet legger opp til minst tre møter med studentene i løpet av våren (inkludert oppstartsmøte i januar). Møtene (etter oppstartsmøte) avtales mellom student og kontaktperson.
  • Om ønskelig kan SV-fakultetet be om at oppgavene blir presentert i muntlig eller skriftlig form i etterkant.

Vi håper dette høres spennende ut! Ta kontakt med studiekonsulent for spørsmål.

Mer om Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er Norges ledende og største samfunnsvitenskapelige utdannings- og forskningsinstitusjon. Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Mer informasjon om SV-fakultetet.

Publisert 1. nov. 2018 14:18 - Sist endret 7. feb. 2020 16:21